Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 5:11-20

Bala vagga
Snaga


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


11. Vitthata sutta – Podrobnije objašnjenje

Monasi, postoji pet vrsta snage. Kojih pet? Snaga poverenja, snaga energičnosti, snaga svesnosti, snaga koncentracije i snaga mudrosti.

A šta je to snaga poverenja? Tako, monasi, plemeniti učenik poseduje poverenje, ubeđen je u Tatagatino probuđenje: 'Zaista je Blaženi dostojan, ispravno i potpuno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blagosloven.' To se, monasi, naziva snagom uverenja.

A šta je to, monasi, snaga energičnosti? Tako, monasi, plemeniti učenik živi odlučan da napusti nepovoljne stvari i da razvija u sebi povoljne stvari, istrajan, uporan u svom naporu, ne odustajući od svog zadatka u pogledu povoljnih stvari. To se, monasi, naziva snagom energičnosti.

A šta je to, monasi, snaga svesnosti? Tako, monasi, plemeniti učenik živi pažljiv, odlikuju ga potpuna svesnost i pažljivost, seća se i onoga što je davno uradio, davno rekao. To se, monasi, naziva snagom svesnosti.

A šta je to, monasi, snaga koncentracije? Tako, monasi, plemeniti učenik sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, ulazi i boravi na prvom stupnju zadubljenja: ushićenje i zadovoljstvo rađaju se iz osame, praćeni usmerenošću misli i istraživanjem. Sa smirivanjem usmerenosti uma i istraživanja ulazi i boravi na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost svesti, oslobođene usmerenosti uma i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. Sa prestankom ushićenja, ostaje u spokojstvu, sa svesnošću i jasnim razumevanjem (sampađañña), i s fizičkim osećajem zadovoljstva (sukkha). Ulazi i boravi na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: "Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište." Sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom uznesenosti i nespokojstva — ulazi i boravi na četvrtom stupnju zadubljenja: čistota svesnosti i spokojstvo, ni zadovoljstvo ni bol. To se, monasi, naziva snagom koncentracije.

A šta je to snaga mudrosti? Tako, monasi, plemeniti učenik je mudar, poseduje uvid o nastanku i nestanku — plemenit, prodoran, koji vodi do potpunog okončanja patnje. To se naziva snagom mudrosti.

To je, monasi, pet snaga."


20. Hita sutta — Korist

Kada poseduje pet kvaliteta, monah vežba i za svoju i za tuđu dobrobit. Kojih pet? Ima slučajeva kada je monah usavršen u vrlini i ohrabruje druge da budu usavršeni u vrlini. Sam je usavršen u koncentraciji i ohrabruje druge da budu usavršeni u koncentraciji. Sam je usavršen u uvidu i ohrabruje druge da budu usavršeni u uvidu. Sam je usavršen u nevezanosti i ohrabruje druge da budu usavršeni u nevezanosti. Sam je usavršen u znanju i viđenju oslobođenja i ohrabruje druge da budu usavršeni u znanju i viđenju oslobođenja. Kada poseduje ovih pet kvaliteta, monah vežba i za svoju i za tuđu dobrobit.