Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya I.51-60

Aććharasanghata vaggo
U trenutku


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


51. Blistav je, monasi, ovaj um. I on se zagađuje nadolazećim nečistoćama. Neupućeni svetovnjak ne uviđa to u trenutku dok se događa. Zato vam kažem da — za neupućenog svetovnjaka — nema razvoja uma."

52. Blistav je, monasi, ovaj um. I on se pročišćuje od nadolazećih nečistoća. Dobro upućeni plemeniti sledbenik uviđa to u trenutku dok se događa. Zato vam kažem da — za dobro upućenog plemenitog sledbenika — postoji razvoj uma."

53. Monasi, ako makar i za trenutak monah stremi umu ispunjenom ljubavlju, za toga se monaha kaže da ne zanemaruje meditaciju, da sledi Učenjem, da sledi savete Učitelja, da ne jede uzalud isprošenu hranu. A koliko još i više ako to radi često.

54. Monasi, ako makar i za trenutak monah razvija um ispunjen ljubavlju, za toga se monaha kaže da ne zanemaruje meditaciju, da sledi Učenjem, da sledi savete Učitelja, da ne jede uzalud isprošenu hranu. A koliko još i više ako to radi često.

55. Monasi, ako makar i za trenutak monah posmatra um ispunjen ljubavlju, za toga se monaha kaže da ne zanemaruje meditaciju, da sledi Učenjem, da sledi savete Učitelja, da ne jede uzalud isprošenu hranu. A koliko još i više ako to radi često.

56. Koje god su stvari povezane sa nepovoljnim, pripadaju nepovoljnom, sve njih um stvara. Njih prvo um stvara, zatim one postaju nepovoljne.

57. Koje god su stvari povezane sa povoljnim, pripadaju povoljnom, sve njih um stvara. Njih prvo um stvara, zatim one postaju povoljne.

58. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to nepažljivost. Usled nepažljivosti nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.

59. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to pažljivost. Usled pažljivosti nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

60. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to lenjost. Usled lenjosti nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.