Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.6: Sukunagghi sutta

Samyutta nikāya XLVII.6

Sukunagghi sutta
Soko


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, jednom se soko stuštio munjevito iz visina i zgrabio prepelicu. [1] I dok ju je nosio, prepelica poče da lamentira: “O kako sam loše sreće, toliko malo zasluga imam. Odlutala sam sa svoga boravišta na tuđu teritoriju. Da sam ostala na svojoj teritoriji danas, na zemlji svojih predaka, ovaj soko ne bi imao nikakve šanse u borbi sa mnom.” -– “Ali koja je tvoja teritorija, prepelice, koja je zemlja tvojih predaka?” –- “Tek uzorano polje, prekriveno busenovima zemlje.”

Na to soko, uveren u sopstvenu snagu, u želji da pokaže svoju snagu, oslobodi prepelicu ovim rečima: “Idi sada, prepelice, ali čak ni tamo mi nećeš umaći.”

Onda prepelica otide na tek uzorano polje, prekriveno busenovima zemlje. I pošto se popela na veliki busen, stade i obrati se sokolu: “Dođi sad i uhvati me, sokole! Dođi sad i uhvati me, sokole!”

Na to soko, uveren u sopstvenu snagu, u želji da pokaže svoju snagu, skupi krila I stušti se munjevito iz visina ka prepelici. Ali kada je prepelica znala: “Ova soko mi je blizu”, jurnu između dva busena i soko se sav razmrska na istom tom mestu. Tako je to, monasi, kad neko odluta sa svoga boravišta na tuđu teritoriju.

Zato, monasi, ne napuštajte svoje boravište i ne idite na tuđu teritoriju. Biće lak plen Māre oni koji napuste svoje boravište i odu na tuđu teritoriju. Māra će ih lako zarobiti.

A šta to nije monahovo boravište, već je tuđa teritorija? To su pet struna čulnog zadovoljstva. Kojih pet? Oblici dostupni oku koji su poželjni, lepi, primamljivi, prijatni, uzbuđujući, mučni. Zvukovi dostupni uhu… Mirisi dostupni nosu… Ukusi dostupni jeziku… Opipljivi predmeti dostupni telu koji su poželjni, lepi, primamljivi, prijatni, uzbuđujući, mučni. To je pet struna čulnog zadovoljstva. I to nije monahovo boravište, vec je tuđa teritorija.

Krećite se na svojoj teritoriji, na zemlji svojih predaka. Neće biti lak plen Māre oni koji ne napuste svoje boravište i ne odu na tuđu teritoriju. Māra ih neće lako zarobiti.

A šta je to monahova sopstvena teritorija, zemlja njegovih predaka? To su četiri temelja sabranosti. Koja četiri? Ovde (u ovom učenju), monasi, monah boravi i kontemplira telo kao telo, marljiv, potpuno svestan i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira osećaje kao osećaje… um kao um… objekte uma kao objekte uma, marljiv, potpuno svestan i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. To je monahova sopstvena teritorija, zemlja njegovih predaka.


Beleška

[1] Ova parabola o sokolu i prepelici je ispričana takođe u Sakunagghi đataki (br. 168), gde je Bodhisatta prepelica, a Devadatta soko. [Natrag]