Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.40: Dutiya-brahmaćariya sutta

Samyutta nikāya XLV.40

Dutiya-brahmaćariya sutta
Svetački život (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas svetačkom životu i koristima od svetačkog života. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, asketstvo? Upravo taj plemeniti osmostruki put, odnosno: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se zove asketstvo. A šta su to koristi od asketstva? Iskorenjivanje strasti, iskorenjivanje mržnje, iskorenjivanje obmane. To se zovu koristi svetačkog života."