Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.171: Tasina sutta

Samyutta nikāya XLV.171

Tasinā sutta
Žeđi


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, postoje tri vrste žeđi. Koje tri? Žeđ za zadovoljstvima čula, žeđ za postojanjem, žeđ za nepostojanjem. To su, monasi, tri vrste žeđi. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste žeđi, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati.

A koji je to plemeniti osmostruki put? Monasi, to je kada monah neguje ispravno razumevanje… neguje ispravnu koncentraciju, koja je zasnovano na životu u osami, bestrašću, iskorenjivanju, odustajanju. Monasi, taj plemeniti osmostruki put treba negovati, da bi se neposredno saznala ove tri žeđi, potpuno razumele, potpuno uklonile i napustile.