Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.2: Sati sutta

Samyutta nikāya XLVII.2

Sati sutta
Sabranost


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Vesālija, u Ambapālinom gaju. Tu se Blaženi ovako obrati monasima: "Monasi"

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, monah bi trebalo da živi sabran i sa jasnim razumevanjem: to je moje uputstvo vama. [1]

A kako to monasi, monah boravi sabran? Ovde (u ovom učenju), monasi, monah boravi i kontemplira telo kao telo, marljiv, potpuno svestan i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira osećaje kao osećaje… um kao um… objekte uma kao objekte uma, marljiv, potpuno svestan i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Tako, monasi, monah boravi sabran.

A kako to, monasi, monah praktikuje jasno razumevanje? Monasi, monah praktikuje jasno razumevanje kad odlazi i kad dolazi, kad gleda pravo i kad gleda u stranu, kad savija i kad pruža svoje udove, kad nosi na sebi ogrtač i u ruci posudu za prošenje hrane, kad jede, pije, žvaće i oseća ukus hrane, kad obavlja veliku i malu nuždu, kad hoda, stoji, sedi, leže da spava, budi se, govori i ćuti. Tako monah praktikuje jasno razumevanje.

Monasi, monah bi trebalo da živi sabran i sa jasnim razumevanjem: to je moje uputstvo vama."


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Isti savet dat je i u Pathama-gelañña sutti (SN XXXVI:7). Komentar za SN nadugačko raspravlja o praktikovanju jasnog shvatanja. Radi prevoda, pogledati Soma Thera "The Waz of Mindfulness", str. 83-132 i Bhikkhu Bodhi "Discourse on the Fruits of Recluseship", str. 96-134. Ukratko, četiri vrste su: (1) jasno shvatanje svrhe (sātthaka-sampađañña), uviđanje vrednog cilja među postupcima koje nameravamo da učinimo; (2) jasno shvatanje prikladnosti (sappāya-sampađañña), uviđanje prikladnog načina da se ostvari neki cilj; (3) jasno shvatanje područja (goćara-sampađañña), održavanje svesnosti u odnosu na odabrani objekat meditacije dok smo angažovani na nekim drugim aktivnostima; i jasno shvatanje neobmanutosti (asammoha-sampađañña), viđenje sopstvenih postupaka kao uslovljenih procesa, lišenih bilo kakvog suštinskog sopstva. Dobro savremeno tumačenje ovih pitanja videti u Nyanaponika Thera "Budistička meditacija", str 46-57. [Natrag]