Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 6:.31-42

Devata vagga
Božanstva

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


37. Dana sutta – Darivanje

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda sledbenica Velukandaki, Nandina majka, uvede praksu šestostrukog dara za Sanghu koju su predvodili Sāriputta i Moggallāna.

A Blaženi svojim božanskim okom, pročišćenim i superiornim u odnosu na ljudsko, vide da je sledbenica Velukandaki, Nandina majka, uvede šestostrukog dara za Sanghu koju su predvodili Sāriputta i Moggallāna. Videvši to, ovako on reče monasima:

“Monasi, sledbenica Velukandaki, Nandina majka, uvede praksu šestostrukog dara za Sanghu koju su predvodili Sāriputta i Moggallāna. A kakav je to, monasi, šestostruki dar? Sa njim, monasi, onaj koji daje ima tri udela, a onaj koji prima ima tri udela.

A koji je udeo onoga ko daje? Davalac se, monasi. priprema da daje sa radošću; daje sa radošću; pošto je dao, ispunjen je radošću. To je udeo onoga ko daje.

A koji je udeo onoga ko prima? Primalac je iz sebe uklonio pohlepu ili vežba da iz sebe ukloni pohlepu; iz sebe je uklonio mržnju ili vežba da iz sebe ukloni mržnju; iz sebe je uklonio obmanutost ili vežba da iz sebe ukloni obmanutost. To je udeo onoga ko prima. To je, monasi, šestostruki dar.

Monasi, nije lako izmeriti zasluge takvog šestostrukog dara: ‘Ovoliki je obim zasluga, ovoliki obim dobrobiti, dobitak sreće, dozrevanje u sreći koje vodi ka nebu, ka žuđenom, željenom cilju.’

Monasi, isto kao što nije lako izmeriti vodu u velikom okeanu: ‘Ovoliko je kofa vode, ovoliko stotina kofa vode, ovoliko hiljada kofa vode, ovoliko stotina hiljada kofa vode — jer ta velika masa vode se smatra nemerljivom, neizbrojivom; isto tako, monasi, nije lako izmeriti zasluge takvog šestostrukog dara ovako: ‘Ovoliki je obim zasluga, ovoliki obim dobrobiti, dobitak sreće, dozrevanje u sreći koje vodi ka nebu, ka žuđenom, željenom cilju.’ Zaista, monasi, zaista nije lako izmeriti zasluge takvog šestostrukog dara.

Čak i pre davanja, um je srećan; dok daje, um je obasjan poverenjem;
pošto je dao, um se raduje; to je izvrsnost davanja.
Uklonivši pohlepu, mržnju i obmanutost, oslobođeni nečistoća,
samoobuzdani askete nepregledno su polje za sakupljanje zasluga.

Ispirajući sebe, dajemo sopstvenim rukama,
i takvi darovi nam i kasnije, takođe, plodove donose.
Predani znalac, kad tako daje, slobodnog uma,