Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.1: Ambapali sutta

Samyutta nikāya XLVII.1

Ambapāli sutta
Ambapāli


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Vesālija, u Ambapālinom gaju. Tu se Blaženi ovako obrati monasima: "Monasi" [1]

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, postoji direktan put ka pročišćenju bića, ka prevladavanju žalosti i naricanja, ka nestanku bola i tuge, ka izbijanju na pravu stazu, ka dostizanju nibbāne — taj put su četiri temelja sabranosti pažnje. [2] A koja su to četiri temelja?

Tako, monasi, monah boravi i kontemplira telo kao telo, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. [3] Boravi on i kontemplira osećaje kao osećaje, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira um kao um, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira objekte uma kao objekte uma, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet.

To je, monasi, direktan put ka pročišćenju bića, ka prevladavanju žalosti i naricanja, ka nestanku bola i tuge, ka izbijanju na pravu stazu, ka dostizanju nibbāne — a taj put su četiri temelja sabranosti pažnje."

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ovo što sledi jeste uddesa (kondenzovana verzija) Satipatthāna sutte (MN 10) i Maha-satipatthāna sutte (DN 22), bez niddese (elaboracije). Komentari nude dva objašnjenja termina satipatthāna: jedno je sati + upatthāna, "uspostavljanje sabranosti"; a drugo sati + patthāna, "temelj sabranosti". Prvo naglašava čin uspostavljanja svesnosti, a drugi objekte na koje se ta svesnost primenjuje. [Natrag]

[2] Ekāyano ayam maggo se često prevodi kao "Ovo je jedinstveni put" (Soma) ili "Ovo je jedini put" (Nyanaponika), što podrazumeva da je Budin put svesnosti jedan ekskluzivan put. Komentari za Satipatthāna suttu, međutim, daju čak pet tumačenja ove sintagme, od kojih samo jedna sugeriše ekskluzivnost. Ekāyana magga se drugde u nikāyama javlja jedino još na jednom mestu, gde očigledno znači put koji direktno vodi svom cilju. Otuda se i ovde verovatno ova fraza koristi metaforično da bi označila kako satipatthāna vodi pravo do "pročišćenja bića". Ovim se možda ističe put sabranosti nasuprot drugim metodima meditacije koji i nisu uvek tako direktni. Više o ovom pitanju videti u R. Gethin, The Buddhist Path to Awakening, str. 59-66. Ovu reč ne treba brkati sa ekayāna, "jedno vozilo", centralnom temom Saddharma pundarika sutre. [Natrag]

[3] Repetitivna fraza " kontemplira telo kao telo" (kāye kāyānupassi) služi "da odredi objekat (telo) izolujući ga" od drugih stvari kao što su osećaj, um itd., kao i da pokaže da treba kontemplirati samo telo kao takvo, a ne kao trajno, prijatno, sopstvo itd. Slično je i sa tri ostala temelja. "Marljiv" (ātāpi) označava energiju, "jasno razumevajući " (sampađāno) podrazumeva mudrost. "Čežnja i potištenost " (abhiđđhā-domanassa) jesu šifrovane reči za prve dve prepreke, te se tako njihovo uklanjanje može razumeti tako da podrazumeva izvestan uspeh u koncentraciji. Tako su sve u svemu četiri od pet duhovnih kvaliteta (indriya) ovde pomenuti. Iako se poverenje ne pominje, jasno je da je ono preduslov da bi neko uopšte počeo da vežba. [Natrag]