Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Itivuttaka (100-112)

Grupa četvorki

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


107

Ovako reče Blaženi, ovako reče arahant i tako sam ja čula:

“Monasi, velika su vam korist oni bramani i domaćini koji vas daruju ogrtačem, prosjačkom zdelom, prenoćištem i lekovima kad ste bolesni. Isto tako, monasi, velika ste korist onim bramanima i domaćinima koje pravim značenjem i formom podučavate Dhammi, divnoj na početku, divnoj u sredini, divnoj na kraju, otelovljujete im svetački život, u svoj njegovoj celovitosti i čistoti. Na taj način, monasi, oslanjajući se jedni na druge, živite svetačkim životom, kako biste prešli bujicu, sasvim okončali patnju.”

Tako reče Blaženi i u vezi sa tim bi i ovo rečeno:

Oni sa domom i oni koji ga nemaju, jedni od drugih zavisni,
zajednički osvajaju istinsku Dhammu, sigurno utočište od jarma.
Od domaćina beskućnici dobijaju ogrtač, hranu, prenoćište,
oni ih štite od nevolja raznih.

Ali oslanjajući se na Srećnog, oni koji svoj dom vole
i poseduju poverenje u plemenitu mudrost arahanta,
promišljeni, u ovom životu praktikuju Dhammu —
put što vodi ka odredištu srećnom —
na kraju zadobijaju blaženstvo za kojim tragaju.

Ovo je, takođe, značenje onoga što reče Blaženi i tako sam ja čula.