Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.3: Pahāna Sutta

Samyutta nikāya XXXVI.3

Pahāna sutta
Napuštanje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje, o monasi, ova tri osećaja: prijatan osećaj, neprijatan osećaj i ni-prijatan-ni-neprijatan osećaj. Postoje ta tri osećaja. U slučaju prijatnih osećaja, o monasi, treba napustiti s njima povezanu sklonost ka požudi; u slučaju neprijatnih osećaja treba napustiti s njima povezanu sklonost ka odbacivanju (odbojnosti); u slučaju ni-prijatnih-ni-neprijatnih osećaja treba napustiti s njima povezanu sklonost ka neznanju. [1]

Ako je monah napustio sklonost ka požudi u vezi sa prijatnim osećajima, sklonost ka odbacivanju u vezi sa neprijatnim osećajima i sklonost ka neznanju u vezi sa ni-prijatnim-ni-neprijatnim osećajima, tada se on označava kao onaj ko je oslobođen svih (štetnih) sklonosti, onaj ko ima pravi uvid. On je presekao želju, raskinuo okove (nove egzistencije) i potpuno uviđajući u čemu je obmana,[2] stigao je na kraj patnje."

Ako osećamo radost,
ali ne znamo i prirodu tog osećaja,
koji lako vodi do požude,
tad je izbavljenje za nas još daleko.

Ako osećamo bol,
ali ne znamo i prirodu tog osećaja,
koji lako vodi do mržnje,
tad je izbavljenje za nas još daleko.

Čak i neutralan osećaj,
kojeg kao smirujućeg Najviši znalac označi,
ako bismo se i za njega vezali,
ne bismo našli slobodu iz začaranog kruga.

Ali ako monah, koji je istrajan,
ne zanemari jasno razumevanje;
tada taja mudrac do kraja shvata
osećaje i prirodu njihovu .

Kad jasno shvati osećaje,
tad je bez mrlja već u životu ovom.
Ustaljen u Dhammi, kad mu život kraju dođe,
taj savršeni znalac bez traga zgasne.


Beleške

[1] Ove tri sklonosti su rāgānusaya, patighānusay, avijjānusaya. Među sedam anusaya (videti SN XLV.175), ove tri su posebnoj vezi sa osećajima. [Natrag]

[2] "Obmana" označava naročito samoobmanu (asmi-mano), tj. verovanje u postojanje sopstva, i na intelektualnom i na emocionalnom nivou. [Natrag]