Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Šravasti Dhammika

Razmišljanja o Dhammi


Reč meditacija potiče od latinskog meditatio, što znači “razmatrati” ili “promišljati”. Pali reč koja se obično prevodi kao meditacija jeste bhavana i ona znači “razvijati”, “negovati” ili “proširivati”. Tako ispada da reč meditacija nije baš najprikladnija oznaka za različite tehnike psihološke transformacije kojima je podučavao Buda.

U pogledu misli, moglo bi se reći da u budizmu postoje tri pristupa meditaciji: (1) koristiti misli, (2) smirivati misli i (3) posmatrati misli. Meditacija prijateljske ljubavi (metta bgavana) može biti primer prve upotrebe. Meditant namerno misli posebnu vrstu misli, kako bi u sebi izazvao određene emocije i ponašanje. Primer drugog tipa meditacije bi bila meditacija na dah (anapanasati), gde meditant fokusira pažnju na disanje, čime usporava i na kraju zaustavlja tok misli. Kod meditacije uvida (vipassana bhavana) meditant razvija sposobnost da jednostavno posmatra sopstvenu mentalnu aktivnost (misli, emocije, zaključivanje itd.) i time postepeno postaje sve manje pod njenim uticajem.