Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.111: Kesi sutta

Anguttara nikāya IV.111

Kesi sutta
Govor Kesiju, krotitelju konja

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Onda Kesi, krotitelj konja, otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Ti si, Kesi, vešt čovek, krotiš ukrotive konje. A kako ti krotiš ukrotivog konja?"

"Gospodine, ja ukrotivog konja krotim [nekad] uz pomoć blagosti, [nekad] uz pomoć strogosti, [nekad] uz pomoć i blagosti i strogosti."

"A ako se, Kesi, ukrotiv konj ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, šta ti onda radiš?"

"Ako se, gospodine, ukrotiv konj ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, onda ga ubijem. A zašto? [Jer razmišljam ovako:] 'Neću dopustiti da ovaj neuspeh bude sramota mojoj tradiciji učitelja'. Ali Blaženi je nenadmašan krotitelj ukrotivih ljudi. Kako on kroti ukrotivog čoveka?"

"Kesi, ja ukrotivog čoveka krotim [nekad] uz pomoć blagosti, [nekad] uz pomoć strogosti, [nekad] uz pomoć i blagosti i strogosti.

Kad koristim blagost, ja podučavam: 'Ovakvo je dobro telesno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog telesnog ponašanja. Ovakvo je dobro verbalno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog verbalnog ponašanja. Ovakvo je dobro mentalno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog mentalnog ponašanja. Ovakva su božanstva. Ovakva su ljudska bića.'

Kad koristim strogost, ja podučavam: 'Ovakvo je loše telesno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg telesnog ponašanja. Ovakvo je loše verbalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg verbalnog ponašanja. Ovakvo je loše mentalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg mentalnog ponašanja. Ovakav je pakao. Ovakva je životinjska materica. Ovakav je svet gladnih duhova.'

Kad koristim i blagost i strogost, ja podučavam: 'Ovakvo je dobro telesno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog telesnog ponašanja. Ovakvo je loše telesno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg telesnog ponašanja. Ovakvo je dobro verbalno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog verbalnog ponašanja. Ovakvo je loše verbalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg verbalnog ponašanja. Ovakvo je dobro mentalno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog mentalnog ponašanja. Ovakvo je loše mentalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg mentalnog ponašanja. Ovakva su božanstva. Ovakva su ljudska bića. Ovakav je pakao. Ovakva je životinjska materica. Ovakav je svet gladnih duhova'."

"A ako se ukrotivi čovek ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, šta onda radite?"

"Ako se ukrotivi čovek ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, onda ga ubijem, Kesi."

"Ali ne pristaje Blaženome da oduzima život! A ipak je Blaženi rekao: 'Onda ga ubijem, Kesi'."

"Istina je, Kesi, da ne pristaje Tathāgati da oduzima život. Ali ako se ukrotivi čovek ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, onda ga Tathāgata ne smatra osobom vrednom da joj se govori ili opominje. Ni njegovi umni saputnici u svetačkom životu ne smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili opominje. To znači biti ubijen, potpuno uništen u Učenju i Disciplini, kada Tathāgata nekog ne smatra osobom vrednom da joj se govori ili opominje, a ni njegovi umni saputnici u svetačkom životu ne smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili opominje."

"Da, gospodine, zar ne bi neko bio potpuno uništen ako ga Tathāgata ne smatra osobom vrednom da joj se govori ili opominje, a i njegovi umni saputnici u svetačkom životu ne smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili opominje.

Izvanredno, poštovani Gotamo, izvanredno, poštovani Gotamo! Kao kada bi neko ispravio nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočište u njemu, Dhammi i monaškoj zajednici. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog sledbenika koji, od danas pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"