Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:53-64

Puggala vaggo
Bića


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


53. Monasi, dve vrste bića kada se rode u ovom svetu, rađaju se na dobrobit mnogih ljudi, na sreću mnogih ljudi, na korist, dobrobit i sreću mnogih ljudi. Koje dve? Jedna je Tathāgata ili potpuno probuđeni arahant, a drugi mudri vladar sveta (ćakkavattin). To su, monasi, dve vrste bića koja, kada se rode u ovom svetu, rađaju se na dobrobit mnogih ljudi, na sreću mnogih ljudi, na korist, dobrobit i sreću mnogih ljudi.

Monasi, dve vrste bića kada se rode u ovom svetu, rađaju se kao izuzetni ljudi. Koje dve? Jedna je Tathāgata ili potpuno probuđeni arahant, a drugi mudri vladar sveta. To su, monasi, dve vrste bića koja, kada se rode u ovom svetu, rađaju se kao izuzetni ljudi.

54. Monasi, smrt dve vrste bića treba da oplakuju mnogi. Koje dve? Jedna je Tathāgata ili potpuno probuđeni arahant, a drugi mudri vladar sveta. To su, monasi, dve vrste bića čiju smrt treba da oplakuju mnogi.

55. Monasi, dve vrste bića su vredna podizanja stupe. Koje dve? Jedna je Tathāgata ili potpuno probuđeni arahant, a drugi mudri vladar sveta. To su, monasi, dve vrste bića vrednih podizanja stupe.

56. Monasi, dve vrste bića su Bude. Koje dve? Jedna je Tathāgata ili potpuno probuđeni arahant, a druga utihnuli Buda (paććeka Buddha). To su, monasi, dve vrste bića koja su Bude.

57. Monasi, dve vrste bića ne plaše se ni groma. Koje dve? Jedna je monah čiji je um stišan, a druga slon dobre pasmine. To su, monasi, dve vrste bića koja se ne plaše ni groma.

58. Monasi, dve vrste bića ne plaše se ni groma. Koje dve? Jedna je monah čiji je um stišan, a druga konj dobre pasmine. To su, monasi, dve vrste bića koja se ne plaše ni groma.

59. Monasi, dve vrste bića ne plaše se ni groma. Koje dve? Jedna je monah čiji je um stišan, a druga lav, kralj životinja. To su, monasi, dve vrste bića koja se ne plaše ni groma.

60. Monasi, dva su razloga zbog kojih ne treba lagati. Koja dva? Jedan je da ne bih govorio laži, a druga da ne bih bio lažno optuživan. To su, monasi, dva razloga zbog kojih ne treba lagati.

61. Monasi, žene umiru a da se nisu zasitile, nisu pokolebale zbog dve stvari. Koje dve? Jedna je seksualni odnosi, a druga je rađanje. To su, monasi, dve stvari kojih se žene sve do smrti nisu zasitile, zbog kojih se nisu pokolebale.

62-64 . . .