Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.22: Atthasatapariyaya sutta

Samyutta nikāya XXXVI.22

Atthasatapariyaya sutta
Sto osam osećaja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Izložiću vam, monasi, govor o Dhammi po kojem postoji sto osam osećaja. Zato me poslušajte.

Na jedan način, monasi, govorio sam vam o dve vrste osećaja, a na drugi o tri, pet, šest, osamnaest, trideset šest i sto osam osećaja.

Koja su to dva osećaja? Telesni i mentalni osećaj.

Koja su to tri osećaja? Prijatni, neprijatni i ni-prijatni-ni-neprijatni osećaj.

Kojih su to pet osećaja? Stanje zadovoljstva, bola, radosti, žalosti i spokojstva.

Kojih su to šest osećaja? Osećaj rođen na osnovu utisaka primljenih kroz čula: oko, uho, nos, jezik, telo i um.

Kojih su to osamnaest osećaja? To je (gornjih) šest osećaja kroz koja prilazimo (objektima čula) sa radošću, zatim šest prilaza sa žalošću i šest prilaza sa spokojstvom.

Kojih su to trideset šest osećaja? To je šest osećaja radosti zasnovanih na domaćinskom životu i šest zasnovanih na monaškom životu; šest osećaja žalosti zasnovanih na domaćinskom životu i šest zasnovanih na monaškom životu; šest osećaja spokojstva zasnovanih na domaćinskom životu i šest zasnovanih na monaškom životu.

Kojih su to sto osam osećaja? To je (gornjih) trideset šest osećaja u odnosu na prošlost, zatim trideset šest osećaja u odnosu na budućnost i trideset šest osećaja u odnosu na sadašnjost.

To su, o monasi, sto osam osećaja i to je govor o Dhammi po kojem postoji sto osam osećaja."