Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 92

Sela sutta
Govor Seli


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. [1] Jednom je Blaženi lutao zemljom Anguttarāpa, praćen velikom grupom monaha, hiljadu dvesta pedeset monaha, i na kraju stigao do grada Āpaṇa.

2. A jedan asketa sa punđom po imenu Keṇiya doču ovako: "Asketa Gotama, sin plemena Sakya, koji je napustio svoj dom, lutao je zemljom Anguttarāpa, praćen velikom grupom monaha, hiljadu dvesta pedeset monaha, i na kraju stigao do grada Āpaṇa. I ovakav se dobar glas proširio o učitelju Gotami: 'Zaista je Blaženi usavršen, potpuno probuđen, obdaren znanjem i veštinom, uzvišen, znalac svetova, nenadmašni vodič onih kojima treba putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blažen. On objašnjava ovaj svet, sa svim njegovim božanstvima, Marama i Bramama, ovo pokolenje sa svim njegovim asketama i bramanima, plemićima i običnim ljudima, a koji je sam za sebe razumeo neposrednim znanjem. On podučava Dhammu, dobru na početku, dobru u sredini, dobru na kraju, sa pravim značenjem i izrazom, on otkriva svetački život koji je potpuno savršen i čist.' Zaista je dobro videti tako usavršene."

3. Onda Keṇiya, asketa sa punđom, dođe do Blaženog i pozdravi se sa njim, a kada ovaj učtiv i prijateljski razgovor bi završen, sede sa strane. Na to ga Blaženi pouči, ohrabri, nadahnu i obradova govorom o Dhammi. Zatim, pošto ga je Blaženi poučio, ohrabrio, nadahnuo i obradovao govorom o Dhammi, Keṇiya, asketa sa punđom, reče Blaženom: „Neka učitelj Gotama, zajedno sa svojom monaškom sanghom, prihvati poziv za sutrašnji obrok kod mene“. Kada ovo bi rečeno, Buda mu uzvrati: „Monaška sangha je velika, Keṇiya, sastoji se od hiljadu dvesta pedeset monaha, a ti si verni sledbenik bramana“.

Po drugi put Keṇiya, asketa sa punđom, reče Blaženom: „Iako je monaška sangha velika, učitelju Gotama, sastoji se od hiljadu dvesta pedeset monaha, iako sam ja verni sledbenik bramana, ipak neka učitelj Gotama, zajedno sa svojom monaškom sanghom, prihvati poziv za sutrašnji obrok kod mene“. Po drugi put Blaženi mu uzvrati: „Monaška sangha je velika, Keṇiya…“

Po treći put Keṇiya, asketa sa punđom, reče Blaženom: „Iako je monaška sangha velika, učitelju Gotama… ipak neka učitelj Gotama, zajedno sa svojom monaškom sanghom, prihvati poziv za sutrašnji obrok kod mene“. Blaženi ćutke prihvati ovaj poziv.

4. Onda, znajući da je Blaženi prihvatio, Keṇiya, asketa sa punđom, ustade sa svog mesta i ode do svog boravišta, gde se obrati prijateljima i drugovima, svojim saplemenicima i srodnicima ovako: „Čujte me, gospodo, prijatelji i drugovi, saplemenici i srodnici. Pozvao sam na sutrašnji obrok asketu Gotamu, zajedno sa monaškom sanghom. Načinite sve neophodne nabavke i pripreme za mene.“

„Da, gospodine“, odgovoriše i neki povadiše tepsije, drugi nasekoše drva, neki opraše posuđe, drugi napuniše posude sa vodom, neki pripremiše mesta za sedenje, dok je Keṇiya, asketa sa punđom, lično pripremao paviljon.

5. A tom prilikom braman Sela je boravio u Āpaṇi. Bio je znalac triju Veda: značenja njihovih reči i obrednih pravila, rastavljanja slogova i intonacije, a uz to i redosleda predaje; izučio je metriku i gramatiku, filozofiju prirode i telesna obeležja velikih ljudi, podučavao je recitovanju himni tri stotine bramanskih učenika.

6. U to vreme Keṇiya, asketa sa punđom, bio je verni sledbenik bramana Sele. I tako je braman Sela, u želji da protegne noge i praćen sa tri stotine bramanskih učenika, došao do boravišta Keṇiye, askete sa punđom. Tu vide kako neki povadiše tepsije, drugi nasekoše drva, neki opraše posuđe, drugi napuniše posude sa vodom, neki pripremiše mesta za sedenje, dok je Keṇiya, asketa sa punđom, lično pripremao paviljon.

7. Kada je sve to video, upita on Keṇiyu, asketu sa punđom: „Da li to učitelj Keṇiya udaje kćerku ili ženi sina? Ili je u pitanju neki veliki obred prinošenja žrtve? Ili je Seniya Bimbisara, kralj Magadhe, pozvan zajedno sa svojom velikom pratnjom na sutrašnji obed?“

8. Učitelju Sela, ne udajem kćerku, ne ženim sina, niti je Seniya Bimbisara, kralj Magadhe, pozvan zajedno sa svojom velikom pratnjom na sutrašnji obed, već planiram veliki obred prinošenja žrtve. Asketa Gotama, sin plemena Sakya, koji je napustio svoj dom, lutao je zemljom Anguttarāpa, praćen velikom grupom monaha, hiljadu dvesta pedeset monaha, i na kraju stigao do grada Āpaṇa. I ovakav se dobar glas proširio o učitelju Gotami: 'Zaista je Blaženi usavršen, potpuno probuđen, obdaren znanjem i veštinom, uzvišen, znalac svetova, nenadmašni vodič onih kojima treba putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blažen’. Njega sam pozvao, zajedno sa monaškom sanghom na sutrašnji obrok.“

9. „Da li si to rekao ’Buda’, Keṇiya?“

„Da, rekao sam ’Buda’, Sela.“

„Da li si to rekao ’Buda’, Keṇiya?“

„Da, rekao sam ’Buda’, Sela.“

10. Onda bramanu Seli pade na um ova misao: „Na ovome svetu je teško naići čak i na tu reč ’Buda’. U našim himnama su sačuvana trideset dva obeležja velikog čoveka, a veliki čovek koji ih poseduje ima pred sobom samo dva puta, nijedan drugi. Ako živi domaćinskim životom, on će postati monarh što pokreće točak istine, veliki pravedni vladar koji vlada po pravilima Dhamme, gospodar četiri strane sveta, svemoćni pobednik, koji je učvrstio svoju zemlju i poseduje sedam blaga. On poseduje ovih sedam blaga: blago-točak, blago-slon, blago-konj, blago-dragulj, blago-žena, blago-rizničar i blago-savetnik kao sedmo. Njegova deca, više ih je od hiljadu, hrabra su i odvažna, slamaju tuđe armije; ovom zemljom omeđenom okeanom vlada on bez batine, bez oružja, uz pomoć Dhamme. Ali ako napusti život kućedomaćina i ode u beskućnike, on postaje usavršeni, potpuno probuđeni, onaj koji uklanja veo neznanja u ovome svetu.“

11. [On reče]: „Dobri moj Keṇiya, gde živi sada učitelj Gotama, usavršeni, potpuno probuđeni?“

Kad ovo bi rečeno, Keṇiya, asketa sa punđom, ispruži ruku i reče: „Tamo, gde počinje gaj, učitelju Sela“.

12. Onda braman Sela zajedno sa tri stotine bramanskih učenika otide do Blaženog. Usput reče bramanskim učenicima: „Hodajte bez buke, gospodo, krećite se pažljivo; jer Blaženima je teško prići, oni lutaju osamljeni poput lavova. Dok budem razgovarao sa asketom Gotamom, ne upadajte u reč i ne prekidajte me, već sačekajte dok naš razgovor ne bude završen“.

13. I braman Sela dođe do Blaženog i pozdravi se sa njim. Pošto je ovaj učtiv i prijateljski razgovor bio završen, sede on sa strane i poče da na telu Blaženog pogledom traži trideset dva obeležja velikog čoveka. I video je sva obeležja velikog čoveka na telu Blaženog, osim dva; imao je nedoumice i sumnje oko dva obeležja, te nije mogao da se odluči i bude uveren u njih: u vezi sa penisom koji može da bude uvučen i sa dužinom jezika.

Onda se u Blaženom javi misao: „Ovaj braman Sela vidi sva obeležja velikog čoveka na mom telu, osim dva; ima nedoumice i sumnje oko dva obeležja, te ne može da se odluči i bude uveren u njih: u vezi sa penisom koji može da bude uvučen i sa dužinom jezika.“

14. Na to Blaženi svojom natprirodnom moći učini da braman Sela vidi da je organ Blaženog uvučen. Potom Blaženi izbaci jezik i više puta njime dodirnu oba uveta i obe nozdrve, te potom čitavo čelo prekri svojim jezikom.

15. A braman Sela pomisli: „Asketa Gotama poseduje trideset dva obeležja velikog čoveka; ona su potpuna, a ne nepotpuna. Ali ja ne znam je li on Buda ili nije. Međutim, od starih bramana koji su govorili u skladu sa tradicijom učitelja čuo sam da oni koji su usavršeni, potpuno probuđeni, otkrivaju sebe takvima kada im se izgovori pohvala. Kako bi bilo da opevam asketu Gotamu u njegovom prisustvu prigodnim stihovima?“

Onda on opeva asketu Gotamu u njegovom prisustvu prigodnim stihovima:

16. Sela

„Savršenog tela, blistav,
naočit, milina ga pogledati;
o Blaženi, zlatna je tvoja put,
a zubi beli; snažan si.

Ako postoje znaci čoveka
koji je plemenitog porekla,
svi oni su na tvome telu,
znaci koji otkrivaju velikog čoveka.

Blistave oči imaš, privlačnu spoljašnjost;
visok si, uspravan, veličanstven;
u sred ove grupe monaha,
sijaš kao sunce blistavo.

Monah si prijatnog izgleda,
koža ti je zlatnoga sjaja —
tako retke lepote, otkuda da si
zadovoljan životom askete?

Dostojan da budeš kralj, gospodar.
monarh koji pokreće točak istine,
pobednik na sve četiri strane sveta
i gospodar Đambu gaja. [2]

Sa ratnicima i velikim prinčevima
samo u tvojoj službi,
o Gotama, treba da vladaš
kao vladar nad ljudima, kralj nad kraljevima.“

17. Buda

„Ja jesam već kralj, o Sela,
vrhovni sam kralj Dhamme,
ja točak Dhamme okrećem,
točak koji zaustaviti nije moguće.“


18. Sela

„Kažeš da potpuno si probuđen,
o Gotama, ti mi kažeš:
’Ja sam vrhovni kralj Dhamme,
točak pokrećem uz pomoć Dhamme’.

Ko je tvoj general, taj učenik
koji verno sledi Učiteljev put?
Ko je taj koji ti pomaže da okrećeš
točak Dhamme koji jednom pokrenu?!

19. Buda

„Točak koji pokrenuh,
taj nenadmašni točak Dhamme,
Sāriputta, Tathāgatin sin,
pomaže mi u okretanju točka tog.

Što znano biti mora je znano neposredno,
što razvijeno biti mora je razvijeno,
što napušteno biti mora je napušteno,
zato, bramanu, ja i jesam Buda.

Neka tvoje sumnje u mene minu
i neka odluka svoje mesto nađe,
jer uvek je teško u prilici biti
da okom Probuđenoga vidiš.

Ja sam taj čije prisustvo u svetu
jeste vrlo retko da se dogodi,
ja sam potpuno probuđeni
ja sam, o bramanu, iscelitelj nenadmašni.

Svetac sam nenadmašni
što Mārine horde rasterao je;
porazivši sve neprijatelje svoje,
radujem se, bez trunke straha.“

20. Sela

„O gospodo, počujte šta kaže
čovek svevideći, iscelitelj,
moćni heroj što riknu
poput lava u šumi.

Ko ne bi, pa makar i najnižeg porekla,
poverovao njegovoj reč kada ga vidi
da jeste svetac nenadmašni
što Mārine horde rasterao je?

A sada neka me sledi ko želi,
a ko ne želi neka ide.
Jer učenik želim da postanem,
ovog čoveka mudrosti uzvišene.“

21. Učenici

„Ako vi gospodine odobravate
ovo učenje Probuđenoga,
i mi učenici želimo da postanemo,
ovog čoveka mudrosti uzvišene.“

22. Sela

„Ovde je trista bramana
koji sklopljenih ruku preklinju:
’Možemo li svetim životom živeti
pod tvojim vođstvom, o Blaženi!’“

23. Buda

„Svetački život je dobro objavljen, o Sela,
vidljiv ovde i sada, a ne kasnije;
za onoga ko vežba marljivo
monaštvo će biti plodotvorno.“

24. Onda braman Sela i njegovi pratioci pristupiše zajednici i primiše više zaređenje od Blaženog.

25. Kasnije, kada je noć minula, Keṇiya, asketa sa punđom, pripremio je različita ukusna jela u svom boravištu i poručio Blaženom: „Vreme je, učitelju Gotama, obrok je spreman“. I kada bi jutro, Blaženi se obuče, pa pošto je uzeo prosjačku zdelu i gornji ogrtač, praćen velikom grupom monaha otide do boravišta Keṇiye, askete sa punđom, i sede na unapred pripremljeno mesto. A Keṇiya, asketa sa punđom, lično je služio i raznim ukusnim jelima zadovoljio monašku zajednicu predvođenu Budom. Kada je Blaženi jeo i oprao ruke, Keṇiya, asketa sa punđom, sede na niže mesto sa strane. Na to mu Blaženi da blagoslov sledećim stihovima:

26. „Žrtve paljenice su ukras vatri,
Savitri ukras vedskih himni,
ukras ljudskim bićima jeste kralj.
Ukras voda tekućih jeste more;
Mesec je ukras među zvezdama,
Sunce je ukras svemu što sija;
dobro delo je ukras svakom ko stremi;
Sangha je ukras onima koji daju.“

Kada Blaženi izreče blagoslov ovim stihovima, on ustade sa svog mesta i otide.

27. I ne zadugo posle punog zaređenja, boraveći sami, u osami, marljivi, predani i odlučni, poštovani Sela i njegovi pratioci, stekavši neposredno znanje ovde i sada, dostigoše i zadržaše se na krajnjem cilju svetačkog života, zbog kojeg sinovi iz dobrih porodica napuštaju dom i odlaze u beskućnike. Oni su neposredno znali: "Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu". I poštovani Sela, zajedno sa svojim pratiocima, postade jedan od arahanta.

28. Onda poštovani Sela, zajedno sa svojim pratiocima, otide do Blaženog. Pošto je prebacio gornji ogrtač preko jednog ramena, sklopio ruke u pravcu Blaženog u znak poštovanja, obrati mu se on ovim stihovima:

„Osam je dana prošlo, Svevideći,
otkako u tebi pronađosmo svoje utočište.
U tih sedam noći, o Blaženi,
postadosmo ukroćeni tvojim učenjem.

Ti si Buda, ti si Učitelj,
Ti si Mudrac, ti si nad Mārom pobednik.
Iskorenivši sav korov uma,
bujicu si prešao i tu vodiš sve druge ljude.

Prevazišao si svaku vezanost,
sve nečistoće uma si uklonio,
ti si lav što ide nesputan,
napustio si i strah i zebnju.

Ovih pred tobom trista monaha stoje,
ruku sklopljenih u znak poštovanja.
O Heroju, dopusti tim velikim bićima,
da se do nogu poklone svome Učitelju.“


Beleške

[1] Tekst ove sutte nije uključen u Mađđhima nikāyu koju je prvobitno izdao Pali Text Society, pošto je identična sa suttom istog imena u okviru Sutta nipāte, a čije je dve verzije PTS objavio. Ovaj tekst je preuzet iz novijeg PTS izdanja, koje su pripremili Dines Anderson i Helmer Smith. [Natrag]

[2] To jest Đambudipa, indijski potkontinent. [Natrag]