Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.48: Anupadaparinibbana sutta

Samyutta nikāya XLV.48

Anupādāparinibbāna sutta
Potpuno oslobođenje bez prijanjanja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju.

"Monasi, ako bi vas askete, sledbenici drugih učitelja ovako pitali: 'Prijatelji, koja je svrha življenja svetačkog života pod vođstvom askete Gotame?' – suočeni sa takvim pitanjem, ovako bi trebalo da im odgovorite: 'Prijatelji, svrha življenja svetačkog života pod vođstvom Blaženog jeste potpuno oslobođenje bez prijanjanja'.

"Monasi, ako bi vas potom askete, sledbenici drugih učitelja ovako pitali: 'Postoji li način, prijatelji, postoji li put ka potpunom oslobođenju bez prijanjanja?' – suočeni sa takvim pitanjem, ovako bi trebalo da im odgovorite: 'Postoji način, prijatelji, postoji put ka potpunom oslobođenju bez prijanjanja'.

A šta je način, monasi, šta je put ka potpunom oslobođenju bez prijanjanja? To je ovaj plemeniti osmostruki put, dakle ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način življenja, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To je način, monasi, to je put ka potpunom oslobođenju bez prijanjanja. Monasi, ako bi vas askete, sledbenici drugih učitelja ovako pitali, tako treba da im odgovorite.