Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 12:31-40

Kalāra khattiya vagga
Ratnik Kalāra

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


12:31 Ovo je nastalo (Bhutaidam sutta)

Jednom je prilikom Blaženi boravio pokraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u hramu manastira Anāthapindike. Tu se on obrati poštovanom Sāriputti: “Sāriputta, u Ađitinim pitanjima u Prelazu na drugu obalu rečeno je [Sn V:1]:

– Postoje pojedinci za koje se kaže da su
uznapredovali u Istini
Ti, koji si znalac, razjasni mi njihov put, gospodine!

Kako razumeti detaljno značenje ovog kratkog iskaza?”

Kad to bi rečeno, poštovani Sāriputta ostade bez reči.

Drugi put… Treći put se Blaženi obrati poštovanom Sāriputti: “Sāriputta, u Ađitinim pitanjima u Prelazu na drugu obalu rečeno je:

– Postoje pojedinci za koje se kaže da su
uznapredovali u Istini.
Ti, koji si znalac, razjasni mi njihov put, gospodine!

Kako razumeti detaljno značenje ovog kratkog iskaza?”

I treći put poštovani Sāriputta ne reče ni reč.

“Vidiš li, Sāriputta, da ‘ovo je nastalo’?”

“Čovek sa jasnim uvidom vidi, gospodine, da ‘ovo je nastalo’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo’, čovek vežba otrežnjenje, hlađenje prema tome što je nastalo i njegovo nestajanje. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’, čovek vežba otrežnjenje, hlađenje prema podsticaju na osnovu kojeg je ovo nastalo i njegovo nestajanje. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo podložno je nestajanju’. Videvši sa jasnim uvidom da  ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo nestaje’, čovek vežba otrežnjenje, hlađenje prema onome što podložno je nestajanju. Tako čovek napreduje u Istini.”

“A kako čovek dalje napreduje u Istini?”

“Čovek sa jasnim uvidom vidi, gospodine, da ‘ovo je nastalo’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo’, čovek se – kroz otrežnjenje, hlađenje, nestanak, kroz prestanak vezivanja/uzdržavanje – oslobađa ovoga što je nastalo. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’, čovek se – kroz otrežnjenje, hlađenje, nestanak, kroz prestanak vezivanja/uzdržavanje – oslobađa podsticaja na osnovu kojeg je ovo nastalo. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo podložno je nestajanju’. Videvši sa jasnim uvidom da  ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo nestaje’, čovek se – kroz otrežnjenje, hlađenje, nestanak, kroz prestanak vezivanja/uzdržavanje – oslobađa onoga što je podložno nestajanju. Tako čovek napreduje u Istini.

Na taj način, gospodine, ja razumem detaljno značenje kratkog iskaza u Ađitinim pitanjima u Prelazu na drugu obalu:

– Postoje pojedinci za koje se kaže da su
uznapredovali u Istini.
Ti, koji si znalac, razjasni mi njihov put, gospodine!”

“Odlično, Sāriputta,. Odlično. Čovek sa jasnim uvidom vidi, gospodine, da ‘ovo je nastalo’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo’, čovek vežba otrežnjenje, hlađenje prema tome što je nastalo i njegovo nestajanje. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’, čovek vežba otrežnjenje, hlađenje prema podsticaju na osnovu kojeg je ovo nastalo i njegovo nestajanje. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo podložno je nestajanju’. Videvši sa jasnim uvidom da  ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo nestaje’, čovek vežba otrežnjenje, hlađenje prema onome što podložno je nestajanju. Tako čovek napreduje u Istini.

A kako čovek dalje napreduje u Istini?

Čovek sa jasnim uvidom vidi, gospodine, da ‘ovo je nastalo’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo’, čovek se – kroz otrežnjenje, hlađenje, nestanak, kroz prestanak vezivanja/uzdržavanje – oslobađa ovoga što je nastalo. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’. Videvši sa jasnim uvidom da ‘ovo je nastalo na osnovu ovoga podsticaja’, čovek se – kroz otrežnjenje, hlađenje, nestanak, kroz prestanak vezivanja/uzdržavanje – oslobađa podsticaja na osnovu kojeg je ovo nastalo. Čovek sa jasnim uvidom vidi da ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo podložno je nestajanju’. Videvši sa jasnim uvidom da  ‘sa nestankom tog podsticaja i ovo što je nastalo nestaje’, čovek se – kroz otrežnjenje, hlađenje, nestanak, kroz prestanak vezivanja/uzdržavanje – oslobađa onoga što je podložno nestajanju. Tako čovek napreduje u Istini.

Na taj način treba razumeti detaljno značenje kratkog iskaza u Ađitinim pitanjima u Prelazu na drugu obalu:

– Postoje pojedinci za koje se kaže
da su uznapredovali u Istini.
Ti, koji si znalac, razjasni mi njihov put, gospodine!”