Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Klasifikacija karme

Karma u budizmu

Mahasi Sayadaw


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Klasifikacija karme

(A) U pogledu različitih funkcija, karma se deli na četiri vrste:

1. REPRODUKTIVNA KARMA

Svako rođenje uslovljeno je prošlom dobrom i lošom karmom, koja dominira u trenutku smrti. Karma koja uslovljava buduće rođenje se naziva reproduktivna karma. Smrt neke osobe samo je 'privremeni kraj privremene pojave'. Iako sadašnja forma iščezava, druga forma koja nije ni ista ni apsolutno drugačija zauzima njeno mesto, u skladu sa potencijalnom mišlju-vibracijom proizvedenom u trenutku smrti, zato što karmička sila koja goni životni tok još uvek postoji. Ta poslednja misao, koja se tehnički zove reproduktivna (janaka) karma, određuje stanje osobe u njenom sledećem rođenju. Ona može biti ili dobra ili loša karma.

Prema Komentaru, reproduktivna karma je ta koja proizvodi mentalne sastojke i materijalne sastojke bića u trenutku začeća. Inicijalna svest, koja se naziva patisandhi, preporođena svest, uslovljena je ovom reproduktivnom (janaka) karmom. Istovremeno sa rađanjem preporođene svesti rađa se i 'telo-dekada', 'pol- dekada' i 'temelj-dekada' (kaya-bhavavatthu dasakas). (dekada = 10 faktora)

(a) Telo-dekada sačinjeno je od:

 1. Element širenja (pathavi).
 2. Element skupljanja (apo).
 3. Element toplote (tajo).
 4. Element kretanja (vayo).

(b) Četiri izvedenice (upadana rupa):

 1. Boja (vanna).
 2. Miris (gandha).
 3. Ukus (rasa).
 4. Hranjivost (oja)

Ovih osam (mahabhuta 4 + upadana 4 = 8) zbirno se nazivaju Avinibhoga rupa (nedeljivi oblik ili nedeljiva materija).

(c) Vitalnost (jivitindriya) i telo (kaya)

Ovih deset (avinibhoga 8 + jivitindriya 1 + telo 1 = 10) se nazivaju "telo-dekada" = (kaya dasaka).

Pol-dekada i temelj-dekada takođe se sastoje od prvih devet i pola (bhava), odnosno središta svesti (vathu) (tj. oko, uho, nos, jezik i telo).

Iz ovoga je vidljivo da je pol osobe određen već pri samom začetku bića. On je uslovljen karmom i nije slučajna kombinacija spermatozoida i jajne ćelije. Bol i sreća koju neko oseća tokom života jesu neizbežni proizvod reproduktivne karme.

2. PODRŽAVAJUĆA KARMA

Ona koja se pridodaje reproduktivnoj (janaka) karmi i podržava je. Ona nije ni dobra ni loša, ali pomaže i održava dejstvovanje reproduktivne karme tokom života. Odmah posle začeća, pa do trenutka smrti ova karma stupa na scenu kako bi podržavala reproduktivnu karmu. Karma koja podržava moral (kusala upathambhaka) pomaže u stvaranju zdravlja, bogatstva, sreće itd. biću rođenom sa moralnom reproduktivnom karmom. Karma koja podržava nemoral, sa druge strane, pomaže u stvaranju bola, tuge itd. biću rođenom sa nemoralnom reproduktivnom karmom (akusala janaka), kao što je na primer tovarna životinja.

3. OMETAJUĆA KARMA

Koja, za razliku od prethodne, ima tendenciju da slabi, ometa i usporava dozrevanje reproduktivne karme. Na primer, osoba rođena sa dobrom reproduktivnom karmom može biti podložna različitim bolestima i sličnom, što je sprečava u prijatnim rezultatima svojih dobrih postupaka. Životinja, sa druge starne, koja je rođena sa lošom reproduktivnom karmom može živeti ugodnim životom tako što dobije hranu, sklonište itd. kao rezultat svoje dobre ometajuće (upabidaka) karme koja sprečava dozrevanje loše reproduktivne karme.

4. DESTRUKTIVNA (UPAGHATAKA) KARMA

Prema zakomu karme potencijalna reproduktivna karma može biti poništena podjednako snažnom suprotnom karmom iz prošlosti, koja, tragajući za prilikom da se ispolji, može sasvim neočekivano da dejstvuje, baš kao što snažna kontrasila zaustavi kretanje strele i obori je na zemlju. Takva akcija se naziva destruktivna (upaghataka) karma, koja je efikasnija od prethodne dve po tome što ne samo da sprečava, već i uništava čitavu silu. I ova destruktivna karma može biti dobra ili loša.

Kao primer delovanja sve četiri možemo uzeti slučaj Devadate, koji je pokušao da ubije Budu i koji je izazvao podelu u sanghi (među Budinim sledbenicima). Njegova dobra reproduktivna karma donela mu je rođenje u kraljevskoj porodici. Njegov kasniji komfor i blagostanje došli su zahvaljujući delovanju podržavajuće karme. Ometajuća karma stupila je na scenu kada je bio izložen poniženju kao posledici isključenja iz sanghe. Na kraju destruktivna karma je dovela njegova život do jadnog kraja.

(B) Postoji i druga klasifikacija karme, prema priroritetu posledica:

 1. TEŠKA (GARUKA) KARMA.

  Ovo je ili teška ili ozbiljna karma i može biti i dobra i loša. Ona svoje rezultate daje već u ovom životu ili najkasnije  u sledećem. Ako je dobra, ona je čisto mentalna kao u slučaju jhana (zadubljenja). Inače je verbalna ili telesna. Na nemoralnoj strani postoji pet teških zločina (pancanantariya karma) koji daju odmah svoj efekat. Ti zločini su: ubistvo majke, oca i arahanta, ranjavanje Bude i stvaranje raskola u sanghi. Trajni skepticizam (niyata micchaditthi) se takođe pominje kao jedan vrsta teške (garuka) karme.

  Ako, na primer, neka osoba razvije neki od četiri stepena zadubljenja (jhana) i kasnije počini neki od ovih pet teških zločina, njegova dobra karma biće poništena ovom moćnom lošom karmom. Njegovo naredno rođenje biće uslovljeno lošom karmom uprkos tome što je pre toga dostigao neko od zadubljenja. Devadata je izgubio svoje psihičke moći i bio je rođen u lošem stanju, upravo zato što je ranio Budu i izazvao raskol u sanghi.

  Kralj Ajātasattu bi dostigao prvi stupanj svetosti (sotapanna) da nije ubio svog oca. U ovom slučaju moćna loša karma delovala je kao prepreka na njegovom putu do postizanja stanja svetosti.

 2. PRETHODNA (ASANNA) KARMA ILI SMRTI PRETHODEĆA KARMA

  To je ona koju činimo ili je zapamtimo neposredno pre trenutka smrti. Pošto igra važnu ulogu u određivanju budućeg rođenja, u skoro svim budističkim zemljama mnogo pažnje se poklanja ovoj karmi "posmrtnog odra". Otuda običaj podsećanja umirućeg čoveka na dobra dela i sugerisanja da i na samrtnom odru čini dobra dela. 

  Ponekad loša osoba može umreti srećno i preporoditi se na dobrom mestu ako se priseti ili učini neko dobro delo u svojim poslednji trenucima života. Postoji priča kako se neki dželat koji je jednom slučajno dao hranu Sariputi setio tog dobrog dela u trenutku umiranja i preporodio se u stanju blaženstva. To ne znači da će, iako se rodio na tako dobrom mestu, on biti pošteđen posledica loših dela koja je akumulirao tokom svog života. One će se ispoljiti kada se za to steknu uslovi.

  Ponekad dobra osoba može umreti na neprijatan način iznenada se setivši nekog lošeg dela ili negujući u sebi lošu misao, možda podstaknutu nesrećnim okolnostima. U tekstovima se pominje kako se kraljica Malika, jedna od žena kralja zemlje Kosala, setila jedne laži koju je izrekla mužu da bi prikrila neku svoju nepodopštinu i to ju je u sedećem životu koštalo nedelju dana patnje.

  Ovo su izuzetni slučajevi. Ovakvim naglim promenama objašnjavaju se slučajevi kada se moralno lošim roditeljima rađaju deca koje odlikuje vrlina i obrnuto. Smatra se da je takvo rođenje rezultat poslednje misli uslovljene dotadašnjim ponašanjem te osobe.

 3. KARMA NASTALA IZ NAVIKE (ACCINA)

  To je ona koju neko čini iz navike i prema njoj ima veliku naklonost. Navike bilo da su dobre ili loše postaju naša druga priroda, postepeno oblikujući naš karakter. Kada ne obraćamo na to pažnju, skloni smo da skliznemo u onaj način ponašanja i razmišljanja koji se oslanja na naviku. Na isti način, u trenutku smrti, sem ako nismo pod uticajem nekih drugih okolnosti, prisećamo se onih dela koje smo činili iz navike.

  Kasapin Ćunda, koji je živeo u blizini Budinog manastira, umro je vrišteći kao životinja jer je zarađivao za život koljući svinje.

  Kralj Dutagamini sa Šri Lanke imao je naviku da daje hranu monasima pre nego što bi i sam seo da jede. To je bila njegova karma navike, koja ga je obradovala u trenutku umiranja i tako mu donela preporađanje u Tušita nebeskom svetu.

 4. KUMULATIVNA (KATATTA) KARMA

Ona doslovno znači "zato što je učinjena". Svi postupci koji nisu uključeni u prethodne kategorije i oni na koje zaboravimo ubrzo pošto smo ih učinili pripadaju ovoj kategoriji. To je neka vrsta rezervoara karme određenog bića.

(C) Postoji još jedna klasifikacija karme, prema vremenu u kojem njezini plodovi sazrevaju:

  1. Odmah delujuća (ditthadhammavedaniya) karma.
  2. Kasnije delujuća (uppapajjavedaniya) karma.
  3. Trajno delujuća (aparapariyavedaniya) karma.
  4. Mrtva ili nedelujuća (ahosi) karma.

Odmah delujuća karma je ona koju doživljavamo u ovom životu. Prema Abhidhammi, mi stvaramo i dobru i lošu karmu tokom javana procesa (pokretanje misli), koji obično traje sedam misao-trenutaka. Efekat prvog misao-trenutka, pošto je najslabiji, može nam se dogoditi već u ovom životu. I to se naziva odmah delujuća karma.

Ukoliko ne dejstvuje u sadašnjem životu, ova se karma naziva mrtvom ili nedelujućom karmom.

Sledeći po jačini je sedmi misao-trenutak. Njegov efekat stiže nas u sledećem rođenju. Zato se on naziva kasnije delujuća karma. Ukoliko ne bude delovala u sledećem životu, i ova se karma naziva mrtvom ili nedelujućom karmom

Efekat misao-trenutak između prvog i sedmog može se pojaviti u svakom trenutku sve dok ne dostignemo nibbanu. Zato se ovaj tip karme naziva trajno delujuća karma.

Niko, čak ni Bude i arahanti nisu izuzeti od delovanja ove vrste karme, koju možemo iskusiti tokom našeg kruženja samsarom, tj. preporađajući se iz jednog u drugi život.

(D) Poslednja klasifikacija karme na osnovu sveta u kojem se efekti događaju:

 1. Loši postupci (akusala kamma) koji mogu dozreti u čulnim svetovim (kammaloka). (Šest nebeskih svetova, zatim jedan ljudski i četiri sveta patnje = jedanaest kamaloka svetova.)
 2. Dobri postupci (kusala kamma) koji mogu dozreti u čulnim svetovi, izuzev četiri sveta patnje.
 3. Dobri postupci (kusala kamma) koji mogu dozreti u svetu oblika (rupa brahamaloka). Postoje i četiri arupa Brahma lo