Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 7:11-20

Upasaka vagga
Nezaređeni sledbenici

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


7:11 Kasibhāradvāja sutta

7:12 Udaya sutta


7:13 Devahita sutta – Govor Devahiti [pāli]

Kraj Sāvatthija. Tom prilikom je Blaženi oboleo od gasova u stomaku a poštovani Upavāna mu je bio lični pratilac. Onda Blaženi ovako reče poštovanom Upavāni: “Upavāno, molim te donesi mi malo tople vode.”
“Da, poštovani gospodine”, odgovori Upavāna. Onda se on obuče, pa uzevši monašku zdelu i ogrtač, otide do kuće bramana Devahite. Kad je stigao, stade on ćutke sa strane. A braman Devahito vide Upavānu kako ćutke stoji, pa mu se obrati stihovima:

“Poštovani sa strane stoji i ne govori,
obrijane glave, u zakrpljen ogrnut uvijen.
Šta li želi, šta li bi hteo da zamoli,
koja nevolja dovede ovamo k meni?”

A Upavāna odgovori:

“Arahanta što za dobrobit sveta dođe,
utihnulog mudraca sad razdiru vetrovi.
Bramanu, ako imalo tople vode imaš,
podari je premudrome!

Klanjaju mu se poklona dostojni,
slave ga oni slave dostojni,
poštuju oni poštovanja dostojni:
njega radi je to što tražim

Onda braman Devahito naredi slugi da donese obramicu, pa na jedan kraj okači ćup tople vode, a na drugi ćup šećerenog sirupa. Praćen njime, Upavāna se vrati do Blaženog. Onda ga opra toplom vodom i zatim pomeša preostalu toplu vodu i šećerni sirup, te posluži Blaženog. I tako Blaženom bolovi uminuše.

Kad je Blaženi ozdravio, braman Devahito otide do njega i pošto razmeniše pozdrave, sede sa strane. Sedeći tako sa strane, obrati se on Blaženom ovim stihovima:

“Kome treba poklone davati?
Gde poklonjeno najveći plod donosi?
Kako onome ko daruje
učinjeno delo uspeh donosi — kako?”

A Blaženi odgovori:

“Onaj koji svoja prošla boravišta zna,
ko nebesa i paklove vidi,
za koga više prporađanja nema,
mudrac usavršen u neposrednom znanju:
tu treba prave poklone davati,
tu poklonjeno najveći plod donosi.
Tako onome ko daruje
učinjeno delo uspeh donosi — baš tako!”

Kad to bi rečeno, braman Devahita reče Blaženome: “Odlično, učitelju Gotamo! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, na isti način je učitelj Gotama — na više različitih načina — razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha kao utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”


7:14 Mahāsāla sutta – Bogataš

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija. I tada jedan veoma bogati braman – bedan i bedno obučen – ode do Blaženog i, stigavši, učtivo se pozdravi sa njim. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sede on sa strane. Dok je tako sedeo Blaženi mu reče: “Zašto si, bramane, bedan i bedno obučen?”

“Baš sada, učitelju Gotamo, moja četiri sina – na nagovor svojih žena – izbaciše me iz kuće.”

“U tom slučaju, bramanu, zapamti ove stihovi i izrecituj ih kada se u gradskoj kući skupi velika grupa ljudi i kada tvoji sinovi budu tamo takođe.

“Oni u čijem rođenju
uživao sam
— čiji rast želeo sam–
na nagovor svojih žena
oteraše me od kuće,
ko što psi čine sa svinjom.

Pokvareni i podli,
iako zovu me “Oče”:
demoni u obličju sinova
koji me napustiše u starosti.

Ko što se konju matorom
od kojeg više koristi nema
uskrati hrana,
tako i ostareli otac
ovih ludih mladića
moli druge da ga u svoj dom prime.

Moje sluge služiše me bolje
no ovi neverni sinovi.
Štitiše me od
pomahnitalih goveda
i besnih pasa.
U mraku išli su preda mnom;
niz strme padine pomagali da siđem.
Zahvaljujući slugama mojim,
i kad bih posrnuo
oslonac bih nalazio.”

Tada veoma bogati braman, zapamtivši ove stihove u prisustvu Blaženog, izrecitova ih kada se u gradskoj kući skupi velika grupa ljudi i kada su njegovi sinovi bili tamo takođe:

“Oni u čijem rođenju
uživao sam
— čiji rast želeo sam–
na nagovor svojih žena
oteraše me od kuće,
ko što psi čine sa svinjom.

Pokvareni i podli,
iako zovu me “Oče”:
demoni u obličju sinova
koji me napustiše u starosti.

Ko što se konju matorom
od kojeg više koristi nema
uskrati hrana,
tako i ostareli otac
ovih ludih mladića
moli druge da ga u svoj dom prime.

Moje sluge služiše me bolje
no ovi neverni sinovi.
Štitiše me od
pomahnitalih goveda
i besnih pasa.
U mraku išli su preda mnom;
niz strme padine pomagali da siđem.
Zahvaljujući slugama mojim,
i kad bih posrnuo
oslonac bih nalazio.”

Tada bramanovi sinovi, odvevši ga kući, okupaše ga i svaki mu dade novu odeću. Tako braman, ponevši jedno novo odelo, ode do Blaženog i, stigavši, razmeni učtive pozdrave sa njim. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sede on sa strane. Dok je tako sedeo reče Blaženom: “Mi bramani, učitelju Gotamo, očekujemo nadoknadu za svoje podučavanje. Može li učitelj Gotama prihvatiti ovo kao moju nadoknadu.”

I Blaženi iz saosećanja prihvati.

Tada veoma bogati braman reče Blaženom: “Izvanredno, učitelju Gotamo! Izvanredno! Na više načina je učitelj Gotama razjasnio dhammu – baš kao da je neko postavio kako treba nešto što je bilo okrenuto naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko se izgubio ili upalio svetiljku u mraku tako da oni što imaju oči mogu da vide. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, dhammu i monašku zajednicu. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji je u njemu pronašao utočište od sada pa do kraja života.”


7:15 Mānatthaddha sutta

7:16 Paććanika sutta


7:17 Navakammika sutta – Graditelj

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u narodu Kosala, u gustoj šumi. I tada je braman Navakammika (“Graditelj”) Bharadvaja obavljao neki posao u toj gustoj šumi. On ugleda Blaženog kako sedi pod sala drvetom – nogu savijenih, tela uspravnog, sabran. Videvši ga, u njemu se javi misao: “Evo ja uživam što obavih posao u ovoj gustoj šumi. Ali u čemu uživa taj asketa obavljajući svoj posao?”

Tako on ode do Blaženog i stigavši izrecitova ove stihove:

“Koje poslove je obavio,
monah u šumi sala stabala?
Sam u divljini,
u čemu to Gotama
nalazi užitak?”

[Buda:]

Ja posla nemam
da obavljam u ovoj šumi.
Šumu beskrajnog tumaranja
ja posekoh
u korenu.
Iako u šumi, za mene
šume nema,
žaoke patnje nema.
Uživam u samoći,
a nezadovoljstvo odbacih.

Kada ovo bi izrečeno, braman Navakammika Bharadvaja reče Blaženom: “Izvanredno, učitelju Gotamo! Izvanredno! Na više načina je učitelj Gotama razjasnio dhammu – baš kao da je neko postavio kako treba nešto što je bilo okrenuto naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko se izgubio ili upalio svetiljku u mraku tako da oni što imaju oči mogu da vide. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, dhammu i monašku zajednicu. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji je u njemu pronašao utočište od sada pa do kraja života.”


7:18 Kaṭṭhahāra sutta

7:19 Mātuposaka sutta

7:20 Bhikkhaka sutta