Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Neočekivana sloboda

Ađan Munindo


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Rečnik

Termini koji slede uglavnom potiču iz palija, jezika kanonskih spisa theravada budizma, izuzev onih koji su posebno označeni. Dati su njihovi kratki prevodi radi lakšeg razumevanja, mada to nije čitav kompleks značenja koja oni pokrivaju. Nisu sve strane reči koje se nalaze u tekstu ovde date, jer se značenje nekih od njih navodi neposredno u tekstu.

Napomena: Većina akcenata koji se koriste u pali jeziku ovde je izostavljena, pošto je verovatno mali broj čitalaca upoznat sa njihovim pravilnim izgovorom. Napomenimo ipak kako se čitaju pojedina slova: j = đ, c = ć, y = j, ñ = nj

 

ajahn (ađan) (tajlandski) “učitelj“; često se koristi kao titula za dugogodišnje monahe i monahinje.
anagarika “beskućnik“. Muškarac koji živi u manastiru i pridržava se osam pravila morala. To je obično prvi stupanj vežbanja pre “ulaska“ u monašku zajednicu, sanghu.
anapanasati tehnika meditacije, gde je pažnja usmerena na udah i izdah.
anatta “bez sopstva“, bez trajne individualne suštine, ega ili duše; jedna od tri karakteristike svega što je uslovljeno.
anićća prolazno, nestalno, ono čija je priroda da nastane i nestane; jedna od tri karakteristike svega što je uslovljeno.
arahant prosvetljeno biće, oslobođeno svake obmane.
bhikkhu “prosjak“; budistički monah, koji živi od isprošene hrane.
bhikkhuni “prosjakinja“; budistička monahinja.
bodhisatta (sanskrit: bodhisattva) biće koje teži prosvetljenju. Ovaj termin se odnosi na Budu pre njegovog probuđenja.
bojjhanga sedam elemenata prosvetljenja: sati (svesnost), dhammavicaya (istraživanje Dhamme), viriya (energičnost, strajnost), piti (ushićenje), passadhi (mir, vedrina), samadhi (sabranost, koncentracija) i upekkha (spokojstvo).
brahmavihara božansko boravište: prijateljska ljubav, saosećanje, radost zbog sreće drugih i spokojstvo.
Buddha (Buda) “Onaj koji zna”; onaj koji je probuđen, koji predstavlja stanje prosvetljenja ili budnosti; istorijski Buda, Siddhata Gotama.
citta srce ili um.
dhamma (sanskrit: dharma) istina, stvarnost, priroda ili zakoni prirode uzete kao celina, fenomen, pojava, fizička ili mentalna.
Dhamma Budino učenje i istina na koju ono ukazuje.
Dhammapada najpoznatija i najpopularnija zbirka pouka iz pali kanona, sastavljena od stihova koji se pripisuju Budi.
Dhamma-Vinaya učenje i pravila za vežbanje kako ih je podučavao Buda, a zapisani su u pali kanonu.
dhutanga (tajlandski: tudong) asketske prakse; Buda je monasima dopuštao trinaest posebnih dhutanga praksi, na primer: da nose ogrtač načinjen samo od platna koje je neko bacio, posedovanje ne više od tri dela odeće, jedenje samo hrane isprošene tokom istog dana, jedenje samo iz prosjačke zdele koju imaju monasi, spavanje samo na otvorenom, uzdržavanje od ležećeg
položaja tokom određenog vremenskog perioda.
dukkha nesavršeno, nedovoljno, “teško da se podnese”, muka, bolest; jedna od tri karakteristike svega što je uslovljeno.
jhana (sanskrit: dhyana) stanje dubokog meditativnog zadubljenja.
kamma (sanskrit: karma) nameran postupak, delo; svako od njih ima i neku posledicu.
karuna saosećanje.
kalyanamitta duhovni saputnik, dobronamerni prijatelj.
koan (kineski: kung-an) “studija slučaja”. Paradoksalno pitanje, tvrdnja ili kratki dijalog u vezi sa Dhammom. U rinzaj školi zen budizma koani se sistematski koriste kao tema za meditaciju, sa ciljem da se um povede iza granice pojmovnog mišljenja.
kuti (tajlandski) boravište askete ili monaha.
Luang Por (tajlandski) "poštovani otac", način na koji se monasi obraćaju svom učitelju.
magga put, staza.
Mahasatipatthana sutta Budin osnovni govor o tehnici meditacije.
Mara personifikovano zlo ili iskušenje; moćno, zlonamerno božanstvo, koje vlada svetom čulnih zadovoljstava; personifikacija nečistoća uma, totalitet ovozemaljske egistencije i smrti.
metta prijateljska ljubav.
mudita radost zbog sreće drugih.
nekkhama samoobuzdavanje.
nibbana (sanskrit: nirvana) oslobođenost svake vezanosti, prosvetljenje.
Pali kanon sveti spisi theravada budizma.
patimokkha pravila ponašanja za monahe, glavni deo Vinaye.
pañña mudrost.
parami (sanskrit: paramita) deset duhovnih savršenstava: velikodušnost, moralno obuzdavanje, umerenost, mudrost, napor, strpljenje, istinoljubivost, odlučnost, blagost i smirenost.
pindapat (tajlandski: pindapaht) svakodnevni odlazak monaha u prošenje hrane.
puja devocionalno okupljanje u hramu. U budističkim manastirima skup monaške zajednice da iskaže poštovanje Budi, Dhammi i Sanghi, obično uz pomoć sveća, mirisnih štapića, cvetova i recitovanja iz Kanona.
puñña dobra dela, duhovne zasluge.
samadhi koncentracija ili usredsređenost uma.
samana onaj ko je živi životom obuzdavanja.
samanera budistički monah tokom prve godine zaređenja.
samsara neprijatno iskustvo života, životna muka.
Sangha zajednica onih koji idu Budinim putem.
sati svesnost, sabranost pažnje na sadašnji trenutak.
sila moralna vrlina.
sukha zadovoljstvo, sreća (suprotno je dukkha).
sutta budistički sveti tekst ili govor.
siladhara budistička monahinja koja se pridržava deset pravila.
tamat (tajlandski) dhamma-sedište, uzdignuto sedište sa kojeg se po tradiciji drži govor o Dhammi.
theravada “učenje starih“, najstarija do danas sačuvana grana budizma, takozvana južna škola, koja se uglavnom praktikuje u jugoistočnoj Aziji (Šri Lanka, Kampućija, Tajland, Laos i Mjanmar).
upasaka/upasika muški i ženski nezaređeni sledbenik budizma.
upasampada ceremonija zamonašenja.
upekkha spokojstvo, uravnoteženost uma.
vassa tradicionalno tromesečno meditacijsko povlačenje monaške zajednice, kada svodi kontakte sa okolinom na najnužniju meru, kako bi se njeni ćlanovi maksimalno posvetili duhovnom radu.
Vinaya budistička monaška disicplina, pravila ponašanja, ujedno i zbirka kanonskih tekstova koji se odnose na ovaj vid prakse.
vipassana prodorni meditativni uvid, koji se razlikuje od meditacije smirenja (samatha).
wat (tajlandski) budistički manastir.
yoniso manasikara mudro razmatranje.
zen (kineski ch’an) japanska transliteracija pali reči jhana (videti gore). Tradicionalno budističko učenje koje je u Kinu preneo indijski mudrac Bodidarma (oko 520. godine). Zen budizam insistira na potrebi prevazilaženja čisto pojmovnog razumevanja Budinog učenja i sticanja direktnog, ličnog uvida u istine na koje ono ukazuje.