Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LVI.7 Vitakka sutta

Samyutta nikāya, LVI.7

Vitakka sutta
Misao

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Monasi, loše, štetne misli nemojte misliti. To su misli ispunjene žudnjom, mržnjom, nasiljem, A zašto? Takve misli, monasi nisu povezane sa ciljem, ne vode ka životu u najvišoj vrlini, ka zasićenju, hlađenju strasti, prestanku, smirenju, uvidu, probuđenju, ne vode ka nibbāni.

Kada razmišljate, monasi, zaista ovako treba da razmišljate: “Ovo je patnja”; ovako treba da razmišljate: “Ovo je nastanak patnje; ovako treba da razmišljate: “Ovo je prestanak patnje”; ovako treba da razmišljate: “Ovo je put koji vodi do prestanka patnje”. A zašto? Takve misli, monasi jesu povezane sa ciljem, vode ka životu u najvišoj vrlini, ka zasićenju, hlađenju strasti, prestanku, smirenju, uvidu, probuđenju, vode ka nibbāni.

Zato, monasi, svoj napor usmerite na: “Ovo je patnja”; svoj napor usmerite na: “Ovo je nastanak patnje; svoj napor usmerite na: “Ovo je prestanak patnje”; svoj napor usmerite na: “Ovo je put koji vodi do prestanka patnje”.