Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XLV.161

Esanā sutta
Traganja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju.

(1. Neposredno saznanje)

"Monasi, postoje tri vrste traganja. Koje tri? Traganje za zadovoljstvima čula, traganje za bivanjem, traganje za svetačkim životom. To su, monasi, tri traganja. Da bi se neposredno saznala ova tri traganja, plemeniti osmostruki put treba negovati. A koji je to plemeniti osmostruki put? Monasi, to je kada monah neguje ispravno razumevanje, koje je zasnovano na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju; neguje ispravnu nameru, koja je zasnovana na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju; neguje ispravan govor, koji je zasnovan na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju; neguje ispravno delovanje, koje je zasnovano na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju; neguje ispravan način života, koji je zasnovan na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju; neguje ispravan napor, koji je zasnovan na životu u osami, bestrašću, iskorenjivanju, odustajanju; neguje ispravnu svesnost, koja je zasnovana na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju; neguje ispravnu koncentraciju, koja je zasnovana na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju. Monasi, ovaj plemeniti osmostruki put treba negovati, da bi se neposredno saznala ta tri traganja.

Monasi, postoje tri vrste traganja. Koje tri? Traganje za zadovoljstvima čula, traganje za bivanjem, traganje za svetačkim životom. To su, monasi, tri traganja. Da bi se neposredno saznala ova tri traganja, plemeniti osmostruki put treba negovati. A koji je to plemeniti osmostruki put? Monasi, to je kada monah neguje ispravno razumevanje… neguje ispravnu koncentraciju, koja svoj krajnji cilj ima u uklanjanju požude, uklanjanju mržnje i uklanjanju obmanutosti. Monasi, ovaj plemeniti osmostruki put treba negovati, da bi se neposredno saznala ta tri traganja.

Monasi, postoje tri vrste traganja. Koje tri? Traganje za zadovoljstvima čula, traganje za bivanjem, traganje za svetačkim životom. To su, monasi, tri traganja. Da bi se neposredno saznala ova tri traganja, plemeniti osmostruki put treba negovati. A koji je to plemeniti osmostruki put? Monasi, to je kada monah neguje ispravno razumevanje… neguje ispravnu koncentraciju, koja Besmrtno ima kao svoje utočište, Besmrtno kao svoje odredište, Besmrtno kao svoj krajnji cilj. Monasi, ovaj plemeniti osmostruki put treba negovati, da bi se neposredno saznala ta tri traganja.

Monasi, postoje tri vrste traganja. Koje tri? Traganje za zadovoljstvima čula, traganje za bivanjem, traganje za svetačkim životom. To su, monasi, tri traganja. Da bi se neposredno saznala ova tri traganja, plemeniti osmostruki put treba negovati. A koji je to plemeniti osmostruki put? Monasi, to je kada monah neguje ispravno razumevanje… neguje ispravnu koncentraciju, koja je usmerena ka nibbani naginje ka nibbani, vodi ka nibbani. Monasi, ovaj plemeniti osmostruki put treba negovati, da bi se neposredno saznala ta tri traganja.

[Svaki od naredna tri pododeljka treba razraditi u skladu sa shemom datom u prethodnom, o neposredno saznanju]

(2. Potpuno razumevanje)

Monasi, postoje tri vrste traganja. Koje tri? Traganje za zadovoljstvima čula, traganje za bivanjem, traganje za svetačkim životom. To su, monasi, tri traganja. Da bi se potpuno razumela ova tri traganja, plemeniti osmostruki put treba negovati.

(3. Potpuno iskorenjivanje)

Monasi, postoje tri vrste traganja. Koje tri? Traganje za zadovoljstvima čula, traganje za bivanjem, traganje za svetačkim životom. To su, monasi, tri traganja. Da bi se potpuno iskorenila ova tri traganja, plemeniti osmostruki put treba negovati.

(4. Napuštanje)

Monasi, postoje tri vrste traganja. Koje tri? Traganje za zadovoljstvima čula, traganje za bivanjem, traganje za svetačkim životom. To su, monasi, tri traganja. Da bi se napustila ova tri traganja, plemeniti osmostruki put treba negovati.