Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:78-87

Sanimitta vaggo
Na osnovu znaka


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


78. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog znaka (nimitta), ne bez znaka. Kada se taj znak napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

79. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog razloga (nidāna), ne bez razloga. Kada se taj razlog napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

80. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog uzroka(hetuka), ne bez uzroka. Kada se taj uzrok napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

81. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog mentalnog obrasca (sankhāra), ne bez mentalnog obrasca. Kada se taj mentalni obrazac napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

82. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog uslova (paccaya), ne bez uslova. Kada se taj uslov napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

83. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog oblika (rupa), ne bez oblika. Kada se taj oblik napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

84. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog osećaja (vedana), ne bez osećaja. Kada se taj osećaj napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

85. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog opažaja (saññā), ne bez opažaja. Kada se taj opažaj napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

86. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog oblika svesti (viññāna), ne bez svesti. Kada se taj oblik svesti napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.

87. Monasi, loša i štetna stanja uma nastaju na osnovu nekog uslovljenog objekta čula (sankhatārammana), ne bez objekta čula. Kada se taj objekat čula napusti, tada nema ni loših i štetnih stanja uma.