Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:382-562

Aparāććharāsanghāta vagga
Nijedna druga stvar


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


382. Monasi, ako bi monah čak i na trenutak negovao prvo zadubljenje, ovako je rečeno: "Ako sledi Budino učenje i razmišlja o poukama, monah boravi u zadubljenju i jede hranu, koja se zato smatra vrednom poklanjanja."

383-389. Monasi, ako bi monah čak i na trenutak negovao drugo zadubljenje… negovao treće zadubljenje… negovao četvrto zadubljenje… razvijao ljubav kao oslobođenje uma… saosećanje kao oslobođenje uma… radost zbog sreće drugih kao oslobođenje uma… spokojstvo kao oslobođenje uma… "

390-393. Marljiv, sabran i pažljiv, kontemplira on telo kao telo… kontemplira osećaj kao osećaj (vedana)… kontemplira um kao um (ćitta)… kontemplira stanja uma kao stanja uma (dhamma), obuzdavajući pohlepu i nelagodu u ovom svetu.

394. [Monah] stvara želju, nastoji, budi energiju, usmerava um, stremi ka tome da ne nastanu ona još nenastala loša, štetna stanja uma.

395. [Monah] stvara želju, nastoji, budi energiju, usmerava um, stremi ka tome da nestanu ona već nastala loša, štetna stanja uma.

396. [Monah] stvara želju, nastoji, budi energiju, usmerava um, stremi ka tome da nastanu ona još nenastala dobra, korisna stanja uma.

397. [Monah] stvara želju, nastoji, budi energiju, usmerava um, stremi ka tome da već nastala dobra, korisna stanja uma i dalje postoje, budu jasno uočena, da se uvećavaju, šire, razvijaju, do svoje potpune zrelosti.

398-401. [Monah] razvija osnovu duhovne snage čije je svojstvo koncentracija, nastala zahvaljujući nameri (chanda) i naporu volje (sankhāra) … razvija osnovu duhovne snage čije je svojstvo koncentracija, nastala zahvaljujući energičnosti (vīriya) i naporu volje… razvija osnovu duhovne snage čije je svojstvo koncentracija, nastala zahvaljujući umu (citta) i naporu volje… razvija osnovu duhovne snage čije je svojstvo koncentracija, nastala zahvaljujući umu (vīmamsa) i naporu volje…

402-406. …razvija sposobnost poverenja (saddhindriya)… sposobnost energičnosti (vīriyindriya)… sposobnost svesnosti (satindriya)… sposobnost koncentracije (samādhindriya)… sposodnost znanja (paññindriya)…

407-411. …razvija snagu poverenja (saddhābala)… razvija snagu energičnosti… snagu svesnosti… snagu koncentracije… snagu znanja…

412-418. …razvija svesnost kao elemenat prosvetljenja… razvija razlikovanje stanja (dhammavicaya) kao elemenat prosvetljenja… razvija energičnost kao elemenat prosvetljenja… razvija ushićenje (piti) kao elemenat prosvetljenja… razvija smirenje (passaddhi) kao elemenat prosvetljenja… razvija koncentraciju kao elemenat prosvetljenja… razvija spokojstvo (upekkhā) kao elemenat prosvetljenja…

419-426. …razvija ispravno razumevanje… razvija ispravnu nameru… razvija ispravan govor… razvija ispravno delovanje… razvija ispravan način života… razvija ispravan napor… razvija ispravnu svesnost… razvija ispravnu koncentraciju…