Theravāda budističko društvo

Mađđhima nikāya 42

Veranđaka sutta
Bramani iz Veranđe


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anathapindika.

2. Tom prilikom neki bramani kućedomaćini iz Veranđe posetili su Sāvatthi nekim poslom.

3-44. [Tekst ovog govora je isti kao i govor 41, izuzev što na mestima gde u prethodnoj sutti kaže „postupci koji nisu u skladu sa Dhammom“ (§§7-10) i „postupci koji jesu u skladu sa Dhammom“ (§§11-14), sada stoji „onaj ko ne postupa u skladu sa Dhammom, onaj ko rđavo postupa“ i „onaj ko postupa u skladu sa Dhammom, onaj ko dobro postupa“. Takođe treba u celoj sutti „Sāla“ zameniti sa „Veranđa“.]