Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:268-295

Atthana pali
Nemoguće


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Pathama vaggo

268. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje bilo koju uslovljenu stvar (sankhara) smatra trajnom. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek (puthujjano) tu uslovljenu stvar smatra trajnom. Takav slučaj jeste moguć.

269. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje bilo koju uslovljenu stvar smatra izvorom sreće. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek tu uslovljenu stvar smatra izvorom sreće. Takav slučaj jeste moguć.

270. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje za bilo koju pojavu (dhamma) smatra da poseduje sopstvo (atta). Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek za tu stvar smatra da poseduje sopstvo. Takav slučaj jeste moguć.

271. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje liši života svoju majku. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek liši života svoju majku. Takav slučaj jeste moguć.

272. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje liši života svog oca. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek liši života svog oca. Takav slučaj jeste moguć.

273. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje liši života arahanta. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek liši života arahanta. Takav slučaj jeste moguć.

274. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje zbog zaslepljenosti uma rani Budu. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek zbog zaslepljenosti uma rani Budu. Takav slučaj jeste moguć.

275. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje izazove razdor u monaškoj zajednici (sangha). Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek izazove razdor u monaškoj zajednici. Takav slučaj jeste moguć.

276. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da onaj ko poseduje ispravno razumevanje odabere drugog učitelja. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da neuk čovek odabere drugog učitelja. Takav slučaj jeste moguć.

277. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da se u jednom svetu istovremeno rode dva Uzvišena, Potpuno probuđena. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da se u jednom svetu rodi samo jedan Uzvišeni, Potpuno probuđeni. Takav slučaj jeste moguć.


2. Dutiya vaggo

278. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da se u jednom svetu istovremeno rode dva vladara sveta (rađa ćakkavatti). Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da se u jednom svetu rodi samo jedan vladar sveta. Takav slučaj jeste moguć.

279. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da Uzvišeni, Potpuno probuđeni bude žena. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da Uzvišeni, Potpuno probuđeni bude muškarac. Takav slučaj jeste moguć.

280. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da vladar sveta bude žena. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da vladar sveta bude muškarac. Takav slučaj jeste moguć.

281-283. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da Saka… Mara… Brama[1] bude žena. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da Saka… Mara… Brama bude muškarac. Takav slučaj jeste moguć.

284. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da od pogrešnog postupka počinjenog telom dođe rezultat koji je dopadljiv, povoljan, prijatan. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da od pogrešnog postupka počinjenog telom dođe rezultat koji je nedopadljiv, nepovoljan, neprijatan. Takav slučaj jeste moguć.

285286. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da od pogrešnog postupka počinjenog govorom… umom… dođe rezultat koji je dopadljiv, povoljan, prijatan. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da od pogrešnog postupka počinjenog govorom… umom… dođe rezultat koji je nedopadljiv, nepovoljan, neprijatan. Takav slučaj jeste moguć.


3. Tatiya vaggo

287. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da od ispravnog postupka počinjenog telom dođe rezultat koji je nedopadljiv, nepovoljan, neprijatan. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da od ispravnog postupka telom dođe rezultat koji je dopadljiv, povoljan, prijatan. Takav slučaj jeste moguć.

288-289. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da od ispravnog postupka počinjenog govorom… umom… dođe rezultat koji je nedopadljiv, nepovoljan, neprijatan. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da od ispravnog postupka počinjenog govorom… umom… dođe rezultat koji je dopadljiv, povoljan, prijatan. Takav slučaj jeste moguć.

290. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da se onaj koji život proživi čineći telom pogrešne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi na srećnom odredištu, na nebu. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da se onaj koji život proživi čineći telom pogrešne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi u svetu patnje, u nesrećnom stanju, u nižem svetu, u paklu. Takav slučaj jeste moguć.

291292. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da se onaj koji život proživi čineći govorom… umom… pogrešne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi na srećnom odredištu, na nebu. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da se onaj koji život proživi čineći govorom… umom… pogrešne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi u svetu patnje, u nesrećnom stanju, u nižem svetu, u paklu. Takav slučaj jeste moguć.

293. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da se onaj koji život proživi čineći telom ispravne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi u svetu patnje, u nesrećnom stanju, u nižem svetu, u paklu. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da se onaj koji život proživi čineći telom ispravne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi na srećnom odredištu, na nebu. Takav slučaj jeste moguć.

294295. Nemoguće je to, monasi, ne može biti, da se onaj koji život proživi čineći govorom… umom… ispravne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi u svetu patnje, u nesrećnom stanju, u nižem svetu, u paklu. Takav slučaj nije moguć. Ali je moguće, monasi, da se onaj koji život proživi čineći govorom… umom… ispravne postupke upravo zbog tog razloga, posle sloma tela, posle smrti, ponovo rodi na srećnom odredištu, na nebu. Takav slučaj jeste moguć.


Beleška

[1] Saka je vladar jednog od svetova budističke kosmologije. Puno ime mu je Sak predvodnik deva (Sakko devanam indo). Mara je personifikacija zla i smrti. Brama je naziv za klasu nebeskih bića, ali se u suttama javljaju i individualizovani Brame, kao što su Baka Brama, Brama Sahampati ili Brama Sanankumara. [Natrag]