Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:188-267

Etadagga vagga
Taj je prvi


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Pathama vagga

188. Među mojim učenicima, monasi, prvi po starešinstvu je Kondañña Mudri.

189. … po mudrosti Sāriputta.

190. … po psihičkim moćima Mahāmogallāna.

191. … po asketskim praksama Mahākassapa.

192. … po božanskom vidu Anuruddha.

193. … po plemenitosti roda Bhaddiya, sin Kāligodhin.

194. … po govorništvu kepec Bhaddiya.

195. … po snazi "lavljeg rika" Pindola Bhāradvāđa.

196. … po izlaganju Dhamme Punno, sin Mantanijev.

197. … po detaljnom razlaganju onoga što je ukratko rečeno Mahākaććāna.


2. Dutiya vagga

198. Među mojim učenicima, monasi, prvi po moći stvaranja mentalnih formi je Ćūlapanthaka.

199. … po negovanju uma Ćūlapantako.

200. … po negovanju opažaja Mahāpantaka.

201. … po mirnom boravljenju u osami Sūbhuti.

202. … po dostojnosti poklona Sūbhuti.

203. … po življenju u šumi Revata.

204. … po lakoći dostizanja zadubljenja (đhana) Kankhārevata.

205. … po energičnosti Sona Kolivisa.

206. … po jasnoći izražavanja Sona Kutikanna.

207. … po obilnosti darova Sivali.

208. … po snazi poverenja u Učenje Vakkali.


3. Tatiya vagga

209. Među mojim učenicima, monasi, prvi po želji da vežba je Rāhula.

210. … po zamonašenju iz predanosti Ratthapāla.

211. … po prvenstvu pri započinjanju obeda Kundadhāna.

212. … po elokventnosti Vangisa.

213. … po vedrini Upasena, sin Vangantin.

214. … po dostojnosti da mu se podari prenoćište Dabba iz plemena Malla.

215. … po omiljenosti među božanstvima Pilindavaććha.

216. … po hitrini razumevanja Bāhiya.

217. … po veštini govorništva Kumārakassapa.

218. … po veštini analiziranja Mahākotthita.


4. Ćatuttha vagga

219. Među mojim učenicima, monasi, prvi po učenosti je Ānanda.

220. … po pamćenju Ānanda.

221. … po savršenom ponašanju Ānanda.

222. … po odlučnosti Ānanda.

223. … po brižnosti za druge Ānanda.

224. … po mnoštvu zajednica Kassapa iz Uruvele.

225. … po podršci od porodice Kāludāyi.

226. … po dobrom zdravlju Bākula.

227. … po broju prošlih života kojih se seća Sobhita.

228. … po poznavanju Vinaye (monaških pravila) Upāli.

229. … po podučavanju monahinja Nandaka.

230. … po obuzdanosti čula Nanda.

231. … po podučavanju monaha Mahākappina.

232. … po kontemplaciji toplote kao elementa Sāgata.

233. … po oštrini uma Rādha.

234. … po nošenju grubog ogrtača Mogharāđā.


5. Pañćama vagga

235. Među mojim učenicama, monasi, prva po starešinstvu je Mahāpađāpati Gotami.

236. … po mudrosti jeste Khemā.

237. … po psihičkim moćima Uppalavanā.

238. … po poznavanju Vinaye (monaških pravila) Patāćārā.

239. … po izlaganju Dhamme Dhammadinnā.

240. … po lakoći dostizanja zadubljenja (đhana) Nandā.

241. … po energičnosti Sonā.

242. … po božanskom vidu Bakulā.

243. … po hitrini razumevanja Bhaddā kovrdžava.

244. … po broju prošlih života kojih se seća Bhadda Kapilāni.

245. … po dostizanju viših moći Bhada Kaććāna.

246. … po nošenju grubog ogrtača Kisāgotami.

247. … po snazi poverenja u Učenje Singālakamātā.


6. Ćhattha vagga

248. Među mojim nezaređenim sledbenicima, monasi, prvi po uzimanju utočišta su trgovci Tapussa i Bhalika.

249. … po darežljivosti domaćin Sudatta, zvani Anāthapindika.

250. … po izlaganju Dhamme domaćin Ćitta, zvani Maććhikasandika.

251. … po razvijanju četiri veze zajedništva [1] Hatthaka Ālavaka.

252. … po izvrsnosti davanja Māhānama iz plemena Sakya.

253. … po prijatnosti Ugga, domaćin iz Vesālija.

254. … po uslužnosti prema Sanghi Ugatta, domaćin iz Hatthigāme.

255. … po savršenoj predanosti Sūrambattha.

256. … po ulivanju poverenja drugima Đīvako Komārabhaćća.

257. … po pouzdanosti domaćin Nakulin otac.


7. Sattama vagga

258. … Među mojim nezaređenim sledbenicama, monasi, prva po uzimanju utočišta je Suđātā, kći Seniyina.

259. … po darežljivosti Visākhā, Migārina majka.

260. … po učenosti Khuđđutarā.

261. … po ispunjenošću ljubavlju Sāmāvati.

262. … po lakoći dostizanja zadubljenja (đhana) Uttarānandamātā.

263. … po izvrsnosti davanja Supavāsā iz plemena Koliya

264. … po brizi za bolesne sledbenica Supiyā.

265. … po savršenoj predanosti Kātiyāni.

266. … po pouzdanosti domaćica Nakulina majka.

267. … po poverenju u Učenje i kad ga čuje iz druge ruke sledbenica Kālī Kulagarikā.


Beleška

[1] Velikodušnost (danam), ljubazne reči (peyyavađđam), čuvanje opšteg dobra (atthaćariya), nepristrasnost (samanattata). Videti AN IV:32 [Natrag]