Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 52

Aṭṭhakanāgara sutta
Čovek iz Aṭṭhakanāgare

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je poštovani Ānanda živeo u Beluvagāma­ki, kraj Vesālija.

2. U to vreme je kućedomaćin Dasama iz Aṭṭhakanāgare stigao u Pāṭa­liputtu nekim poslom. Onda otide do nekog monaha u Kukkuṭinom parku, pokloni mu se, sede sa strane i upita ga: „Poštovani gospodine, gde po­štovani Ānanda sada živi? Želeo bih da vidim poštovanog Ānandu.”

„Kućedomaćine, poštovani Ānanda živi u Beluvagāmaki, kraj Vesāli­ja.”

3. Kad je kućedomaćin Dasama obavio posao u Pāṭaliputti, otide do poštovanog Ānande u Beluvagāmaki, kraj Vesālija. Pošto mu se pokloni, sede sa strane i upita:

„Poštovani Ānanda, postoji li jedna stvar da ju je objavio Blaženi, znalac i vidilac, plemeniti i potpuno probuđeni, i pomoću koje bi monah, ako boravi marljiv, predan i odlučan, svoj neoslobođen um učinio oslobođenim, neuklonjene otrove uklonio, a on dosegao najvišu sigurnost od ropstva koju nije dosegao ranije?”

„Da, kućedomaćine, jednu takvu stvar je objavio Blaženi.”

„A šta je to, poštovani Ānanda?”

4. „Tako, kućedomaćine, sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih ne­čistoća, monah ulazi i ostaje na prvom stupnju zadubljenja, koji je praćen usmerenom mišlju i istraživanjem, uz ushićenje i zadovoljstvo rođeno iz osame. Onda ga razmatra i ovako razume: ‘Ovaj prvi stupanj zadubljenja uslovljen je i stvoren voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanja­nje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova, zbog njegove strasti za Dhammom, oduševljenja Dhammom, uklanjanjem pet nižih okova, postaje onaj koji će se sigurno preporoditi spontano [u čistim boravištima] i odatle doseže konačnu nibbānu, a da se nikad više ne vrati u ovaj svet.

To je objavio Blaženi, znalac i vidilac, plemeniti i potpuno probuđeni, pomoću čega monah, ako boravi marljiv, predan i odlučan, svoj neoslobo­đen um čini oslobođenim, neuklonjene otrove uklanja, a on doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije dosegao ranije.

5. Dalje, smirivanjem usmerene misli i istraživanja, monah ulazi i ostaje na drugom stupnju zadubljenja… Onda ga razmatra i ovako razume: ‘Ovaj, drugi stupanj zadubljenja uslovljen je i stvoren voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Posto­jan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

6. Dalje, slabljenjem ushićenja, monah… ulazi i ostaje na trećem stup­nju zadubljenja… Onda ga razmatra i ovako razume: ‘Ovaj, treći stupanj zadubljenja uslovljen je i stvoren voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvo­reno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

7. Dalje, napuštanjem zadovoljstva i bola… monah ulazi i ostaje na četvrtom stupnju zadubljenja… Onda ga razmatra i ovako razume: ‘Ovaj, četvrti stupanj zadubljenja uslovljen je i stvoren voljom. Ali sve što je us­lovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otro­va… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

8. Dalje, monah živi obasjavajući jednu stranu sveta umom prožetim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvr­tu; takođe iznad, ispod, unaokolo, svuda i svakoga, kao i sebe; živi on oba­sjavajući čitav svet umom prožetim prijateljskom ljubavlju, obilnom, uzvi­šenom, nemerljivom, bez ikakvog neprijateljstva i zlovolje u sebi. Onda sve to razmatra i ovako razume: ‘Ovo oslobođenje uma kroz prijateljsku ljubav uslovljeno je i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

9. Dalje, monah živi obasjavajući jednu stranu sveta umom prožetim saosećanjem… bez ikakvog neprijateljstva i zlovolje u sebi. Onda sve to razmatra i ovako razume: ‘Ovo oslobođenje uma kroz saosećanje uslov­ljeno je i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

10. Dalje, monah živi obasjavajući jednu stranu sveta umom prožetim radošću zbog sreće drugih… bez ikakvog neprijateljstva i zlovolje u sebi. Onda sve to razmatra i ovako razume: ‘Ovo oslobođenje uma kroz radost zbog sreće drugih je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

11. Dalje, monah živi obasjavajući jednu stranu sveta umom prožetim spokojstvom… bez ikakvog neprijateljstva i zlovolje u sebi. Onda sve to razmatra i ovako razume: ‘Ovo oslobođenje uma kroz spokojstvo uslov­ljeno je i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

12. Dalje, potpunim nadilaženjem opažaja oblika, nestankom opaža­ja čulnog podražaja, neobraćanjem pažnje na opažaj raznolikosti, svestan da ‘prostor jeste beskrajan’, monah ulazi i boravi u području beskrajnog prostora. Onda sve to razmatra i ovako razume: ‘Ovo dostizanje područja beskrajnog prostora uslovljeno je i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovlje­no i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

13. Dalje, potpunim nadilaženjem područja beskrajnog prostora, sve­stan da ‘svest jeste beskonačna’, monah ulazi i boravi u području besko­načne svesti. Onda sve to razmatra i ovako razume: ‘Ovo dostizanje po­dručja beskonačne svesti uslovljeno je i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste prolazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otro­va… tad se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi… pomoću čega monah, ako boravi mar­ljiv, predan i odlučan… doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije do­segao ranije.

14. Dalje, potpunim nadilaženjem područja beskonačne svesti, sve­stan da ‘nema ničega’, monah ulazi i boravi u području ničega. Onda sve to razmatra i ovako razume: ‘Ovo dostizanje područja ničega uslovljeno je i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom, jeste pro­lazno, podložno nestanku.’ Postojan u tome, dostiže on uklanjanje otrova. Ali ako ne dostigne uklanjanje otrova, zbog njegove strasti za Dhammom, oduševljenja Dhammom, razaranjem pet nižih okova, postaje onaj koji će se sigurno preporoditi spontano [u čistim boravištima] i odatle doseže ko­načnu nibbānu, a da se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je takođe objavio Blaženi, znalac i vidilac, plemeniti i potpuno probuđeni, pomoću čega monah, ako boravi marljiv, predan i odlučan, svoj neoslobođen um čini oslobođenim, svoje neuklonjene otrove uklanja, a on doseže najvišu sigurnost od ropstva koju nije dosegao ranije.”

15. Kada je poštovani Ānanda završio, kućedomaćin Dasama iz Aṭṭha­kanāgare reče: „Poštovani Ānanda, baš kao kad bi čovek koji traži ulaz ka skrivenom blagu odjednom naišao na jedanaest ulaza ka skrivenom blagu, isto tako sam i ja, tražeći jedna vrata ka Besmrtnom, iznenada naišao na jedanaest vrata ka Besmrtnom. Baš kao kada bi čovek imao kuću sa jedanaest vrata, pa kad je zahvati plamen, on bi mogao da pobegne na si­gurno kroz jedna od tih jedanaest vrata, isto tako i ja mogu kroz jedna od tih jedanaest vrata da pobegnem u Besmrtno. Poštovani gospodine, drugi askete bi čak tražili da im dam naknadu za svoje učenje; pa zašto ne bih darovao poštovanog Ānandu?”

16. Onda kućedomaćin Dasama iz Aṭṭhakanāgare okupi monašku za­jednicu iz Pāṭaliputte i Vesālija, te ih je svojim rukama posluži i raznim ukusnim jelima nahranio. Svakom monahu poklonio je komad platna, a poštovanom Ānandi trostruki ogrtač, te za njega podiže i boravište vredno pet stotina.