Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.73: Sappurisa sutta

Anguttara nikāya IV.73

Sappurisa sutta
Dobar čovek

 
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, kada poseduje četiri osobine, čovek se može smatrati rđavom osobom. Koja četiri?

(1) Monasi, ima slučajeva kada rđava osoba govori o manama drugih, čak i kada je ne pitaju, a kamoli kada je pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, podstaknuta pitanjima, govori o manama drugih bez rezervi i ograda, nadugačko i naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste rđava".

(2) Takođe, rđava osoba ne govori o vrlinama drugih, čak i kada je pitaju, a kamoli kada je ne pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, iako podstaknuta pitanjima, govori o vrlinama drugih s rezervom i ogradom, ni nadugačko, niti naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste rđava".

(3) I opet, rđava osoba ne govori o svojim manama, čak i kada je pitaju, a kamoli kada je ne pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, iako podstaknuta pitanjima, govori o svojim manama s rezervom i ogradom, ni nadugačko, niti naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste rđava".

(4) Na kraju, rđava osoba govori o svojim vrlinama, čak i kada je ne pitaju, a kamoli kada je pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, podstaknuta pitanjima, govori o svojim vrlinama bez rezervi i ograda, nadugačko i naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste rđava".

Onaj ko poseduje ove četiri osobine, može se smatrati rđavom osobom.

Monasi, kada poseduje [druge] četiri osobine, čovek se može smatrati dobrom osobom. Koja četiri?

(1) Monasi, ima slučajeva kada dobra osoba ne govori o manama drugih, čak i kada je pitaju, a kamoli kada je ne pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, iako podstaknuta pitanjima, govori o manama drugih s rezervom i ogradom, ni nadugačko, niti naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste dobra".

(2) Takođe, dobra osoba govori o vrlinama drugih, čak i kada je ne pitaju, a kamoli kada je pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, podstaknuta pitanjima, govori o vrlinama drugih bez rezervi i ograda, nadugačko i naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste dobra".

(3) I opet, dobra osoba govori o svojim manama, čak i kada je ne pitaju, a kamoli kada je pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, podstaknuta pitanjima, govori o svojim manama bez rezervi i ograda, nadugačko i naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste dobra".

(4) Na kraju, dobra osoba ne govori o svojim vrlinama, čak i kada je pitaju, a kamoli kada je ne pitaju. A kada je pitaju o tome, tada, iako podstaknuta pitanjima, govori o svojim vrlinama s rezervom i ogradom, ni nadugačko, niti naširoko. Po tome se zna: "Ova osoba jeste dobra".

Onaj ko poseduje ove četiri osobine, može se smatrati dobrom osobom.

Monasi, [1] kada je nevesta dovedena u kuću, bilo po noći ili u sred dana, ona u početku razvija brižan karakter moralnog stida i moralnog straha prema svojoj svekrvi, svekru, mužu i čak njegovim robovima, nadničarima i slugama.Ali posle izvesnog vremena, kao rezultat zajedničkog života, u bliskosti sa njima, ona kaže svojoj svekrvi, svekru i mužu: 'Beži! Šta ti znaš?'

Isto tako, kada neki monah napusti domaćinski život i ode u beskućnike, bilo po noći ili u sred dana, on u početku razvija brižan karakter moralnog stida i moralnog straha prema monasima, monahinjama, nezaređenim sledbenicima, nezaređenim sledbenicama i čak prema manastirskim radnicima i iskušenicima. Ali posle izvesnog vremena, kao rezultat zajedničkog života, u bliskosti sa njima, on kaže čak i svom učitelju i onome ko ga je zaredio : 'Beži! Šta ti znaš?'

Zato, monasi, sebe ovako treba da vežbate: 'Živećemo sa umom poput tek dovedene neveste'. Na taj način sebe treba da vežbate.


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Različite redakcije Pāli kanona tretiraju ovaj deo kao nastavak ove sutte ili kao početak naredne V.74. Komentar za AN tvrdi da je ovo nastavak sutte, u kojem je dat primer karaktera rđave osobe.