Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 42

Veranđaka sutta
Bramani iz Veranđe


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anathapindika.

2. Tom prilikom neki bramani kućedomaćini iz Veranđe posetili su Sāvatthi nekim poslom.

3-44. [Tekst ovog govora je isti kao i govor 41, izuzev što na mestima gde u prethodnoj sutti kaže „postupci koji nisu u skladu sa Dhammom“ (§§7-10) i „postupci koji jesu u skladu sa Dhammom“ (§§11-14), sada stoji „onaj ko ne postupa u skladu sa Dhammom, onaj ko rđavo postupa“ i „onaj ko postupa u skladu sa Dhammom, onaj ko dobro postupa“. Takođe treba u celoj sutti „Sāla“ zameniti sa „Veranđa“.]