Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN 4:243-253 Apattibhaya vagga

Anguttara nikāya 4:243-253

Āpattibhaya vagga
Zazor od činjenja prekršaja

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


243. Sanghabhedaka sutta

244. Apattibhaya sutta

245. Sikkhanisamsa sutta

246. Seyya sutta


247. Thuparaha sutta — Ko je vredan stupe?

Monasi, čestiti vrste ljudi zaslužuje da im se podigne stupa. Koje četiri? Tathagata, plemeniti, potpuno probuđeni zaslužuje stupu; utihnuli Buda [1] zaslužuje stupu; učenik Tathagate zaslužuje stupu; veliki vladar zaslužuje stupu. To su, monasi, četiri vrste ljudi koji zaslužuju da im se posle smrti podigne stupa.


248. Paññavuddhi sutta — Šta vodi ka rastu mudrosti?

Monasi, četiri stvari vode ka rastu mudrosti. Koje četiri? Druženje sa čestitim ljudima, slušanje o Dhammi, pomno razmatranje stvari i postupanje u skladu sa Dhammom. To su, monasi, četiri stvari koje vode ka rastu mudrosti.


249. Bahukara sutta — Velika korist

Monasi, četiri stvari su na veliku korist ljudima. Koje četiri? Druženje sa čestitim ljudima, slušanje ispravnog Učenja, pomno razmatranje (sati sampađđaña), kao i postupanje u skladu sa Učenjem. To su, monasi, četiri stvari koje su na veliku korist ljudima.


250. Pathamavohara sutta — Tvrdnja (1)

Monasi, četiri su neplemenite tvrdnje. Koja četiri? Za ono što nisam video reći da sam video, za ono što nisam čuo reći da sam čuo, za ono što nisam doživeo reći da sam doživeo, za ono što ne znam reći da znam. To su, monasi, četiri neplemenite tvrdnje.


251. Dutiyavohara sutta — Tvrdnja (2)

Monasi, četiri su plemenite tvrdnje. Koja četiri? Za ono što nisam video reći da nisam video, za ono što nisam čuo reći da nisam čuo, za ono što nisam doživeo reći da nisam doživeo, za ono što ne znam reći da ne znam. To su, monasi, četiri plemenite tvrdnje.


252. Tatiyavohara sutta — Tvrdnja (3)

Monasi, četiri su neplemenite tvrdnje. Koja četiri? Za ono što sam video reći da nisam video, za ono što sam čuo reći da nisam čuo, za ono što sam doživeo reći da nisam doživeo, za ono što znam reći da ne znam. To su, monasi, četiri neplemenite tvrdnje.


253. Ćatutthavohara sutta — Tvrdnja (4)

Monasi, četiri su plemenite tvrdnje. Koja četiri? Za ono što sam video reći da sam video, za ono što sam čuo reći da sam čuo, za ono što sam doživeo reći da sam doživeo, za ono što znam reći da znam. To su, monasi, četiri plemenite tvrdnje.

Beleška

[1] “Utihnuli Buda” je termin za probuđenu osobu koja se nije odlučila da svoje znanje ne širi dalje, drugim bićima. [Natrag]