Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:164-180

Samāpatti vaggo
Meditativno zadubljenje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


164. Monasi, postoje dva kvaliteta (dhammā). Koja dva? Veština ulaska u meditativna zadubljenja i veština izlaska iz njih. To su, monasi, dve stvari.

165. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Čvrstina i mekoća. To su, monasi, dva kvaliteta.

166. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Strpljivost i obuzdanost. To su, monasi, dva kvaliteta.

167. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Krotkost i predusretljivost. To su, monasi, dva kvaliteta.

168. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Nenasilnost i čistota. To su, monasi, dva kvaliteta.

169. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Nemotrenje na vratima čula i neumerenost u jelu. To su, monasi, dva kvaliteta.

170. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Motrenje na vratima čula i umerenost u jelu. To su, monasi, dva kvaliteta.

171. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Moć promišljenosti i moć kontemplacije. To su, monasi, dva kvaliteta.

172. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Moć sabranost pažnje i moć koncentracije. To su, monasi, dva kvaliteta.

173. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Smirenje i uvid. To su, monasi, dva kvaliteta.

174. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Kršenje morala i kršenje gledišta. To su, monasi, dva kvaliteta.

175. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Doslednost morala i doslednost gledišta. To su, monasi, dva kvaliteta.

176. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Pročišćenje morala i pročišćenje gledišta. To su, monasi, dva kvaliteta.

177. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Pročišćenje gledišta i napor u skladu sa tim gledištima. To su, monasi, dva kvaliteta.

178. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Nezadovoljstvo korisnim stvarima i nenaklonjenost naporu. To su, monasi, dva kvaliteta.

179. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Zaboravnost i manjak oštoumnosti. To su, monasi, dva kvaliteta.

180. Monasi, postoje dva kvaliteta. Koja dva? Sabranost pažnje i jasno razumevanje. To su, monasi, dva kvaliteta.


Zahvaljujem se Ađan Yuttadhammu za pomoć pri prevođenju.