Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.163: Asava sutta

Samyutta nikāya XLV.163

Āsavā sutta
Mentalne nečistoće


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste mentalnih nečistoća. Koje tri? Nečistoća zadovoljstava čula, nečistoća bivanja, nečistoća neznanja. To su, monasi, tri mentalne nečistoće. Da bi se neposredno saznale, potpuno iskorenile i napustile ove tri mentalne nečistoće, plemeniti osmostruki put treba negovati.