Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XXXVI.4

Pātāla sutta
Bezdani ambis


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


"Monasi, kada neuk, prost čovek kaže: 'Na dnu velikog okeana postoji bezdani ambis', [1] on govori o nečemu što ne postoji i što nije stvarno. [2] 'Bezdani ambis' je, monasi, pre naziv za bolne telesne osećaje.

Kada neukog, prostog čoveka zadesi bolan telesni osećaj, on tuguje, žali i nariče; on rida, udara se pesnicama u grudi i postane pometen. Takav se naziva neuk, prost čovek koji se nije izdigao iz bezdanog ambisa, onaj koji nije našao oslonac u ovom svetu.

Ali, monasi, kada dobro upućenog plemenitog učenika [3] zadesi bolan telesni osećaj, on ne tuguje, ne žali i ne nariče; on ne rida, ne udara se pesnicama u grudi i ne postane pometen. Takav se naziva dobro upućen plemeniti učenik koji se izdigao iz bezdanog ambisa, onaj koji je našao oslonac u ovom svetu.

Ko ne može podneti
bolne osećaje kad se jave,
telesne osećaje što životu prete,
ko zadrhti kada ga dodirnu,
slabić sa premalo snage,
ko plače naglas i jauče:
taj se iz bezdanog ambisa izdigao nije,
niti je ikada oslonac našao.

Ali onaj u stanju da ih izdrži –
bolne osećaje kad se jave,
telesne osećaje što životu prete –
ko ne zadrhti kada ga dodirnu:
taj se iz bezdanog ambisa izdigao
on je takođe svoj oslonac našao.


Beleške

[1] Pātāla, takođe naziv za čistilište, gde počinioci loših dela trpe njihove posledice. [Natrag]

[2] Komentar (prepričan): Prema narodnom verovanju, postoji u okeanu vrlo duboka provalija, koju je voda izdubila, i u njoj žive vodena stvorenja, zmajevi (naga) itd. Za ta stvorenja ta provalija predstavlja osnovu njihovog života, sasvim prijatno boravište. Otuda, zvati je bezdanim ambisom je sasvim neprimereno i nije u skladu sa činjenicama, jer daje sasvim neprikladan opis i značenje te reči. Pre je telesni bol, neodvojiv od telesnog postojanja, taj koji zaslužuje da se nazove "bezdanim ambisom" patnje, pošto je deo beskrajne samsāre. [Natrag]

[3] Komentar: U ovom govoru se rečima "plemeniti učenik" pre svega misli na onoga ko je "ušao u tok" (sotapanna). Ali isto tako je i meditant sa snažnim uvidom i oštrog uma, u stanju da podnese osećaje koja se u njemu jave, a da ga ne preplave. I njega ovde treba uključiti (jer je u izvesnoj meri u stanju da prozre te osećaje — Podkomentar). [Natrag]

Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećaja".