Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:41-50

Panihita aććha vaggo
Vrlo blistav

Prevod sa palija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


U Sāvatthiju.

41. “Baš kao što, monasi, postoji osje pirinča, osje ječma, okrenuto na pogrešnu stranu, pa ako čovek na njega nagazi ili ga rukom pritisne, neće se poseći, neće sam sebe povrediti i neće mu krenuti krv. A šta bi tome bio uzrok? Osje okrenuto na pogrešnu stranu. Na isti način, monasi, ako mu je um okrenut na pogrešnu stranu, monah neće moći da poseče neznanje, da stekne znanje, dostigne utrnuće (nibbana). A šta bi tome bio uzrok? Um okrenut na pogrešnu stranu.

42. Baš kao što, monasi, postoji osje pirinča, osje ječma, okrenuto na pravu stranu, pa ako čovek na njega nagazi ili ga rukom pritisne, posećiće se, sam sebe povrediti i krenuće mu krv. A šta bi tome bio uzrok? Osje okrenuto na pravu stranu. Na isti način, monasi, ako mu je um okrenut na pravu stranu, monah će moći da poseče neznanje, da stekne znanje, dostigne utrnuće (nibbana). A šta bi tome bio uzrok? Um okrenut na pravu stranu.

43. Monasi, um nekog čoveka ispunjen nečistoćama ja jasno vidim ovako: ‘Ako ovaj čovek umre sada, u narednom životu će se roditi na mestu nesreće, kao da ga je neko odveo i položio tamo.’ A šta bi tome bio uzrok? Um ispunjen nečistoćama. Monasi, zbog uma ispunjenog mržnjom, posle razlaganja tela, posle smrti, bića se preporađaju u nevoljama, na lošem odredištu, u paklu.

44. Monasi, um nekog čoveka ispunjen predanošću ja jasno vidim ovako: ‘Ako ovaj čovek umre sada, u narednom životu će se roditi na mestu sreće, kao da ga je neko odveo i položio tamo.’ A šta bi tome bio uzrok? Um ispunjen predanošću. Monasi, zbog uma ispunjenog predanošću, posle razlaganja tela, posle smrti, bića se preporađaju u sreći, na dobrom odredištu.

45. Baš kao što, monasi, postoji jezero — puno zamućene vode, prljavštine i blata. Čovek dobrog vida, koji stoji na njegovoj obali ne bi mogao da vidi školjke, šljunak i kamenčiće na dnu, niti jata riba kako u njemu plivaju ili plutaju. A zašto? Zato što je voda zamućena. Na isti način, monah zamućenog uma ne vidi šta je za njega dobro, šta je za drugog dobro, šta je dobro za obojicu, ne može da ostvari uzvišeno stanje za čoveka, istinski plemenito znanje i uvid. Tako nešto je nemoguće. A zašto? Zato što je njegov um zamućen.

46. Pretpostavimo, monasi, da postoji jezero — čisto, providno i nezamućeno. Čovek dobrog vida, koji stoji na njegovoj ivici mogao bi da vidi školjke, šljunak i kamenčiće na dnu, kao i jata riba kako u njemu plivaju ili plutaju. A zašto? Zato što je voda nezamućena. Na isti način, monah nezamućenog uma vidi šta je za njega dobro, šta je za drugog dobro, šta je dobro za obojicu, može da ostvari uzvišeno stanje za čoveka, istinski plemenito znanje i uvid. Tako nešto je moguće. A zašto? Zato što je njegov um nezamućen.

47. Baš kao što je, monasi, od sveg drveća, balzamovo prvo po mekoći i lakoći oblikovanja, na isti naćin ja ne vidim nijednu drugu stvar koja je, kada se razvija i neguje, toliko meka i prilagodljiva kao što je um. Um je, kada se razvija i neguje, mek i prilagodljiv.

48. Ne vidim nijednu stvar koja tako brzo može da se preokrene kao što je um — toliko je brz da ne postoji pravo poređenje za to kako je um brz da promeni svoj smer.

49. Blistav je, monasi, ovaj um. I on se zagađuje nadolazećim nečistoćama.

50. Blistav je, monasi, ovaj um. I on se pročišćuje od nadolazećih nečistoća.”