Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikaya 57

Kukkura-vatika sutta
Asketa psećeg zaveta

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio u zemlji naroda Koliya, kraj grada po imenu Haliddavasana.

2. Onda Puṇṇa, iz naroda Koliya, asketa volovskog zaveta600 i Seniya, goli asketa psećeg zaveta, dođoše do Blaženoga, pa se Puṇṇa, asketa volovskog zaveta, pokloni Blaženome i sede sa strane, dok se Seniya, goli asketa psećeg zaveta, učtivo pozdravi sa njim. Kada taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, smesti se on sa strane, sklupčavši se poput psa. Pošto Puṇṇa, asketa volovskog zaveta, sede, on ovako upita Blaženoga: „Poštovani gospodine, ovaj goli asketa psećeg zaveta Seniya čini ono što je teško činiti: jede hranu tek kad je bačena na tlo. Odavno je primio taj pseći zavet i dugo ga praktikuje. Kakva je njegova sudbina? Kakav će biti njezin budući tok?”

„Dovoljno je, Puṇṇa. Ne postavljaj mi takvo pitanje.”

Drugi put… Treći put Puṇṇa, asketa volovskog zaveta, upita Blaženoga: „Poštovani gospodine, ovaj goli asketa psećeg zaveta, Seniya čini ono što je teško činiti: jede hranu tek kad je bačena na tlo. Odavno je primio taj pseći zavet i dugo ga praktikuje. Kakva je njegova sudbina? Kakav će biti njezin budući tok?”

„Dobro, Puṇṇa, pošto svakako ne mogu da te odvratim kad kažem: ‘Dovoljno je, Puṇṇa. Ne postavljaj mi takvo pitanje’, odgovoriću ti.

3. Dakle, Puṇṇa, neko razvija pseći zavet potpuno i neograničeno, razvija pseće navike potpuno i neograničeno, razvija pseći um potpuno i neograničeno, razvija pseće ponašanje potpuno i neograničeno. Radeći tako, posle sloma tela, posle smrti preporađa se u društvu pasa. Ako pri svemu tome ovako razmišlja: ‘Ovom vrlinom, zavetom, asketizmom ili svetačkim životom postaću (veliko) božanstvo ili neko (manje) božanstvo’, to je pogrešno razumevanje. A za onoga s pogrešnim razumevanjem postoje dva odredišta: čistilište ili svet životinja.601 Dakle, Puṇṇa, ako u psećem zavetu uspe, odvešće ga to u društvo pasa; ako ne uspe, odvešće ga to u čistilište.”

4. Kad ovo bi izrečeno, Seniya, goli asketa psećeg zaveta, zacvile i grunuše mu suze. Tada Blaženi reče Puṇṇi, sinu naroda Koliya i asketi volovskog zaveta: „Puṇṇa, nisam te mogao odvratiti kad rekoh: ‘Dovoljno je, Puṇṇa. Ne postavljaj mi takvo pitanje.’”

[Na to Seniya, asketa psećeg zaveta, reče:] „Ne plačem ja zato što je tako govorio Blaženi, već zato što sam tako davno primio taj pseći zavet i dugo ga praktikovao. Poštovani gospodine, ovde je i Puṇṇa, sin naroda Koliya i asketa volovskog zaveta. Odavno je primio taj volovski zavet i dugo ga praktikuje. Kakva je njegova sudbina? Kakav će biti njezin budući tok?”

„Dovoljno je, Seniya. Ne postavljaj mi takvo pitanje.”

Drugi put… I treći put Seniya, goli asketa psećeg zaveta, upita Blaženoga: „Poštovani gospodine, ovde je i Puṇṇa, sin naroda Koliya i asketa volovskog zaveta; odavno je primio taj volovski zavet i dugo ga praktikuje. Kakva je njegova sudbina? Kakav će biti njezin budući tok?”

„Dobro, Seniya, pošto ne mogu da te odvratim kad kažem: ‘Dovoljno je, Seniya. Ne postavljaj mi takvo pitanje’, odgovoriću ti.

5. Dakle, Seniya, neko razvija volovski zavet potpuno i neograničeno, razvija volovsku naviku potpuno i neograničeno, razvija volovski um potpuno i neograničeno, razvija volovsko ponašanje potpuno i neograničeno. Radeći tako, posle sloma tela, posle smrti preporađa se u društvu volova. Ako pri svemu tome ovako razmišlja: ‘Ovom vrlinom, zavetom, asketizmom ili asketskim životom postaću (veliko) božanstvo ili neko (manje) božanstvo’, to je pogrešno razumevanje. A za onoga sa pogrešnim razumevanjem postoje dva odredišta: čistilište ili svet životinja. Dakle, Seniya, ako u volovskom zavetu uspe, odvešće ga to u društvo volova; ako ne uspe, odvešće ga to u čistilište.”

6. Kad ovo bi izrečeno, Puṇṇa, sin naroda Koliya i asketa volovskog zaveta, zacvile i grunuše mu suze. Tada Blaženi reče Seniyi, golom asketi psećeg zaveta: „Seniya, nisam te mogao odvratiti kada rekoh: ‘Dovoljno je, Seniya. Ne postavljaj mi takvo pitanje.’”

[Na to Seniya, asketa volovskog zaveta, reče:] „Ne plačem ja zato što je tako govorio Blaženi, već zato što sam tako davno primio taj volovski zavet i tako dugo ga praktikovao. Poštovani gospodine, ovakvo je moje poverenje u Blaženog: ‘Blaženi može da me poduči Dhammi na takav način da napustim volovski zavet i da ovaj goli asketa psećeg zaveta napusti svoj pseći zavet.”

„Onda, Puṇṇa, dobro slušaj i zapamti šta ću ti reći.” – „Da, poštovani,” odgovori on. A Blaženi ovako nastavi:

7. „Puṇṇa, pošto sam ih neposredno razumeo, objavio sam da postoje četiri vrste postupaka. Koje četiri? Postoji taman postupak s tamnim rezultatom, postoji svetao postupak sa svetlim rezultatom, postoji taman i svetao postupak s tamnim i svetlim rezultatom i, najzad, postoji postupak koji nije ni taman ni svetao, sa ni tamnim ni svetlim rezultatom, a vodi iskorenjivanju postupka.

8. Kakav je to, Puṇṇa, taman postupak s tamnim rezultatom? Neko stvara povređujuće telesne tvorevine, stvara povređujuće verbalne tvorevine, stvara povređujuće mentalne tvorevine.602 Čineći tako, ponovo se rađa u svetu ispunjenom povređivanjem.603 Kad se to dogodi, povređujući kontakti ga pogađaju. Kad ga pogode, ispunjen je povređujućim osećajima toliko snažnim kao da se nalazi u čistilištu. Tako se svako biće preporađa u zavisnosti od samoga sebe:604 preporađa se zahvaljujući postupcima koje je samo načinilo. Kad se preporodi, kontakti ga pogađaju. Zato kažem da su bića naslednici sopstvenih dela. Ovo se naziva tamni postupak s tam­nim rezultatom.

9. Kakav je to svetao postupak sa svetlim rezultatom? Neko stvara nepovređujuću telesnu tvorevinu, stvara nepovređujuću verbalnu tvorevinu, stvara nepovređujuću mentalnu tvorevinu.605 Čineći tako, ponovo se rađa u svetu u kojem nema povređivanja.606 Kad se to dogodi, nepovređujući kontakti ga pogađaju. Kad ga pogode, ispunjen je nepovređujućim osećajima, toliko prijatnim kao što su oni u svetu božanstava blistave slave. Tako se svako biće preporađa u zavisnosti od samoga sebe: preporađa se u skladu sa postupcima koje je samo načinilo. Kad se preporodi, kontakti ga pogađaju. Zato kažem da su bića naslednici sopstvenih dela. Ovo se naziva svetao postupak sa svetlim rezultatom.

10. Kakav je to taman i svetao postupak s tamnim i svetlim rezultatom? Neko stvara telesnu tvorevinu koja je i povređujuća i nepovređujuća… verbalnu tvorevinu… mentalnu tvorevinu koja je i povređujuća i nepovređujuća.607 Čineći tako, ponovo se rađa u svetu u kojem i ima i nema povređivanja. Kad se to dogodi, pogađaju ga kontakti koji ne povređuju i oni koji povređuju. Kad ga pogode, ispunjen je i nepovređujućim i povređujućim osećajima, mešavinom zadovoljstva i bola, kao što to biva sa ljudima, nekim božanstvima i nekim stanovnicima nižih svetova. Tako se svako biće preporađa u zavisnosti od samoga sebe: preporađa se u skladu sa postupcima koje je načinilo. Kad se ponovo rodi, kontakti ga pogađaju. Zato kažem da su bića naslednici sopstvenih dela. Ovo se naziva taman i svetao postupak sa tamnim i svetlim rezultatom.

11. Kakav je to ni taman ni svetao postupak, sa ni tamnim ni svetlim rezultatom, a vodi iskorenjivanju postupka? Svaka volja da se izbegne postupak koji je taman, s tamnim rezultatom, svaka volja da se izbegne postupak koji je svetao, sa svetlim rezultatom i svaka volja da se izbegne postupak koji je taman i svetao, s tamnim i svetalim rezultatom: to se naziva ni taman ni svetao postupak, sa ni tamnim ni svetlim rezultatom, a vodi iskorenjivanju postupka.608 Ovo su četiri vrste postupaka koje sam objavio da postoje, pošto sam ih neposredno razumeo.”

12. Kad ovo bi rečeno, Puṇṇa, sin naroda Koliya i asketa volovskog zaveta, reče Blaženome: „Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno, učitelju Gotama! Baš kao kad bi neko ispravio ono što je stajalo naglavce… Neka me učitelj Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, odsad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”

13. A Seniya, goli asketa psećeg zaveta, reče: „Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno, učitelju Gotama! Baš kao kad bi neko ispravio ono što je stajalo naglavce, otkrio skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, tako je i učitelj Gotama, na više različitih načina, razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao zaređenog sledbenika i neka primim puno zaređenje.”

14. „Seniya, onaj ko je prethodno pripadao nekom drugom redu, a želi da se pridruži beskućnicima i primi puno zaređenje u učenju i pravilima, mora provesti četiri probna meseca.609 Posle četiri meseca, ako su zadovoljni njime, monasi ga primaju u beskućništvo i daju mu puno zaređenje, tako da i sam postaje monah.”610

„Ako oni koji su prethodno pripadali nekom drugom redu, a žele da se pridruže beskućnicima i prime puno zaređenje u učenju i pravilima, moraju provesti četiri probna meseca, a posle četiri meseca, ako su zadovoljni njima, monasi ih primaju u beskućništvo i daju im puno zaređenje, tako da i sami postaju monasi, ja ću na probi provesti četiri godine, a posle te četiri godine neka me monasi, ako su zadovoljni mnome, prime u beskućništvo i daju mi puno zaređenje.”

15. I tako Seniya, goli asketa psećeg zaveta, primi od Blaženog puno zaređenje i bi primljen među beskućnike. Ne zadugo posle potpunog zaređenja, boraveći u meditaciji, povučen, marljiv, predan i odlučan, poštovani Seniya, stekavši neposredno znanje, ovde i sada dostiže i ostade na krajnjem cilju svetačkog života, radi kojeg sinovi dobrih porodica napuštaju dom i odlaze u beskućnike. Neposredno je znao: „Ovo je poslednje rođenje, proživljen je svetački život, učinjeno što je trebalo učiniti. Nema više preporađanja u bilo koji oblik bivanja.” Poštovani Seniya postade jedan od arahanata.


Beleške

600 MA: Puṇṇa je nosio na glavi rogove, vezan rep pozadi i pasao travu unaokolo zajedno sa stokom. Seniya se u svemu ponašao kao pas.

601 Treba uočiti da pogrešne asketske prakse imaju manje pogubne posledice ukoliko se preduzimaju bez pogrešnog razumevanja nego sa njim. Iako će se retko ko danas odlučiti za pseći zavet, raširili su se mnogi drugi iskvareni načini življenja i ako se još opravdavaju na osnovu pogrešnog razumevanja posledice tim postaju još gore.

602 Sabyābađđhaṁ kāyasankhāraṁ (vaćīsankhāraṁ, manosankhāraṁ) abhisankharoti. Ovde se „povređujuća telesna tvorevina” može razumeti kao volja koja stoji iza tri vrste štetnih dela učinjenih telom; „povređujuća verbalna tvorevina” kao volja koja stoji iza četiri vrste štetnih dela učinjenih govorom; „povređujuća mentalna tvorevina” kao volja koja stoji iza tri vrste štetnih dela učinjenih umom. Videti MN 9.4.

603 Preporodio se u jednom od svetova lišavanja – čistilištu, među životinjama i u svetu gladnih duhova.

604 Bhūtā bhūtassa upapatti hoti. MA: Bića se preporađaju zbog dela koja čine i u skladu s tim delima. Implikacije ove teze detaljnije se istražuju u MN 135 i MN 136.

605 Ovde je reč o volji koja stoji iza deset povoljnih načina postupanja, kao i iza četiri stupnja zadubljenja.

606 Preporađa se u nebeskom svetu.

607 Strogo uzevši, nijedan voljni postupak ne može u istom trenutku biti i koristan i štetan, jer volja koja stoji iza tog postupka u svakom trenutku mora biti ili jedne ili druge vrste. Zato ovaj deo treba razumeti tako da neko čini mešavinu korisnih i štetnih postupaka, ali da nijedan do njih nije dominantan.

608 MA: Ovo je volja četiri transcendentna puta, koji kulminiraju u stanju arahanta. Iako arahant i dalje čini dela, ona više nemaju bilo kakav kammički potencijal da generišu novu egzistenciju ili donesu plod čak i u ovoj egzistenciji.

609 MA objašnjava da se pabađđā, odlazak u beskućnike, ovde pominje samo kao govorna figura. Zapravo, on je niže zaređenje dobio pre probnog perioda i potom je živeo kao iskušenik četiri meseca, da bi zatim stekao pravo na upasampadā, puno zaređenje u sanghu.

610 MA: Buda može da odluči: „Ovoj osobi je potreban probni period, ovoj osobi to nije potrebno”.