Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.167: Mala sutta

Samyutta nikāya XLV.167

Mala sutta
Mrlja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste mrlja. Koje tri? Mrlja strasti, mrlja besa i mrlja obmanutosti. To su, monasi, tri vrste mrlja. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste mrlja, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati.