Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Šravasti Dhammika

Anatta i preporađanje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Kad neki ljudi čuju da budizam podučava preporađanje, ali u isto vreme i da sopstvo ne postoji (anatta), teško im je da razumeju kako onda može biti preporađanja: „Ako nema sopstva ili duše“, pitaju, „šta to onda prelazi iz jednog života u drugi?“ Ovaj problem je više prividan nego što je stvaran. Pre svega, Buda nije podučavao da sopstvo ne postoji kao takvo – on je govorio da ne postoji trajno, nepromenljivo, metafizičko sopstvo. U budizmu, kao i u savremenoj psihologiji, sopstvo se razume kao jedan neprekidno menjajući skup utisaka, sećanja, osobina i sklonosti. To je „sopstvo“ koje prelazi iz jednog života u drugi. Zamislite tri bilijarske kugle postavljene u jednu liniju, tako da jedna dodiruje onu sledeću, i četvrtu koja je u istoj liniji, ali malo odmaknuta od njih. Sada zamislite da neko udari bilijarskim štapom ovu četvrtu kuglu, ona se zakotrlja preko stola i udari najbližu kuglu u nizu. Kugla koja se kotrljala će istog trenutka stati, prva i druga kugla će ostati na svom mestu, dok će ona treća, poslednja u nizu, krenuti na drugom kraju stola i u rupu. Šta se dogodilo? Energija četvrte kugle prenela se kroz prvu i drugu na treću, i tako je pokrenula.

Na sličan način, mentalna energija koja sačinjava to što konvencionalno nazivamo „sopstvo“ kreće se od jednog tela do drugog. U stvari, upravo ono što omogućuje toj energiji da prolazi kroz medijum i oživi neki drugi objekat jeste njezina promenljivost (anićća). Dakle, nije ovo teško objasniti, već ideju da duša ili duh mogu da idu od jedne lokacije ili dimenzije do druge bez ikakve promene.