Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 42

Veranđaka sutta
Bramani iz Veranđe

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đeti­nom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

2. U isto vreme brahmani kućedomaćini iz Verañđe posetili su Sāvatt­hī nekim svojim poslom.

3–44. [Tekst ovog govora isti je kao i govor 41, izuzev što na mestima gde u prethodnoj sutti kaže „postupci koji nisu u skladu s Dhammom, ne­časni postupci” (§7–10) i „postupci koji jesu u skladu s Dhammom, ispravni postupci” (§11–14) sada stoji „onaj ko ne postupa u skladu s Dhammom, onaj ko nečasno postupa” i „onaj ko postupa u skladu s Dhammom, onaj ko ispravno postupa.” Takođe u celoj sutti treba „Sālā” zameniti sa „Ve­rañđa.”]