Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.10: Bhikkhunupassaya sutta

Samyutta nikāya XLVII.10

Bhikkhunupassaya sutta
Saveti monahu


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jedno jutro, pošto se obukao, poštovani Ānanda uze posudu za prošenje hrane i ogrtač te ode do ženskog manastira. Kad je stigao, sede na već pripremljeno sedište. A monahinje mu priđoše i poklonie mu se, pa sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako mu se obratiše:

"Mnogo je monahinja ovde, poštovani Ānanda, koje su zahvaljujući ustaljenosti u četiri temelja sabranosti iskusile postepeno narastanje dobrih rezultata."

"Tako je, sestre. Tako je, sestre. Od svakog se monaha ili monahinje čiji je um ustaljen u četiri temelja sabranosti može očekivati da iskusi postepeno narastanje dobrih rezultata."

Onda poštovani Ānanda, kad je uputio, ohrabrio, zainteresovao i obradovao monahinje svojim govorom o dhammi, ode. Otišao je u prošenje hrane u Sāvatthi, a kada se vratio, posle obroka, zaputi se Blaženome. Pošto je s poštovanjem pozdravio Učitelja, sede sa strane i ispriča mu o svojoj poseti ženskom manastiru. A Blaženi mu ovako reče:

"Tako je, Ānanda. Tako je, Ānanda. Zaista, od svakog se monaha ili monahinje čiji je um ustaljen u četiri temelja sabranosti može očekivati da iskusi postepeno narastanje dobrih rezultata.

Koja četiri? Kada monah boravi praktikujući kontemplaciju tela u telu, marljiv, jasno shvatajući i sabran, nadvladavši želju i žaljenje za svetom. Dok on tako boravi praktikujući kontemplaciju tela u telu, narasta u njemu, s telom kao objektom, telesna uznemirenost ili mentalna tromost; ili mu je um privučen spoljašnjim stvarima. Taj monah bi, Ānanda, tada trebalo svoje misli da usmeri ka bilo kom objektu koji u njemu izaziva poverenje. [1] Tako postupivši, u njemu narasta radost. U radosnom umu javlja se zadovoljstvo. U zadovoljnom umu javlja se unutrašnji mir. Onaj ko je miran iznutra, osetiće sreću; a srećan um postiže koncentraciju. Sada on razmišlja: 'Svrha zbog koje sam usmerio svoj um (negde drugde) sada je ispunjena. Bi li se sada mogao okrenuti od toga?'   I  okreće se [2], ne razmišljajući više i ne razmatrajući. [3] 'Sada sam se oslobodio razmišljanja i razmatranja, sabran iznutra i srećan', tako on zna.

Ānanda, monah boravi praktikujući kontemplaciju osećanja u osećanjima … kontemplaciju uma u umu … kontemplaciju objekata uma u objektima uma. Dok on tako boravi, narasta u njemu sa osećanjima … stanjem uma … ili objektima uma kao objektom, telesna uznemirenost ili mentalna tromost; ili mu je um privučen spoljašnjim stvarima. Taj monah bi, Ānanda, tada trebalo svoje misli da usmeri ka bilo kojem objektu koji u njemu izaziva poverenje. Tako postupivši, u njemu narasta radost. U radosnom umu javlja se zadovoljstvo. U zadovoljnom umu javlja se unutrašnji mir. Onaj ko je miran iznutra, osetiće sreću; a srećan um postiže koncentraciju. Sada on razmišlja: 'Svrha zbog koje sam usmerio svoj um (negde drugde) sada je ispunjena. Bi li se sada mogao okrenuti od toga?' I okreće se, ne razmišljajući i ne razmatrajući. 'Sada sam se oslobodio razmišljanja i razmatranja, sabran iznutra i srećan', tako on zna.

To je, Ānanda, usmerena meditacija. [4]

A šta je, Ānanda, neusmerena meditacija? [5]

Kada, Ānanda, monahov um nije potrebno usmeriti ka spolja, [6] on zna: 'Moj um nije usmeren ka spolja.' I on dalje zna: 'U ranijim i kasnijim (stupnjevima vežbanja) ja sam bez smetnji, slobodan, neskrenut s puta.' [7] I on dalje zna: 'Boravim praktikujući kontemplaciju tela u telu, kontemplaciju osećanja u osećanjima, kontemplaciju uma u umu, kontemplaciju objekata uma u objektima uma, marljiv, jasno shvatajući i sabran, nadvladavši želju i žaljenje za svetom. I srećan sam.'

To je, Ānanda, neusmerena meditacija.

Tako sam ti, Ānanda, pokazao usmerenu meditaciju i neusmerenu meditaciju. Ono što učitelj može učiniti za svoje učenike, želeći im dobro, iz samilosti i saosećanja, to sam ja za tebe učinio. Ovde su, Ānanda, drveće i prazne pećine! Vežbaj meditaciju, Ānanda! Ne budi nemaran, da se kasnije ne bi kajao! To ti je moj savet.

Tako reče Uzvišeni. Ozarena srca, obradova se poštovani Ānanda rečima Blaženog.


Beleške

[1] Komentar: "Ukoliko se pojavi telesna uznemirenost izazvana nepovoljnim strastima ili, pak, lenjost i rastresenost, ne treba podleći uticaju takvog prljanja. Tada treba (privremeno) odložiti objekat meditacije i usmeriti um prema nekom objektu koji izaziva poverenje, kao što je, na primer, nalaženje utočišta u Budi." [Natrag]

[2] Vraća se prvobitnom objektu meditacije. [Natrag]

[3] Komentar: Više ne razmatra nepovoljne misli. [Natrag]

[4] Komentar: panidhaya bhavana; reč je o prekinutoj meditaciji, gde je glavni objekat privremeno odložen (thapetva). [Natrag]

[5] Komentar: apanidhaya bhavana, bez odlaganja (athapetva); tj. neprekinuta meditacija. [Natrag]

[6] To jest, izvan glavnog objekta. [Natrag]

[7] Pali termin ovde je opet apanihitam "neusmeren" (vidi apanidhaya u belešci 5; to jest, bez usmeravanja uma ka drugom objektu). [Natrag]