Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:31-40

Adanta vagga
Neukroćen um

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


U Sāvatthiju.

31. “Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao neukroćen um. Neukroćen um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku.

32. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao ukroćen um. Ukroćen um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku.

33.. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao um na koji se ne motri. Um na koji se ne motri zaista vodi ka velikom gubitku.

34. “Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao um na koji se motri. Um na koji se motri zaista vodi ka velikom dobitku.

35. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao nezaštićen um. Nezaštićen um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku.

36. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao zaštićen um. Zaštićen um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku.

37. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao neobuzdan um. Neobuzdan um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku.

38. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao obuzdan um. Obuzdan um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku.

39. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao um koji je neukroćen, na koji se ne pazi, nezaštićen, neobuzdan. Um, monasi, koji je neukroćen, na koji se ne pazi, nezaštićen, neobuzdan, zaista vodi ka velikom gubitku.

40. Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao um koji je ukroćen, na koji se pazi, zaštićen, obuzdan. Um, monasi, koji je ukroćen, na koji se pazi, zaštićen, obuzdan, zaista vodi ka velikom dobitku.”