Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sutta nipāta 2:4

Mahāmaṅgala sutta
Blagoslovi

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A onda, kada je noć već poodmakla, neko božanstvo izvanredne lepote, obasjavši čitav Đetin gaj, dođe do Blaženog, pokloni mu se, pa stade sa strane i obrati mu se ono u stihovima:

261. „Mnogo je božanstava i ljudi
koji su o blagoslovima razmišljali,
žudeći za sigurnošću:
recite zato sada koji od njih najveći je?“

262. „Ne družiti se za budalama,
već biti u društvu mudrih,
poštovati one koji su toga dostojni:
to je najveći blagoslov.

263. Živeti na pogodnom mestu,
mnogo dobročinstava iza sebe imati,
na ispravnom putu istrajati:
to je najveći blagoslov

264. Široko znanje i veštine,
biti disciplinovan i dobro uvežban,
dobro izgovorena reč:
to je najveći blagoslov.

265. Starati se o majci i ocu,
decu i ženu svoju zaštititi,
raditi posao čiste savesti:
to je najveći blagoslov.

266. Davati, u skladu sa istinom živeti,
srodnike ne zaboraviti,
samo što je ispravno činiti:
to je najveći blagoslov

267. Umeren biti, od lošeg se okrenuti,
sve što razum muti izbegavati,
sa svakom stvari pažljiv biti:
to je najveći blagoslov.

268. Ispunjen poštovanjem, skroman biti,
zadovoljan i zahvalan,
u pravom času Dhammu čuti:
to je najveći blagoslov.

269. Strpljiv i lak za pouku biti,
sa asketama se susretati,
u pravo vreme o Dhammi razgovarati:
to je najveći blagoslov.

270. Obuzdan u vrlini živeti,
plemenite istine uvideti
i nibbānu iskusiti:
to je najveći blagoslov.

271. Kad ga dodirnu stvari ovoga sveta,
kome se um ne pokoleba,
tugom nezamućen, čist, postojan:
to je najveći blagoslov.

272. Oni koji slede što je ovde rečeno,
neporaženi ostaju gde god da su,
svuda u sigurnosti kroče:
to je njihov najveći blagoslov.