Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 35:23-34

Sabba vagga
Sve

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


28. Ādittapariyāya sutta – Propoved o vatri

Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Gaye, na obližnjem brdu, na zajedno sa hiljadu monaha. Tu on ovako reče monasima:

“Monasi, sve gori. A šta to sve gori? Oko gori, oblici gore, svest o viđenom gori, kontakt oka i oblika gori i kakav god osećaj da nastane na osnovu tog kontakta – bilo da je prijatan, bolan ili ni bolan ni prijatan – takođe gori. A čime gori? Gori vatrom strasti, vatrom odbojnosti, vatrom obmane; gori, kažem vam, rođenjem, starenjem i smrću, žalošću, naricanjem, bolom, tugom i očajem.

Uho gori… Um gori… i kakav god osećaj da nastane na osnovu tog kontakta – bilo da je prijatan, bolan ili ni bolan ni prijatan – takođe gori. A čime gori? Gori vatrom strasti, vatrom odbojnosti, vatrom obmane; gori, kažem vam, rođenjem, starenjem i smrću, žalošću, naricanjem, bolom, tugom i očajem.

Kada to vidi, dobro upućeni plemeniti sledbeniku oseća gađenje  prema oku, prema oblicima, prema svesti o viđenom, prema kontaktu oka i oblika, prema kakvog god osećaju koji nastane na osnovu tog kontakta – bilo da je prijatno, bolno ili ni bolno ni prijatno. On oseća gađenje prema uhu… prema umu… prema bilo kakvom osećaju koji nastane na osnovu tog kontakta…

Kadoseti gađenje, u njemu se hladi strast. Zahvaljujući hlađenju strasti, [njegov um] postaje oslobođen. Sa oslobađanjem dolazi znanje: ‘Potpuno sam oslobođen’. On uviđa: ‘Ovo je poslednje rođenje, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema više preporađanja u bilo koji oblik bivanja’.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga. I dok je ovaj govor još trajao, zahvaljujući nevezivanju, umovi ovih hiljadu monaha postadoše oslobođeni otrova.