Theravāda budističko društvo

Anguttara nikāya 4:51-60

Puññābhisanda vagga
Plodovi zasluga


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


55. Pathama samađīvī sutta — Život u skladu 1 [pali]

Jednom je prilikom Blaženi boravio među Bhagama, u Jelenjem parku Bhesakala gaja, blizu Krokodilovog lovišta. Onda se rano izjutra Blaženi obuče, uze svoj ogrtač i zdelu za prošenje hrane, te se zaputi ka domu domaćina Nakulapite. Kad je stigao, sede na unapred pripremljeno sedište. Onda Nakulapitā i Nakulamātā izađoše pred Blaženoga. Kad stadoše pred njega, pokloniše se, pa sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, Nakulapitā ovako reče Blaženome: "Gospodine, još od kad je Nakulamātā kao mlada devojka bila dovedena u moju kuću, u vreme kad sam i ja bio mladić, nisam primetio da sam joj bio ikada neveran, čak ni u mislima, a kamoli telesno. Mi želimo da budemo jedno kraj drugog dokle god ovaj život traje, ali isto tako i u budućem."

A Nakulamātā ovako reče Blaženome: "Gospodine, još od kad sam kao mlada devojka bila dovedena u Nakulapitinu kuću, u vreme kad je i on bio mladić, nisam primetila da sam mu ikada bila neverna, čak ni u mislima, a kamoli telesno. Mi želimo da budemo jedno kraj drugog dokle god ovaj život traje, ali isto tako i u budućem."

Na to im Blaženi ovako reče: "Ako i muž i žena žele da budu jedno kraj drugog dokle god ovaj život traje, ali isto tako i u budućem, trebalo bi da imaju isto poverenje, isti moral, istu velikodušnost, istu mudrost; tada će biti jedno kraj drugog dokle god ovaj život traje, ali isto tako i u budućem.

Kad su oboje ispunjeni poverenjem i darežljivi
sami sebe obuzdavaju, ispravno žive,
tada koračaju zajedno kao muž i žena
puni ljubavi jedno za drugo.

Mnogo blagoslova zadobijaju na tom putu,
živeći zajedno u sreći,
njihovi neprijatelji ostaju poraženi
kada su ravni jedno drugom u vrlini.

Pošto su proživeli u Dhammi u ovome svetu,
jednaki po vrlini i poštovanju pravila,
raduju se posle smrti u svetu božanstava
zajedno uživaju u obilju sreće."


56. Dutiya samađīvī sutta — Život u skladu 2 [pali]

"Monasi, ako i muž i žena žele da budu jedno kraj drugog dokle god ovaj život traje, ali isto tako i u budućem, trebalo bi da imaju isto poverenje, isti moral, istu velikodušnost, istu mudrost; tada će biti jedno kraj drugog dokle god ovaj život traje, ali isto tako i u budućem."

Kad su oboje ispunjeni poverenjem i darežljivi
sami sebe obuzdavaju, ispravno žive,
tada koračaju zajedno kao muž i žena
puni ljubavi jedno za drugo.

Mnogo blagoslova zadobijaju na tom putu,
živeći zajedno u sreći,
njihovi neprijatelji ostaju poraženi
kada su ravni jedno drugom u vrlini.

Pošto su proživeli u Dhammi u ovome svetu,
jednaki po vrlini i poštovanju pravila,
raduju se posle smrti u svetu božanstava
zajedno uživaju u obilju sreće."


57. Suppavāsā sutta — Govor Supavāsi [pali]

Jednom je prilikom Blaženi boravio među narodom Koliya, u trgovačkog gradu po imenu Sađđanela. Onda rano izjutra Blaženi, pošto je obukao svoj ogrtač i uzeo prosjačku zdelu, otide do Suppavāse, kćeri plemena Koliya. Kad je tamo stigao, sede na unapred pripremljeno sedište.

Onda Suppavāsā, kći plemena Kolija, svojim rukama posluži Blaženog ukusnom hranom i pićem. Kada je Blaženi dovoljno pojeo i svoju zdelu odložio, Suppavāsā sede sa strane. Dok je tako sedela sa strane, Blaženi joj ovako reče:

"Suppavāsā, kada plemenita sledbenica nekome daruje hranu, time onome ko to prima daruje četiri stvari. Koje četiri? Daje mu život, daje mu lepotu, daje mu sreću, daje mu snagu. Zaista, dajući život ona i sama dobija život, bilo među bogovima, bilo među ljudima. [1] Dajući lepotu ona i sama dobija lepotu, bilo među bogovima, bilo među ljudima. Dajući sreću ona i sama dobija sreću, bilo među bogovima, bilo među ljudima. Dajući snagu ona i sama dobija snagu, bilo među bogovima, bilo među ljudima. Kada plemenita sledbenica nekome daruje hranu, time onome ko to prima daruje ove četiri stvari.

Dobro pripremljenu hranu dajući, čistu i ukusnu,
Usavršenome, na dobar put izlazimo,
Znalac svetova to hvali, kao najveću zaslugu,
jer time razgonimo sebičnost i mesto na nebu obezbeđujemo."


Beleška

[1] To znači da svojim darivanjem akumulira povoljnu kammu, dakle ujedno daruje i sebi sve te četiri stvari u ovom i u sledećem životu, bilo da se preporodi u nebeskom svetu ili u svetu ljudi. [Natrag]


58. Sudatta sutta — Sudatta [pali]

Jednom kućedomaćin Anāthapiṇḍika dođe do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu reče:

"Kućedomaćine, kada daje hranu, plemeniti učenik onima koji je primaju daje četiri dobra. Koja četiri? Daje im dug život, daje im lepotu, daje im sreću i daje im snagu. (1) A kada daje dugovečnost, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. (2) Kada daje lepotu, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. (3) Kada daje sreću, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. (4) Kada daje snagu, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. Kućedomaćine, kada daje hranu, plemeniti učenik onima koji je primaju daje ta četiri dobra.

Kada u pravo vreme, s poštovanjem hranu daje
obuzdanima što jedu samo ono što dobiju,
četiri im dobra obezbeđuje:
dugovećnost, lepotu, sreću i snagu.

Takav čovek što poklanja dug život i lepotu,
što poklanja sreću i snagu,
i sam će dugovečan i na dobrom glasu biti
gde god da se preporodi."


59. Bhođana sutta — Hrana [pali]

"Monasi, kada daje hranu, dobrotvor onima koji je primaju daje četiri dobra. Koja četiri? Daje im dug život, daje im lepotu, daje im sreću i daje im snagu. (1) A kada daje dugovečnost, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. (2) Kada daje lepotu, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. (3) Kada daje sreću, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. (4) Kada daje snagu, i sam od nje baštini, bilo u svetu božanstava, bilo u svetu ljudi. Monasi, kada daje hranu, plemeniti učenik onima koji je primaju daje ta četiri dobra.

Kada u pravo vreme, s poštovanjem hranu daje
obuzdanima što jedu samo ono što dobiju,
četiri im dobra obezbeđuje:
dugovećnost, lepotu, sreću i snagu.

Takav čovek što poklanja dug život i lepotu,
što poklanja sreću i snagu,
i sam će dugovečan i na dobrom glasu biti
gde god da se preporodi."


60. Gihi­sāmīci­ sutta — [pali]

Jednom kućedomaćin Anāthapiṇḍika dođe do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu reče:

"Kućedomaćine, plemeniti učenik koji ima ova četiri kvaliteta, ide ispravnim putem za nezaređene, putem koji donosi ugled i vodi ka preporađanju među božanstvima. Koja četiri?

Tako plemeniti učenik daruje monaškoj zajednici ogrtače, daruje monaškoj zajednici hranu, daruje monaškoj zajednici prenoćište, daruje monaškoj zajednici lekove i ono što je potrebno bolesnima.  Kućedomaćine, plemeniti učenik koji ima ta četiri kvaliteta, ide ispravnim putem za nezaređene, putem koji donosi ugled i vodi ka preporađanju među božanstvima.

Kada mudri idu putem
valjanim za nezaređene, oni daruju
čestite monahe, savršenog ponašanja,
ogrtačima, hranom, smeštajem i lekovima:

njihove zasluge rastu
i dalju i noću,
učinivši ono što najbolje je,
iznova se među bogovima rode."