Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.5: Akusalarasi sutta

Samyutta nikāya XLVII.5

Akusalarāsi sutta
Gomila štetnog


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Tu Blaženi ovako reče: "Monasi, ako bi se za išta moglo reći 'gomila štetnog', onda bi se to s pravom moglo reći za pet prepreka. Jer one su zaista potpuna gomila štetnog, tih pet prepreka. A kojih pet? Prepreka čulne želje, prepreka zlovolje, prepreka tromosti i pospanosti, prepreka nemira i kajanja, prepreka sumnje. Ako bi se za išta moglo reći 'gomila štetnog', onda bi se to s pravom moglo reći za pet prepreka. Jer one su zaista potpuna gomila štetnog, tih pet prepreka.

Monasi, ako bi se za išta moglo reći 'gomila korisnog', onda bi se to s pravom moglo reći za četiri temelja sabranosti. Jer oni su zaista potpuna gomila korisnog, ta četiri temelja sabranosti. A koja četiri?

Ovde (u ovom učenju), monasi, monah boravi i kontemplira telo kao telo, marljiv, potpuno svestan i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira osećaje kao osećaje… um kao um… objekte uma kao objekte uma, marljiv, potpuno svestan i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. [1] Ako bi se za išta moglo reći 'gomila korisnog', onda bi se to s pravom moglo reći za četiri temelja sabranosti. Jer oni su zaista potpuna gomila korisnog, ta četiri temelja sabranosti.


Beleška

[1] Zanimljivo je da prvi odeljak kontemplacije objekata uma govori upravo o kontemplaciji pet prepreka, pokazujući na taj način da je čak i nečistoće moguće preobraziti u sirovinu sa kojom vežbamo. [Natrag]