Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 131

Bhaddekaratta sutta
Jedna izvanredna noć


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. [1] Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi ovako obrati monasima: "Monasi." — "Da, gospodine", odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, podučiću vas ukratko i objasniti o ’Onome ko ima jednu izvanrednu noć’. [2] Pažljivo slušajte i zapamtite ono što ću vam reći.“ – "Da, gospodine", odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

3. Neka čovek ne oživljava prošlost,
niti na budućnosti svoje nade gradi; [3]
jer prošlost je daleko iza njega,
a do budućnosti još stigao nije.
Umesto toga, neka sa uvidom motri
svako stanje koje se javi; [4]
neka ga zna i bude u njega siguran,
nepobedivo, nepokolebljivo. [5]
Napor mora učiniti danas;
jer, ko zna, već sutra smrt možda stiže.
Sa smrću nagodbe nema,
da ona i horde njene ostanu podalje;
ali onaj ko tako živi marljivo,
neumorno, danju i noću –
njega je Mirni mudrac nazvao – [6]
onaj koji ima jednu izvanrednu noć.

4. A kako to, monasi čovek oživljava prošlost? Ushićenje neguje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik'. [7] Ushićenje neguje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav osećaj'… 'U prošlosti sam imao takav i takav opažaj'…  'U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce'… 'U prošlosti sam imao takvu i takvu svest'. Tako čovek oživljava prošlost.

5. A kako to, monasi, čovek ne oživljava prošlost? Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik'. [8] Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav osećaj'… 'U prošlosti sam imao takav i takav opažaj'…  'U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce'… 'U prošlosti sam imao takvu i takvu svest'. Tako čovek ne oživljava prošlost.

6. A kako to, monasi, čovek svoje nade gradi na budućnosti? Ushićenje neguje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik'. [9] Ushićenje neguje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj'… 'Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj'…  'Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce'… 'Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest', pronalazi zadovoljstvo u tome. Tako čovek svoje nade gradi na budućnosti.

7. A kako to, monasi, čovek svoje nade ne gradi na budućnosti? Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik'. Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj'… 'Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj'…  'Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce'… 'Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest'. Tako čovek svoje nade ne gradi na budućnosti.

8. A kako to, monasi, čovek biva pobeđen u pogledu stanja sada nastalih? [10] Tako, monasi, loše upućen čovek, onaj ko ne prepoznaje plemenite, nije vešt i uvežban u njihovom učenju, onaj ko ne prepoznaje čestite, nije vešt i uvežban u njihovom učenju, smatra da je materijalni oblik sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. On smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj način čovek biva pobeđen u pogledu stanja sada nastalih."

9. A kako je to, monasi, čovek nepobediv u pogledu stanja sada nastalih? Tako, monasi, dobro upućen čovek, onaj ko prepoznaje plemenite, vešt je i uvežban u njihovom učenju, onaj ko prepoznaje čestite, vešt je i uvežban u njihovom učenju, ne smatra da materijalni oblik jeste sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. On ne smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj je način čovek nepobediv u pogledu stanja sada nastalih."

10. Neka čovek ne oživljava prošlost…
onaj koji ima jednu izvanrednu noć.

11. U vezi sa tim je rečeno: 'Monasi, podučiću vas ukratko i objasniti o ’Onome ko ima jednu izvanrednu noć’.“

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.


Beleške

[1] Ovaj govor, zajedno sa dugačkim uvodom i beleškama, može se naći posebno u prevodu Bhikkhu Ñāņanande, pod naslovom Ideal Solitude. [Natrag]

[2] U prvom izdanju držao sam se Ñāņamoliyevog prevoda reči bhaddekaratta kao „jedna srećna vezanost“. Međutim na sugestiju Bhikkhu Tanissara, promenio sam to u „jedn izvanredna noć“, što se čini verovatnijim kao ispravan prevod. Ratta ili ratti se može uzeti da predstavlja ili skt. rātra i rātri (= noć) ili skt. rakta i rakti (= vezanost). Ñāņamoli je reči razumeo u ovom drugom smislu, ali činjenica da niti Komentar za MN, niti potkomentarne objašnjavaju ratta implicira da se u stvari misli na „noć“; ako bi reč značila vezanost, jedno nepovoljno mentalno stanje u uobičajenom budističkom diskursu, nekakvo komentarsko objašnjenje bi zasigurno bilo dato. Centralnoazijska skt. verzija, skt. naslov na početku tibetanske verzije i sam tibetanski prevod koriste bhadrakarātri. Ovo potvrđuje prevod ratta kao „noć“; promena od –e– u –a– može se razumeti kao pokušaj konverzije teškog izgovora u lakši. (Ovo objašnjenje dugujem Peteru Skillingu.) Kineska Madhyama Āgama samo je transliterirala naslov skt. verzije i otuda ne nudi bilo kakvu pomoć.

Sem ove serije sutta, izraz bhaddekaratta se ne pojavljuje bilo gde u Pāli kanonu. Komentar za MN samo kaže: „'onaj koji ima jednu odličnu noć' jeste neko sa jednom noći koji je odličan zato što je koristi za razvijanje uvida“ (bhaddekarattassā ti vipassanānuyogasamannāgatattā bhaddakassa ekarattassa). Potkomentar jednostavno daje razrešenje složenice (ekā ratti ekaratto, bhaddo ekaratto etassāti bhaddekarattaṃ) i kaže da se odnosi na osobu koja neguje uvid. Pošto stihovi naglašavaju neodložnu potrebu da se kroz razvijanje uvida pobedi smrt, naslov govora verovatno opisuje meditanta koji ima jednu odličnu noć (i dan) posvećenu praktikovanju meditacije uvida „nepobedivo, nepokolebljivo“. Ñāņamoli u svom rukopisu kaže: „Može se pretpostaviti da je termin "bhaddekaratta" bio široko prihvaćen, te ga je Buda preuzeo i dao mu posebno značenje, kao što je to često činio. Ali čini se da nema razloga, a niti dokaza za takvo zaključivanje. Verovatnije je da je Buda sam smislio ovaj termin, kako bi opisao specifičan vid duhovnog razvoja“. [Natrag]

[3] Bukvalniji prevod prva dva stiha je: „Neka čovek ne trči nazad u prošlost ili živi iščekujući budućnost“. Značenje ovoga će biti razjašnjeno u proznom delu sutte. [Natrag]

[4] Komentar za MN: Trebalo bi da kontemplira svako mentalno stanje koje se javi, upravo tu gde se javilo i to kroz sedam kontemplacija uvida (uvid u prolaznost, patnju, odsustvo trajnog sopstva, otrežnjenje, hlađenje strasti, prestanak, odustajanje). [Natrag]

[5] Asaṃhīraṃ asankuppaṃ. Komentar za MN objašnjava da je ovo rečeno kako bi se pokazao uvid i kontra-uvid (videti MN 121, napomena 7); uvid je „nepobediv, nepokolebljiv“ jer ga nije pobedila, pokolebala požuda i druge nečistoće. Na drugim mestima izrazom „nepobediv, nepokolebljiv“ se opisuje nibbāna (na primer Sn, stih 1149) ili oslobođeni um (na primer Thag, stih 649), ali se ovde izgleda odnosi na stupanj u razvijanju uvida. Ponavljanje glagolskog oblika saṃhirati u pasusima 8 i 9 sugeriše sa nameravano značenje jeste kontemplacija sadašnjeg trenutka, ali bez skretanja na stranputicu prihvatanja stanovita o postojanju trajnog sopstva. [Natrag]

[6] „Mirni mudrac“ (santo muni) jeste Buda. [Natrag]

[7] Komentar za MN: „Pronalazi zadovoljstvo“ tako što ka prošlosti usmerava ili žudnju ili neko gledište povezano sa žudnjom. Treba uočiti da vezivanje ne stvara puko podsećanje na prošlost zahvaljujući sećanju, već ponovno doživljavanje prošlih iskustava kroz misli ispunjene žudnjom. U tom pogledu Budino se učenje znatno razlikuje od Krišnamurtijevog, koji čini se upravo sećanje smatra glavnim protivnikom koji deluje iza scene. [Natrag]

[8] Sintaksa pālija dopušta da se ova scena tumači na dva načina, tako da neko misli: „U prošlosti sam imao takav i takav oblik“, ali ne nalazi zadovoljstvo u toj misli ili, drugo, da neko ne nalazi zadovoljstvo u prošlosti, misleći takve misli. Horner, Ñāņananda (u Ideal Solitude) i Ñāņamoli u svom rukopisu priklanjaju se prvom načinu, a ja sam ga sledio u prvom izdanju. Posle dodatnog razmatranja, sada verujem da je tačnija druga interpretacija ovog dela teksta. Tako se on još bolje uklapa u same stihove, gde se zabranjuje učeniku da boravi u prošlosti i budućnosti, već da kontemplira „svako stanje koje se javi“, upravo tada kad se pojavi. [Natrag]

[9] U prvom izdanju, ova rečenica bila je ovako prevedena: „Misleći, 'Možda ću u budućnosti imati takav materijalni oblik', time se ushićuje“. No, sada mi se čini verovatnijim da ova rečenica izražava jednu strasnu želju za budućnost. [Natrag]

[10] Glagol saṃhirati u ovom i sledećem pasusu povezan je sa stihom „nepobedivo, nepokolebljivo“. Komentar za MN objašnjava: „Biva pometen žudnjom i gledištima, zašto što mu manjka uvida“. [Natrag]