Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 83

Makhādeva sutta
Kralj Makhādeva

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Mithile, u Makhādevinom gaju manga.

2. Onda se jednom Blaženi na nekom mestu osmehnuo. A poštovani Ānanda pomisli: „Šta je razlog, šta je uzrok da se Blaženi osmehnuo? Tat­hāgate se ne osmehuju bez razloga.” I tako, prebacivši gornji ogrtač preko jednog ramena, u znak poštovanja sklopi dlanove u pravcu Blaženoga i upita: „Šta je razlog, šta je uzrok da se Blaženi osmehnuo? Tathāgate se ne osmehuju bez razloga.”

3. „Jednom davno, Ānanda, upravo u ovoj Mithili živeo je kralj po imenu Makhādeva. Bio je pravedan kralj, vladao je u skladu sa Dham­mom, veliki kralj učvršćen u Dhammi. Rukovodio se Dhammom kada je bio među brahmanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, a poštovao je i uposatha dane, četrnaesti, petnaesti i osmi unutar dve sedmice.

4. Posle mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina, kralj Makhādeva ovako se obrati svome berberinu: ‘Dobri berberine, kada vidiš da mi rastu sede vlasi, reci mi to.’ – ‘Da, gospodaru’, odgovori ovaj. I posle mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina ber­berin ugleda sede vlasi kako rastu na glavi kralja Makhādeve. Kad ih ugleda, reče kralju: ‘Božanski glasnici su se pojavili, gospodaru; na glavi vašeg visočanstva vide se sede vlasi kako rastu.’ – ‘Onda, dobri berberine, pincetom pažljivo iščupaj te sede vlasi i stavi ih na moj dlan.’ – ‘Da, gos­podaru’, odgovori on, te pincetom pažljivo iščupa sede vlasi i stavi ih na kraljev dlan.

Potom kralj Makhādeva pokloni svom berberinu najbolji grad, pa pozvavši princa, svog najstarijeg sina, reče mu: ‘Dragi prinče, božanski glasnici su se pojavili; na mojoj glavi se vide sede vlasi. Uživao sam u ljudskim zadovoljstvima čula; sada je vreme da tragam za nebeskim zado­voljstvima čula. Hajde, dragi prinče, preuzmi kraljevstvo. A ja ću obrijati kosu i bradu, ogrnuti žuti ogrtač, napustiti domaćinski život i otići u be­skućnike. Dragi prinče, kada i ti na svojoj glavi vidiš sede vlasi kako rastu, pošto si svom berberinu poklonio najbolji grad i potom pažljivo uputio princa, svog najstarijeg sina, u pravila vladanja, obrij kosu i bradu, ogrni žuti ogrtač, napusti domaćinski život, te otidi u beskućnike. Nastavi ovu dobru praksu koju sam ustanovio i nemoj biti poslednji čovek. Dragi prin­če, kad postoje dva živa čoveka, onaj pod kojim se dogodi prekid ove do­bre prakse, on je poslednji čovek među njima. Zato, dragi prinče, kažem ti: ‘Nastavi ovu dobru praksu koju sam ustanovio i nemoj biti poslednji čovek.’

5. I tako, pošto je poklonio najbolji grad svome berberinu i potom princa, svog najstarijeg sina, pažljivo uputio u pravila vladanja, upravo u ovom Makhādeva gaju obrijao je kosu i bradu, ogrnuo žuti ogrtač, napustio domaćinski život, te otišao u beskućnike.

Živeo je prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu stranu sveta; iznad, ispod i svuda unaokolo, prema svima, kao i prema sebi samom. Živeo je prožimajući čitav svet umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, obilnom, uzvišenom, nemerljivom, bez ikakvog neprijateljstva i mržnje.

Živeo je prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim saosećanjem… umom ispunjenim radošću zbog sreće drugih… umom ispunjenim spokojstvom, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu stranu sveta; iznad, ispod i svuda unaokolo, prema svima, kao i prema sebi samom. Živeo je prožimajući čitav svet umom ispunjenim spo­kojstvom, obilnim, uzvišenim, nemerljivim, bez ikakvog neprijateljstva i mržnje.

6. Osamdeset četiri hiljade godina kralj Makhādeva igrao se dečijih igara; osamdeset četiri hiljade godina bio je prestolonaslednik; osamdeset četiri hiljade godina vladao je kraljevstvom, osamdeset četiri hiljade go­dina upravo u ovom Makhādeva gaju živeo je kao asketa, pošto je obrijao kosu i bradu, ogrnuo žuti ogrtač, napustio domaćinski život, te otišao u beskućnike. A kad je u sebi razvio četiri uzvišena boravišta, posle raspada tela, posle smrti preporodio se u svetu Brahme.

7–9. A posle mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada go­dina, sin kralja Makhādeve ovako se obrati svome berberinu: … (kao gore, §4–6, izuzev što je svuda „sin kralja Makhādeve”)… A kad je u sebi razvio četiri uzvišena boravišta, posle raspada tela, posle smrti preporodio se u svetu Brahme.

10. Potomci sina kralja Makhādeve, njih osamdeset četiri hiljade u nizu, pošto bi obrijali kosu i bradu, ogrnuli žuti ogrtač, napuštali doma­ćinski život, odlazili bi u beskućnike upravo u ovom Makhādeva gaju. Živeli su prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju… saosećanjem… radošću zbog sreće drugih… spokojstvom… bez ikakvog neprijateljstva i mržnje.

11. Osamdeset četiri hiljade godina igrali su se dečjih igara; osamdeset četiri hiljade godina bili prestolonaslednici; osamdeset četiri hiljade godi­na vladali kraljevstvom, osamdeset četiri hiljade godina upravo u ovom Makhādeva gaju živeli kao askete, pošto su obrijali kosu i bradu, ogrnuli žuti ogrtač, napustili domaćinski život, te otišli u beskućnike. A kad su u sebi razvili četiri uzvišena boravišta, posle raspada tela, posle smrti prepo­rodili su se u svetu Brahme.

12. Nimi je bio poslednji među tim kraljevima. Bio je pravedan kralj, vladao u skladu sa Dhammom, veliki kralj učvršćen u Dhammi. Rukovo­dio se Dhammom kada je bio među brahmanima i kućedomaćinima, među stanovnicima grada i sela, a poštovao je i uposatha dane, četrnaesti, petna­esti i osmi unutar dve sedmice.

13. Jednom, Ānanda, kada su se božanstva neba trideset trojice oku­pila i sedela u Sudhamma dvorani, ovakav se poveo razgovor među njima:

‘Dobitak je, gospodo, za Videha narod, veliki je dobitak za Videha narod što je njihov kralj Nimi pravedan kralj, vlada u skladu sa Dhammom, veliki kralj učvršćen u Dhammi. Rukovodi se Dhammom kada je među brah­manima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, a poštuje i uposatha dane, četrnaesti, petnaesti i osmi unutar dve sedmice.’

Na to, Sakka, vladar bogova, ovako reče božanstvima neba trideset trojice: ‘Draga gospodo, želite li da vidite kralja Nimija?’ – ‘Dragi gospo­dine, želimo da vidimo kralja Nimija.’

U to vreme, pošto je bio Uposatha praznik, kralj Nimi se umio i popeo u odaje gornje palate, gde je provodio Uposatha dan. I hitro, kao kad bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku, Sakka, vladar bogova, nestade među božanstvima neba trideset trojice i pojavi se pred kraljem Nimijem. Zatim reče: ‘Dobitak je za tebe, veliki kralju, veliki je to dobitak za tebe, veliki kralju. Kada su se božanstva neba trideset troji­ce okupila i sedela u Sudhamma dvorani, ovako se poveo razgovor među njima: ‘Dobitak je, gospodo, za Videha narod, veliki je dobitak za Videha narod što njihov kralj Nimi poštuje i uposatha dane, četrnaesti, petnaesti i osmi unutar dve sedmice.’ Veliki kralju, božanstva žele da te vide. Poslaću po tebe, veliki kralju, kočiju u koju je upregnuto hiljadu čistokrvnih grla. Veliki kralju, popni se na tu kočiju bez oklevanja.’

Kralj Nimi ćutke prihvati ovaj poziv. Hitro, kao kad bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku, Sakka, vladar bogova, ne­stade pred kraljem Nimijem i pojavi se među božanstvima neba trideset trojice.

14. Zatim Sakka, vladar bogova, reče vozaru Mātaliju: ‘Hajde, dobri Mātali, pripremi kočije, upregni hiljadu čistokrvnih grla i pođi do kralja Nimija, te mu reci: ‘Veliki kralju, ovu kočiju upregnutu sa hiljadu čistokrv­nih grla poslao vam je Sakka, vladar bogova. Veliki kralju, popnite se na božansku kočiju bez oklevanja.’”

„’Neka vaše reči budu svetinja’, odgovori vozar Mātali. Pošto je pri­premio kočije i upregao hiljadu čistokrvnih grla, otide do kralja Nimija i reče: ‘Veliki kralju, ovu kočiju upregnutu sa hiljadu čistokrvnih grla poslao vam je Sakka, vladar bogova. Veliki kralju, popnite se na božansku kočiju bez oklevanja. Ali, veliki kralju, kojim bi putem trebalo da vas vozim: onim na kojem počinitelji loših dela doživljavaju posledice takvih dela ili putem na kojem dobročinitelji doživljavaju plodove svojih dobrih dela?’ – ‘Vozi me obema putevima, Mātali.’

15. I Mātali doveze kralja Nimija u Sudhamma dvoranu. A Sakka, vladar bogova, ugleda ga još izdaleka, pa mu reče: ‘Dođi, veliki kralju! Dobro nam došao, veliki kralju!’ Božanstva neba trideset trojice, okupivši se u Sudhamma dvorani, ovako rekoše: ‘Dobitak je, gospodo, za Videha narod, veliki je dobitak za Videha narod što njihov kralj Nimi… poštuje i uposatha dane, četrnaesti, petnaesti i osmi unutar dve sedmice.’ Veliki kralju, božanstva neba trideset trojice žele da te vide. Veliki kralju, uživaj u božanskoj moći među božanstvima.

„Dovoljno je, dobri gospodine. Neka me vozar odveze natrag u Mit­hilu. Tamo ću da se rukovodim Dhammom kada sam među brahmanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, a poštovaću i uposatha dane, četrnaesti, petnaesti i osmi unutar dve sedmice.’

16. Na to Sakka, vladar bogova, reče vozaru Mātaliju: ‘Hajde, dobri Mātali, pripremi kočije, upregni hiljadu čistokrvnih grla i odvezi kralja Nimija natrag u Mithilu.”

„Neka vaše reči budu svetinja”, odgovori vozar Mātali. Pošto je pri­premio kočije i upregao hiljadu čistokrvnih grla, odveze on kralja Nimija natrag u Mithilu. A tamo, zaista, kralj Nimi se rukovodio Dhammom kada je bio među brahmanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, poštovao i uposatha dane, četrnaesti, petnaesti i osmi unutar dve sedmice.’

17–19. Kad je prošlo mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina, kralj Nimi se obrati svom berberinu ovako… (kao gore, §4–6, izuzev što je svuda „kralj Nimi”)… A kad je razvio četiri uzvišena boravišta, posle propasti tela, posle smrti ponovo se rodio u svetu Brahme.

20. Onda je kralj Nimi dobio sina po imenu Kaḷārađanaka. I on nije napustio dom i otišao u beskućnike. Prekinuo je dobru praksu. Bio je po­slednji čovek.

21. Ti, Ānanda, možda misliš: ‘Sigurno je tom prilikom neko drugi bio kralj Makhādeva.’ Ali, nemoj tako misliti. Ja sam bio kralj Makhādeva. Ustanovih dobru praksu i kasnije generacije su nastavile tu dobru praksu. Ali ta vrsta prakse ne vodi otrežnjenju, hlađenja strasti, prestanku, miru, neposrednom znanju, probuđenju, već samo preporađanju u svetu Brahme. No, postoji ona vrsta dobre prakse koju ustanovih i koja vodi potpunom otrežnjenju, hlađenju strasti, stišavanju, miru, neposrednom znanju, pro­buđenju, nibbāni. A koja je to dobra praksa? To je ovaj plemeniti osmostruki put; dakle, ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravni postupci, ispravno življenje, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To je dobra praksa koju ustanovih i koja vodi pot­punom otrežnjenju, hlađenju strasti, stišavanju, miru, neposrednom zna­nju, probuđenju, nibbāni.

Ānanda, kažem ti: nastavi tu dobru praksu koju ustanovih i nemoj biti poslednji čovek. Ānanda, kada postoje dva živa čoveka, onaj pod kojim se dogodi prekid te dobre prakse – on je poslednji čovek među njima. Zato, Ānanda, kažem ti: nastavi tu dobru praksu koju ustanovih i ne budi posled­nji čovek.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Ānanda se obradova rečima Blaženoga.