Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:1-10

Rupadi vagga
O oblicima

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda se Blaženi obrati monasima: “Monasi”. “Da, poštovani”, odgovoriše monasi. Na to Blaženi reče:

1. Ne znam, monasi, nijedan drugi oblik koji tako silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane, kao što je to telo žene. Telo žene silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane.

2. Ne znam, monasi, nijedan drugi zvuk koji tako silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane, kao što je to glas žene. Glas žene silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane.

3. Ne znam, monasi, nijedan drugi miris koji tako silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane, kao što je to miris žene. Miris žene silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane.

4. Ne znam, monasi, nijedan drugi ukus koji tako silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane, kao što je to ukus žene. Ukus žene silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane.

5. Ne znam, monasi, nijedan drugi dodir koji tako silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane, kao što je to dodir žene. Dodir žene silno zaokupi um muškarca i u njemu ostane.

6. Ne znam, monasi, nijedan drugi oblik koji tako silno zaokupi um žene i u njemu ostane, kao što je to telo muškarca. Telo muškarca silno zaokupi um žene i u njemu ostane.

7. Ne znam, monasi, nijedan drugi zvuk koji tako silno zaokupi um žene i u njemu ostane, kao što je to glas muškarca. Glas muškarca silno zaokupi um žene i u njemu ostane.

8. Ne znam, monasi, nijedan drugi miris koji tako silno zaokupi um žene i u njemu ostane, kao što je to miris muškarca. Miris muškarca silno zaokupi um žene i u njemu ostane.

9. Ne znam, monasi, nijedan drugi ukus koji tako silno zaokupi um žene i u njemu ostane, kao što je to ukus muškarca. Ukus muškarca silno zaokupi um žene i u njemu ostane.

10. Ne znam, monasi, nijedan drugi dodir koji tako silno zaokupi um žene i u njemu ostane, kao to je to dodir muškarca. Dodir muškarca silno zaokupi um žene i u njemu ostane.