Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 41

Sāleyyaka sutta
Bramani iz Sāle

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi lutao od sela do sela zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha, i na kraju stigao do brahmanskog sela po imenu Sālā.

2. A brahmani kućedomaćini iz Sāle dočuše: „Asketa Gotama, sin ple­mena Sakya, koji je napustio klan Sakyana, tumarajući zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha, stigao je u Sālu. Tom prilikom, ovakav se dobar glas proširio o učitelju Gotami: ‘Zaista je Blaženi plemenit i pot­puno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, ne­nadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, budan, blažen. Snagom vlastite spoznaje razumeo je i zna da objasni ovaj svet, njegova božanstva, zajedno sa Mārama i Brahmama, pokolenjem isposnika i brahmana, plemenitih i običnih ljudi. U skladu sa njegovom formom i suštinom, on propoveda ovo učenje divno na počet­ku, divno u sredini, divno na kraju. On je oličenje svetačkog života, tako celovitog i pročišćenog.’ Istinska je dobrobit videti takvo usavršeno biće.”

3. Onda brahmani kućedomaćini iz Sāle dođoše do Blaženog. Neki se pokloniše Blaženom i sedoše sa strane; drugi se pozdraviše sa Blaženim, pa kada taj učtiv i prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane; u znak poštovanja, treći sklopiše ruke u pravcu Blaženog i sedoše sa strane; neki u prisustvu Blaženog rekoše svoje ime i klan i sedoše sa strane; neki ćutke sedoše sa strane.

4. Dok su tako sedeli, ovako se obratiše Blaženom: „Učitelju Gotama, šta je uzrok i uslov zbog kojeg se neka bića odavde, posle sloma tela, posle smrti preporađaju u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovi­ma, u čistilištu. I šta je uzrok i uslov da se neka bića odavde, posle sloma tela, posle smrti preporađaju na srećnom odredištu, u nebeskom svetu?”

5. „Domaćini, postupci koji nisu u skladu sa Dhammom, nečasni postupci su uzrok što se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti preporađaju u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu. A postupci koji jesu u skladu sa Dhammom, časni postupci su uzrok što se neka bića odavde posle sloma tela, posle smrti preporađaju na srećnom odredištu, u nebeskom svetu.”

6. „Ne razumemo podrobnije značenje reči učitelja Gotame, stvari koje je izgovorio ukratko, ne iznoseći detaljnije njihovo značenje. Bilo bi dobro ako bi nas učitelj Gotama podučio Dhammi, tako da razumemo detaljno značenje onoga što je rekao.”

„U tom slučaju, domaćini, slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.”

„Da, poštovani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako reče:

7. „Domaćini, postoje tri vrste telesnih postupaka koji nisu u skladu s Dhammom, tri vrste nečasnih postupaka. Postoje četiri vrste verbalnih postupaka koji nisu u skladu s Dhammom, četiri vrste nečasnih postupaka. Postoje tri vrste mentalnih postupaka koji nisu u skladu sa Dhammom, tri vrste nečasnih postupaka.

8. A na koji način, domaćini, tri vrste telesnih postupaka nisu u skladu s Dhammom i predstavljaju nečasne postupke? Kad neko ubija živa bića, on je ubica, krvavih ruku, zadaje udarce i čini nasilje, nemilosrdan je pre­ma živim bićima. Kad neko uzima ono što mu nije dato, uzima krađom imetak i vlasništvo drugih u selu i u šumi. Kad neko zloupotrebljava čulna zadovoljstva, ima seksualne odnose sa devojkama koje su pod zaštitom svojih majki, očeva, braće, sestara i rodbine, onima koje imaju muža, koje su pod zaštitom zakona i čak onima koje su okićene vencima u znak ve­ridbe. To su tri vrste telesnih postupaka koji nisu u skladu s Dhammom, tri vrste nečasnih postupaka.

9. A na koji način, domaćini, četiri vrste verbalnih postupaka nisu u skladu s Dhammom i predstavljaju nečasne postupke? Kad neko laže pred sudom, na sastanak ili se sretne sa rodbinom, drugim pripadnicima svog esnafa ili kraljevskom porodicom, pa ga kao svedoka pitaju: ‘Dakle, dobri čoveče, kaži nam šta znaš.’ Iako ne zna, on kaže ‘Ja znam’ ili ako zna, kaže ‘Ja ne znam’; iako ne vidi, on kaže ‘Ja vidim’ ili ako vidi, kaže ‘Ja ne vidim’. Pri punoj svesti izgovara laži u svoju korist ili u korist drugoga ili radi nekog beznačajnog, profanog cilja. Kad neko govori zlonamerno; drugde ponavlja ono što je čuo ovde, kako bi ljude tamo zavadio s ovima ovde ili ovde ponavlja ono što je čuo drugde, kako bi ljude ovde zavadio s onima tamo. Tako razjedinjuje one koji su ujedinjeni, unosi razdor, uživa u neslozi, oduševljava se neslogom, izgovara reči koje unose neslogu. Kad neko govori grubo, izgovara reči koje su neprijatne, teške, bolne, uvred­ljive, pokretane besom, nepovoljne za koncentraciju. Kad neko ogovara, govori u pogrešno vreme, govori ono što nije činjenica, govori ono što je beskorisno, govori suprotno učenju i pravilima; u pogrešno vreme govori stvari koje su bezvredne, nerazumne, neumerene i ne donose dobrobit. To su četiri vrste verbalnih postupaka koji nisu u skladu s Dhammom, četiri vrste nečasnih postupaka.

10. A na koji način, domaćini, tri vrste mentalnih postupaka nisu u skladu s Dhammom i predstavljaju nečasne postupke? Kad je neko gram­ziv; žudi za imetkom i vlasništvom drugih ovako: ‘Ah, kad bi sve to pri­padalo meni!’ Ili je njegov um pun zlovolje i mržnje ovako: ‘Neka ta bića budu prebijena i ubijena, neka budu posečena, nek nestanu ili budu unište­na!’ Ili on ima pogrešno razumevanje, iskrivljeno gledište ovako: ‘Nema ničeg datog, ničeg prinetog i ničeg žrtvovanog; nema ploda, ni rezultata dobrih i rđavih dela; nema ovog sveta, ni drugog sveta; nema majke, ni oca; nema bića koja se spontano preporađaju; nema dobrih i čestitih asketa i brahmana u ovome svetu koji su kroz neposredno znanje sami za sebe razumeli i objavljuju ovaj svet i drugi svet.’ To su tri vrste mentalnih postupaka koji nisu u skladu s Dhammom, tri vrste nečasnih postupaka. Domaćini, zbog takvih postupaka koji nisu u skladu s Dhammom, zbog takvih nečasnih postupaka neka bića odavde, posle sloma tela, posle smrti preporađaju se u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

11. „Domaćini, postoje tri vrste telesnih postupaka koji jesu u skladu s Dhammom, ispravnih postupaka. Postoje četiri vrste verbalnih postupa­ ka koji jesu u skladu s Dhammom, ispravnih postupaka. Postoje tri vrste mentalnih postupaka koji jesu u skladu s Dhammom, ispravnih postupaka.

12. A na koji način, domaćini, tri vrste telesnih postupaka jesu u skla­du s Dhammom i predstavljaju ispravne postupke? Kad neko ne ubija živa bića, odustaje od ubijanja živih bića; štap i oružje je odložio, blago i smer­no živi, pun saosećanja prema svim bićima. Kad neko ne uzima ono što mu nije dato, odustaje od uzimanja onoga što mu nije dato; ne uzima krađom imetak i vlasništvo drugih u selu i u šumi. Kad neko ne zloupotrebljava čulna zadovoljstva, odustaje od zloupotrebe čulnih zadovoljstava; nema seksualne odnose sa devojkama koje su pod zaštitom svojih majki, oče­va, braće, sestara i rodbine, onima koje imaju muža, koje su pod zaštitom zakona i čak onima koje su okićene vencima u znak veridbe. To su tri vrste telesnih postupaka koji su u skladu s Dhammom, tri vrste ispravnih postupaka.”

13. A na koji način, domaćini, četiri vrste verbalnih postupaka jesu u skladu s Dhammom i predstavljaju ispravne postupke? Kad neko ne laže, odustaje od laganja; kad ga pozovu pred sud, na sastanak ili se sretne sa rodbinom, drugim pripadnicima svog esnafa ili kraljevskom porodicom, pa ga kao svedoka pitaju: ‘Dakle, dobri čoveče, kaži nam šta znaš.’ A on, ako ne zna, kaže ‘Ja ne znam’ ili ako zna, kaže ‘Ja znam’; ako ne vidi, on kaže ‘Ja ne vidim’ ili ako vidi, kaže ‘Ja vidim’. Pri punoj svesti ne izgo­vara laži u svoju korist ili u korist drugoga ili radi nekog beznačajnog, profanog cilja. Kad neko ne govori zlonamerno, ne ponavlja tamo ono što je čuo ovde kako bi ove ljude zavadio s onima, niti ponavlja ovde ono što je čuo tamo kako bi one ljude zavadio s ovima. Tako on spaja podeljene, podstiče prijateljstvo, uživa u slozi, raduje se slozi, ushićuje se slogom, govori reči koje jačaju slogu. Kad neko ne govori grubo, ne izgovara grube reči, govori reči koje su blage, prijatne za uho i ljubazne, koje idu pravo do srca, učtive su, poželjne za mnoge i s njima su saglasni mnogi. Kada neko ne ogovara, izbegava ogovaranje, govori u pravo vreme, govori činjenice, govori o onome što jeste dobro, govori o učenju i pravilima; u pravo vreme govori reči koje su vredne da se zapamte, razložne, umerene i korisne. To su četiri vrste verbalnih postupaka koji su u skladu s Dhammom, četiri vrste ispravnih postupaka.

14. A na koji način, domaćini, tri vrste mentalnih postupaka jesu u skladu s Dhammom i predstavljaju ispravne postupke? Kad neko nije gramziv; ne žudi za imetkom i vlasništvom drugih ovako: ‘Ah kad bi sve to pripadalo meni!’ Ili je njegov um bez zlovolje i mržnje ovako: ‘Neka ta bića budu oslobođena neprijateljstva, žalosti i strepnje! Neka žive sreć­no!’ Ili ima ispravno razumevanje, ispravno gledište ovako: ‘Postoji dato, postoji prineto i žrtvovano; postoje plod i rezultati dobrih i rđavih dela; postoji ovaj svet, a i drugi svet; postoje majka i otac; postoje bića koja se spontano preporađaju; postoje dobri i čestiti askete i brahmani u ovome svetu koji su kroz neposredno znanje sami za sebe razumeli i objavlju­ju ovaj svet i drugi svet.’ To su tri vrste mentalnih postupaka koji jesu u skladu s Dhammom, tri vrste ispravnih postupaka. Domaćini, zbog takvih postupaka koji su u skladu s Dhammom, zbog takvih ispravnih postupaka neka bića odavde, posle sloma tela, posle smrti preporađaju se na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

15. Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu s Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O, kad bih se posle sloma tela, posle smrti, preporodio u društvu istaknutih plemića!’, moguće je da će se posle sloma tela, posle smrti, preporoditi u društvu istaknutih plemića. A zašto? Zato što se ponaša u skladu s Dhammom, zato što ispravno postupa.

16–17. Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu s Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O, kad bih se posle sloma tela, posle smrti, preporodio u društvu istaknutih brahmana!… u društvu istaknutih kućedo­maćina!’, moguće je da će se posle sloma tela, posle smrti preporoditi u društvu istaknutih kućedomaćina. A zašto? Zato što se ponaša u skladu sa Dhammom, zato što ispravno postupa.

18–42. Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu s Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O, kad bih se posle sloma tela, posle smrti preporodio u društvu božanstava neba četiri velika kralja!’… u društvu božanstava neba trideset trojice… Yāma božanstava… božanstava Tusita neba… božanstava koja se oduševljavaju stvaranjem… božanstava koja imaju moć nad tvorevinama drugih bića… božanstava iz Brahmine prat­nje… božanstava sjaja… božanstava ograničenog sjaja… božanstava bezgraničnog sjaja… božanstava neprekidnog sjaja… božanstava slave… božanstava ograničene slave… božanstava bezgranične slave… božansta­va blistave slave… božanstava velikog ploda… Avihā božanstava… Ata­ppa božanstava… Sudassa božanstava… Sudassi božanstava… Akaniṭṭha božanstava… božanstava područja beskrajnog prostora… božanstava pod­ručja beskonačne svesti… božanstava područja ničega… božanstava pod­ručja ni opažanja ni neopažanja!’, moguće je da će se on posle sloma tela, posle smrti preporoditi u društvu božanstava ni opažanja ni neopažanja. A zašto? Zato što se ponaša u skladu s Dhammom, zato što ispravno postupa.

43. Ukoliko bi, domaćini, onaj ko se ponaša u skladu s Dhammom, ko ispravno postupa, poželeo: ‘O, kad bih razumevajući sopstvenim ne­posrednim znanjem mogao ovde i sada ući i ostati u oslobođenosti uma i oslobođenosti mudrošću, koje su bez nečistoća, svaki od otrova uklonjen!’, moguće je da on razumevajući sopstvenim neposrednim znanjem ovde i sada uđe i boravi u oslobođenosti uma i oslobođenosti mudrošću, koje su bez nečistoća, svaki od otrova uklonjen. A zašto? Zato što se ponaša u skladu s Dhammom, zato što ispravno postupa.

44. Kada ovo bi rečeno, brahmani kućedomaćini iz Sāle rekoše Blaže­nome: „Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno, učitelju Gotama! Baš kao kad bi neko ispravio ono što je stajalo naglavce, otkrio skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, tako je i učitelj Gotama, na više različitih načina, razjasnio Dhammu. Uzimamo učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka nas učitelj Gotama prihvati kao svoje nezaređene sledbe­nike koji, odsad pa do kraja života, pronađoše svoje utočište!”