Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.9: Ginjakavasatha sutta

Samyutta nikāya LV.9

Ginjakavasatha sutta
Dvorana od cigala (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Natike, u Dvorani od cigala. Tada poštovani Ānanda dođe pred Blaženoga, iskaza mu poštovanje i sede sa strane. Zatim se obrati Blaženom: "Poštovani gospodine, preminuo je monah po imenu Asoka. Kakva je njegova sudbina? Kakvo je njegovo buduće stanje? Monahinja po imenu Asokā je preminula. Kakva je njena sudbina? Kakvo je njeno buduće stanje? Domaćin Asoka je preminuo. Kakva je njegova sudbina? Kakvo je njegovo buduće stanje? Domaćica Asokā je preminula. Kakva je njena sudbina? Kakvo je njeno buduće stanje?"

"Ānanda, monah Asoka, zahvaljujući uklanjanju nečistoća uma, već u ovom životu je ušao i boravi u potpunom oslobođenju uma, oslobođenju putem mudrosti, ostvarujući ga sam za sebe direktnim znanjem… (ostalo isto kao u prethodnoj sutti)

To je, Ānanda, učenje nazvano Ogledalo Dhamme, na osnovu kojeg plemeniti sledbenik može da objavi: 'Nema više za mene preporađanja u paklu, u svetu životinja i duhova ili u bilo kojem drugom svetu patnje. Ja sam onaj koji je ušao u tok, bezbedan od pada na stupanj patnje, obezbeđen sam i predodređen za prosvetljenje'."