Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:1-10

Rupadi vagga
O oblicima

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda se Blaženi obrati monasima: “Monasi”. “Da, poštovani”, odgovoriše monasi. Na to Blaženi reče:

1. Ne znam, monasi, nijedan drugi oblik koji tako silno zaokupi um muškarca kao što je to telo žene. Telo žene silno zaokupi um muškarca.

2. Ne znam, monasi, nijedan drugi zvuk koji tako silno zaokupi um muškarca kao to je to glas žene. Glas žene silno zaokupi um muškarca.

3. Ne znam, monasi, nijedan drugi miris koji tako silno zaokupi um muškarca kao to je to miris žene. Miris žene silno zaokupi um muškarca.

4. Ne znam, monasi, nijedan drugi ukus koji tako silno zaokupi um muškarca kao to je to ukus žene. Ukus žene silno zaokupi um muškarca.

5. Ne znam, monasi, nijedan drugi dodir koji tako silno zaokupi um muškarca kao to je to dodir žene. Dodir žene silno zaokupi um muškarca.

6. Ne znam, monasi, nijedan drugi oblik koji tako silno zaokupi um žene kao to je to telo muškarca. Telo muškarca silno zaokupi um žene.

7. Ne znam, monasi, nijedan drugi zvuk koji tako silno zaokupi um žene kao to je to glas muškarca. Glas muškarca silno zaokupi um žene.

8. Ne znam, monasi, nijedan drugi miris koji tako silno zaokupi um žene kao to je to miris muškarca. Miris muškarca silno zaokupi um žene.

9. Ne znam, monasi, nijedan drugi ukus koji tako silno zaokupi um žene kao to je to ukus muškarca. Ukus muškarca silno zaokupi um žene.

10. Ne znam, monasi, nijedan drugi dodir koji tako silno zaokupi um žene kao to je to dodir muškarca. Dodir muškarca silno zaokupi um žene.