Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 131

Bhaddekaratta sutta
Jedna izvanredna noć

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo.1209 Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, podučiću vas sažetkom i razjašnjenjem govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’1210 Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.” – „Da, gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

3. „Neka čovek ne ide za prošlošću,
niti na budućnosti svoje nade gradi;1211
jer prošlost je daleko iza njega,
a do budućnosti još stigao nije.
Umesto toga, neka s uvidom motri
svako stanje koje se javi;1212
neka ga zna i bude u njega siguran,
nepobedivo, nepokolebljivo.1213
Napor moraš uložiti danas,
jer ko zna, već sutra smrt možda stiže.
Sa smrću nagodbe nema,
da ona i horde njene ostanu podalje;
ali onaj ko tako živi marljivo,
neumorno, danju i noću –
njega Mirni mudrac nazva – 1214
onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.

4. A kako, monasi čovek oživljava prošlost? Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik.’1215 Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘U prošlosti sam imao takav i takav osećaj’… ‘U prošlosti sam imao takav i takav opažaj’… ‘U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce’… ‘U prošlosti sam imao takvu i takvu svest.’ Tako čovek oživljava prošlost.

5. A kako, monasi, čovek ne oživljava prošlost? Ne pronalazi oduševljenje razmišljajući: ‘U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik.’1216 Ne pronalazi oduševljenje razmišljajući: ‘U prošlosti sam imao takav i takav osećaj’… ‘U prošlosti sam imao takav i takav opažaj’… ‘U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce’… ‘U prošlosti sam imao takvu i takvu svest.’ Tako čovek ne oživljava prošlost.

6. A kako, monasi, čovek svoje nade gradi na budućnosti? Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik.’1217 Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj’… ‘Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj’… ‘Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce’… Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest.’ Tako čovek svoje nade gradi na budućnosti.

7. A kako, monasi, čovek svoje nade ne gradi na budućnosti? Ne pronalazi oduševljenje razmišljajući: ‘Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik.’ Ne pronalazi oduševljenje razmišljajući: ‘Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj’… ‘Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj’… ‘Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce’… ‘Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest.’ Tako čovek svoje nade ne gradi na budućnosti.

8. A kako je, monasi, čovek pobeđen u pogledu stanjâ sada nastalih?1218 Tako, monasi, neuk, običan čovek, koji ne poštuje plemenite, neupućen je i bez prakse u njihovom učenju, koji ne poštuje istinske ljude, neupućen je i bez prakse u njihovom učenju, smatra da je materijalni oblik sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. Smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj način je čovek pobeđen u pogledu stanjâ sada nastalih.”

9. A kako je, monasi, čovek nepobediv u pogledu stanjâ sada nastalih? Tako, monasi, dobro upućen plemeniti učenik, koji poštuje plemenite, upućen je u njihovo učenje i u njemu uvežban, koji poštuje istinske ljude, upućen je u njihovo učenje i u njemu uvežban, ne smatra da materijalni oblik jeste sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. Ne smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj je način čovek nepobediv u pogledu stanjâ sada nastalih.”

10. Neka čovek ne oživljava prošlost… onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.

11. U vezi s tim je rečeno: ‘Monasi, podučiću vas sažetkom i razjašnjenjem govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.


Beleške

1209 Ovaj govor, zajedno sa dugačkim uvodom i fusnotama, može se naći posebno u prevodu Bhikkhu Ñāņanande, pod naslovom Ideal Solitude.

1210 U prvom izdanju držao sam se Ñm prevoda reči bhaddekaratta kao „jedna srećna vezanost”. Međutim, na sugestiju Bhikkhu Thanissara, promenio sam u „jedna izvanredna noć”, što se čini verovatnijim kao ispravan prevod. Ratta ili ratti može se uzeti da predstavlja ili skt. rātra i rātri (= noć) ili skt. rakta i rakti (= vezanost). Ñm je reči razumeo u ovom drugom smislu, ali činjenica da niti MA, niti potkomentar ne objašnjavaju ratta, implicira da se u stvari misli na „noć”; ako bi reč značila vezanost, jedno nepovoljno mentalno stanje u uobičajenom budističkom diskursu, nekakvo komentarsko objašnjenje bi zasigurno bilo dato. Centralnoazijska skt. verzija, skt. naslov na početku tibetanske verzije i sam tibetanski prevod koriste bhadrakarātri. Ovo potvrđuje prevod ratta kao „noć”; promena od –e- u –a- može se razumeti kao pokušaj konverzije teškog izgovora u lakši. (Ovo objašnjenje dugujem Peteru Skillingu.) Kineska Madhyama āgama samo je transliterirala naslov skt. verzije i otuda ne nudi bilo kakvu pomoć.

Sem ove serije sutta, izraz bhaddekaratta ne pojavljuje se bilo gde u Pāli kanonu. MA samo kaže: „‘onaj ko ima jednu odličnu noć’ jeste neko sa jednom noći koji je odličan zato što je koristi za razvijanje uvida” (bhaddekarattassā ti vipassanāyogasamannāgatattā bhaddekassa ekarattassa). Potkomentar jednostavno daje razrešenje složenice (ekā ratti ekaratto; bhaddo ekaratto etassā ti bhaddekarattaṃ) i kaže da se odnosi na osobu koja neguje uvid. Pošto stihovi naglašavaju neodložnu potrebu da se kroz razvijanje uvida pobedi smrt, naslov govora verovatno opisuje meditanta koji ima jednu odličnu noć (i dan) posvećenu praktikovanju meditacije uvida „nepobedivo, nepokolebljivo”. Ñm u svom rukopisu kaže: „Može se pretpostaviti da je termin „bhaddekaratta” bio široko prihvaćen, te ga je Buda preuzeo i dao mu posebno značenje, što je često praktikovao. Ali čini se da nema razloga niti dokaza za takvo zaključivanje. Verovatnije je da je Buda sam smislio ovaj termin, kako bi opisao specifičan vid duhovnog razvoja.”

1211 Doslovni prevod prva dva stiha: „Neka čovek ne trči nazad u prošlost ili živi iščekujući budućnost.” Značenje ovih stihova će biti razjašnjeno u proznom delu sutte.

1212 MA: Trebalo bi da kontemplira svako mentalno stanje koje se javi, upravo tu gde se javilo, i to kroz sedam kontemplacija uvida (uvid u prolaznost, patnju, odsustvo trajnog sopstva, otrežnjenje, hlađenje strasti, prestanak, odustajanje).

1213 Asaṃhīraṃ asankuppaṃ. MA objašnjava da je ovo rečeno kako bi se pokazao uvid i kontrauvid (videti MN 121, fusnota 7); uvid je „nepobediv, nepokolebljiv” jer ga nisu pobedile, pokolebale strast i druge nečistoće. Na drugim mestima izrazom „nepobediv, nepokolebljiv” opisuje se nibbāna (na primer Sn, stih 1149) ili oslobođeni um (na primer Thag, stih 649), ali ovde se izgleda odnosi na stupanj u razvijanju uvida. Ponavljanje glagolskog oblika saṃhirati u §8 i §9 sugeriše da nameravano značenje jeste kontemplacija sadašnjeg trenutka, ali bez skretanja na stranputicu prihvatanja verovanja da postoji trajna osoba.

1214 „Mirni mudrac” (santo muni) jeste Buda.

1215 MA: „Pronalazi oduševljenje” tako što ka prošlosti usmerava ili žudnju ili neko gledište povezano sa žudnjom. Treba uočiti da vezivanje ne stvara puko podsećanje na prošlost zahvaljujući sećanju, već ponovno doživljavanje prošlih iskustava kroz misli ispunjene žudnjom. U tom pogledu Budino se učenje znatno razlikuje od Krišnamurtijevog, koji, čini se, upravo sećanje smatra glavnim protivnikom koji deluje iza scene.

1216 Sintaksa pālija dopušta da se ova scena tumači na dva načina, tako da neko misli „U prošlosti sam imao takav i takav oblik”, ali ne nalazi zadovoljstvo u toj misli ili, drugo, da neko ne nalazi zadovoljstvo u prošlosti, misleći takve misli. Horner, Ñāņananda (u Ideal Solitude) i Ñm u svom rukopisu priklanjaju se prvom načinu, a ja sam ga sledio u prvom izdanju. Posle dodatnog razmatranja, sada verujem da je tačnija druga interpretacija ovog dela teksta. Tako se on još bolje uklapa u same stihove, gde se zabranjuje učeniku da boravi u prošlosti i budućnosti, već da kontemplira „svako stanje koje se javi”, upravo tada kad se pojavi.

1217 U prvom izdanju, ova rečenica bila je prevedena kao: „Misleći, ‘Možda ću u budućnosti imati takav materijalni oblik’, time se ushi­ću­je”. Sada mi se čini verovatnijim da ova rečenica izražava strasnu želju za budućnost.

1218 Glagol saṃhirati u ovom i sledećem pasusu povezan je sa stihom „nepobedivo, nepokolebljivo”. MA objašnjava: „Biva pometen žudnjom i gledištima, zato što mu manjka uvida.”