Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:131-141

Āyāćana vaggo
Zavet


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


131. Monasi, predan monah koji daje zavet, ovakvim ispravnim zavetom treba da se zavetuje: "Neka budem isti kao što su Sāriputta i Moggallānā." Takav je uzor, takvo je merilo za moje zaređene učenike: naime Sāriputta i Moggallānā.

132. Monasi, predana monahinja koja daje zavet, ovakvim ispravnim zavetom treba da se zavetuje: "Neka budem ista kao što su monahinje Khemā i Uppalavannā." Takav je uzor, takvo je merilo za moje zaređene učenice: naime monahinje Khemā i Uppalavannā.

133. Monasi, predan nezaređen sledbenik koji daje zavet, ovakvim ispravnim zavetom treba da se zavetuje: "Neka budem isti kao što su kućedomaćini Ćitto i Hatthako iz Ālavija." Takav je uzor, takvo je merilo za moje nezaređene učenike: naime kućedomaćin Ćitto i Hatthako iz Ālavija.

134. Monasi, predana nezaređena sledbenica koja daje zavet, ovakvim ispravnim zavetom treba da se zavetuje: "Neka budem ista kao što su nezaređena sledbenica Khuđđuttarā i Velukantaki Nandamātā." Takav je uzor, takvo je merilo za moje nezaređene učenice: naime nezaređena sledbenica Khuđđuttarā i Velukantaki Nandamātā.

135. Monasi, opskrbljen sa dve stvari, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela. Koje dve? Pošto nije ustanovio, pošto nije pronikao, ono što je vredno prekora on hvali, i pošto nije ustanovio, pošto nije pronikao, ono što je vredno pohvale, on kritikuje. Monasi, opskrbljen sa ove dve stvari, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela.

Monasi, opskrbljen sa dve stvari, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela. Koje dve? Pošto je ustanovio, pošto je pronikao, ono što je vredno prekora on kritikuje, i pošto je ustanovio, pošto je pronikao, ono što je vredno pohvale on hvali. Monasi, opskrbljen sa dve stvari, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela.

136. Monasi, opskrbljen sa dve stvari, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela. Koje dve? Pošto nije ustanovio, pošto nije pronikao, on ispoljeva poverenje prema onome u šta ne bi trebalo verovati, i pošto nije ustanovio, pošto nije pronikao, on ne ispoljava poverenje prema onome u šta bi trebalo verovati. Monasi, opskrbljen sa ove dve stvari, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela.

Monasi, opskrbljen sa dve stvari, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela. Koje dve? Pošto je ustanovio, pošto je pronikao, on ne ispoljeva poverenje prema onome u šta ne bi trebalo verovati, i pošto je ustanovio, pošto je pronikao, on ispoljava poverenje prema onome u šta bi trebalo verovati. Monasi, opskrbljen sa ove dve stvari, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela.

137. Monasi, pogrešno postupajući prema dvoje ljudi, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela. Kojih dvoje? Prema majci i prema ocu. Monasi, pogrešno postupajući prema tih dvoje ljudi, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela.

Monasi, ispravno postupajući prema dvoje ljudi, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela. Kojih dvoje? Prema majci i prema ocu. Monasi, ispravno postupajući prema tih dvoje ljudi, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela.

138. Monasi, pogrešno postupajući prema dvoje ljudi, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela. Kojih dvoje? Prema Tathāgati njegovim učenicima. Monasi, pogrešno postupajući prema tih dvoje ljudi, neupućen svetovnjak biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela.

Monasi, ispravno postupajući prema dvoje ljudi, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela. Kojih dvoje? Prema Tathāgati njegovim učenicima. Monasi, ispravno postupajući prema tih dvoje ljudi, upućen čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, ne kore ga mudri, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela.

139. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Pročišćavanje sopstvenog uma i nevezivanje za bilo šta na svetu. Postoje, monasi, te dve stvari.

140. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Bes (kodho) i ozlojeđenost (upanāho). Postoje, monasi, te dve stvari.

141. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Uklanjanje besa i uklanjanje ozlojeđenosti. Postoje, monasi, te dve stvari.


Zahvaljujem se Ađan Yuttadhammu za pomoć pri prevođenju.