Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya IV.131-140

Puggala vaggo
Čovek


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


133. Onaj koji odmah razume

Monasi, na svetu je moguće naći ove četiri vrste ljudi. Koje četiri? Onog koji odmah razume Dhammu, onog koji razume tek kad mu se Dhamma detaljno razjasni, onaj koji razume posle mnogo vežbanja, onaj koji uči samo reči. To su, monasi, četiri vrste ljudi koje je na svetu moguće naći.